- Reklama -
EP EP rezoliucijos projekte – raginimas parengti vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantą, didinti atsparumą žiniasklaidos srityje.  kremlin.ru nuotr.
EP rezoliucijos projekte – raginimas parengti vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantą, didinti atsparumą žiniasklaidos srityje. kremlin.ru nuotr.

EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties. Pranešėja Sandra Kalniete pabrėžia, kad Rusijos dalyvavimas ginkluotuose konfliktuose, neteisėta Krymo aneksija ir Gruzijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra tyčiniai demokratinių principų ir pagrindinių vertybių pažeidimai, todėl ES ir Rusijos santykiai turėtų vystytis tik bendrose interesų srityse, o partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nereikėtų pratęsti. Pranešėja teigia, kad ES turėtų būti pasirengusi svarstyti tolesnes sankcijas, įskaitant tikslines sankcijas asmenims.

EP rezoliucijos projektas dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties

Europos Parlamentas, – atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių padėties,
atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. bei 19 d. ir 2015 m. vasario 12 d. Minske sudarytus susitarimus,
atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 14 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Rusijos,
atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,
atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0000/2018),
A. kadangi ES yra bendrija, grindžiama bendrų vertybių, kurios apima taiką, laisvę, demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, rinkiniu;
B. kadangi šios vertybės yra ES santykių su trečiosiomis šalimis pagrindas;
C. kadangi ES santykiai su Rusija turi būti grindžiami tarptautinės teisės principais, patikimomis atgrasomosiomis priemonėmis ir principiniu požiūriu bendrų interesų srityse, kaip apibrėžta 2016 m. kovo 14 d. Užsienio reikalų tarybos išvadose;
D. kadangi ES tebėra atvira šiems tvirtesniems santykiams ir juos plėtoti padedančiam dialogui ir nori atkurti bendradarbiavimu grindžiamus santykius su Rusija, jeigu Rusijos valdžios institucijos laikytųsi savo tarptautinių ir teisinių įsipareigojimų;
E. kadangi Minsko susitarimų įgyvendinimas ir toliau išlieka glaudesnių santykių su Rusija išankstine sąlyga;
F. kadangi nuo 2015 m. įtampa tarp ES ir Rusijos augo naujose srityse, įskaitant: Rusijos intervenciją į Siriją; didelio masto karines pratybas („Zapad“ 2017 m.); Rusijos kišimąsi siekiant daryti poveikį rinkimams ir kelti įtampą Europos visuomenėse; pagrindinių laisvių suvaržymus ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje, taip pat nuolatinį žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės puldinėjimą Rusijoje, totorių nacionalinės mažumos okupuotame Kryme diskriminavimą ir politiškai pagrįstą Aleksejaus Navalno bei daugelio kitų persekiojimą; kibernetinius išpuolius ir Rusijos žvalgybos agentų naudojant cheminį ginklą įvykdytus nužudymus Europos teritorijoje; užsienio valstybių piliečių, įskaitant Olehą Sencovą ir daugelį kitų, bauginimą, areštus ir kalinimą Rusijoje pažeidžiant tarptautinę teisę; neteisėtų ir įstatymais nepagrįstų rinkimų Donbase organizavimą; prezidento rinkimus, kuriuose buvo padaryta pažeidimų, nebuvo realaus pasirinkimo ir buvo varžomos pagrindinės teisės; susitarimų 1 OL L 407, 2016 11 4, p. 35. 2 2014 m. rugsėjo 5 d. pasirašytas Protokolas dėl trišalės kontaktinės grupės konsultacijų rezultatų ir 2015 m. vasario 12 d. patvirtintas Minsko susitarimų įgyvendinimo priemonių PE630.526v01-00 4/6 PR\1169097EN.docx EN dėl ginklų kontrolės pažeidimus;
G. kadangi nuo 2015 m. padidėjo ES priklausomybė nuo Rusijos tiekiamų dujų;
H. kadangi Rusijos galių pusiausvyros policentrinis požiūris prieštarauja ES įsitikinimams, pagrįstiems daugiašale taisyklėmis grindžiama tvarka;
Iššūkiai ir bendri interesai
1. pabrėžia, kad tiesioginis ir netiesioginis Rusijos dalyvavimas ginkluotuose konfliktuose, neteisėta Krymo aneksija ir Gruzijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra tyčinis demokratinių principų ir pagrindinių vertybių pažeidimas;
2. todėl mano, kad ES ir Rusijos santykiams reikia naujos bendradarbiavimo sistemos, taikomos tik būtinoms ir bendrų interesų sritims, siekiant užtikrinti saugumą ES kaimynystėje ir taiką Europoje; mano, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo reikėtų nepratęsti;
3. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog Rusija neįgyvendina Minsko susitarimų, matyti geros valios stoka; prašo tęsti Normandijos formato konsultacijas;
4. mano, kad svarbu ieškoti būdų siekiant sumažinti dabartinę įtampą ir pradėti konsultacijas su Rusija siekiant nustatyti priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti nesusipratimų ir apsirikimų riziką;
5. tačiau mano, kad, atsižvelgiant į Rusijos žvalgybos tarnybų organizuotą Skripalių šeimos atvejį ir kibernetinius išpuolius, matyti Rusijos suinteresuotumas dar labiau didinti įtampą santykiuose su ES ir jos valstybėmis narėmis;
6. pabrėžia, kad siekiant išvengti įtampos ateityje svarbus didesnis tarpusavio skaidrumas vykdant karinę ir sienų apsaugos veiklą; ragina parengti aiškų elgesio kodeksą dėl karinių ir civilinių orlaivių naudojimosi oro erdve;
7. pabrėžia, kad atsižvelgiant į pasaulinius klimato kaitos, energetinio saugumo ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo, taip pat kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu iššūkius reikia atsirinkti, kokius susitarimus sudaryti su Rusija;
8. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad naujoms didelėms iniciatyvoms nėra vietos, erdvės ar laiko;
9. pakartoja, kad, nors ES pozicija dėl ES sankcijų Rusijai yra tvirta, nuosekli ir suderinta, būtina toliau koordinuoti ir derinti užsienio ir saugumo politiką Rusijos atžvilgiu; atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares nebetaikyti „auksinių“ vizų ir „auksinių“ pasų programų;
10. todėl pabrėžia, kad ES integracijos gilinimas ir jos vidaus bei užsienio politikos suderinamumas yra nuoseklesnės, veiksmingesnės ir sėkmingesnės ES išorės ir saugumo politikos, įskaitant Rusijos atžvilgiu vykdomą politiką, pagrindas;
11. smerkia Rusiją, pažeidusią kaimyninių šalių teritorinį vientisumą ir neteisėtai pagrobusią šių šalių piliečius siekiant jiems pateikti kaltinimus Rusijos teismuose; PR\1169097EN.docx 5/6 PE630.526v01-00 EN Bendrų interesų sritys
12. pakartoja, jog pritaria penkiems principams, kuriais vadovaujamasi vykdant ES politiką Rusijos atžvilgiu ir ragina papildomai apibrėžti susitarimų atsirinkimo principą; rekomenduoja sutelkti dėmesį į problemas, susijusias su Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionu, terorizmą, ginklų neplatinimą, ginklų kontrolę ir klimato kaitą; ragina vykdyti ES, EAES ir asociacijos susitarimų ir/arba išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės šalių aukšto lygio dialogą; pakartoja, kad nors ir reikia tęsti ES ir Rusijos konsultacijas dėl kibernetinio terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, būtina duoti griežtą atkirtį Rusijos nuolat keliamoms hibridinėms grėsmėms; atsižvelgdamas į tai ragina pradėti ES, EAES, Kinijos ir Centrinės Azijos aukšto lygio dialogą dėl iniciatyvos „Juosta ir kelias“ ir jungčių;
13. pabrėžia, kad artimoje ateityje Rusija ir ES išliks pagrindinės ekonominės partnerės, tačiau projektas „Nord Stream 2“ didina ES priklausomybę nuo Rusijos dujų tiekimo, kelia grėsmę ES vidaus rinkai ir neatitinka ES energetikos politikos, todėl jį reikia nutraukti;
14. pažymi, kad ES ir Rusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos teikia apčiuopiamą naudą pasienio regionų piliečiams ir remia tvarų šių teritorijų vystymąsi;
Rekomendacijos
15. pabrėžia, kad svarbu nuolat teikti politinę ir finansinę paramą pilietinės visuomenės aktyvistams, žmogaus teisių gynėjams, tinklaraštininkams, nepriklausomai žiniasklaidai, tiriamosios žurnalistikos atstovams, atvirai kalbantiems akademikams bei viešajame gyvenime aktyviai dalyvaujantiems asmenims ir NVO; ragina Komisiją numatyti didesnę finansinę paramą Rusijos pilietinei visuomenei pasitelkiant esamas išorės finansines priemones;
16. ragina labiau palaikyti tiesioginius žmonių ryšius ir didinti studentų mainus, taip pat ir vykdant programą „Erasmus Mundus“; atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su kitomis tarptautinėmis šalimis partnerėmis, Rusijai daugiausiai akademinio judumo galimybių suteikia būtent ES;
17. ragina ES institucijas ir valstybes nares dėti daugiau pastangų didinant atsparumą, visų pirma kibernetinį ir žiniasklaidos srityje; ragina visos ES mastu remti Europos kibernetinio saugumo pramonę ir aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose; atsižvelgdamas į tai ragina skatinti Europos vertybes rusų kalba pasitelkiant Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupę (angl. East StratCom);
18. mano, kad ES, reaguodama į nuolatinius Rusijos veiksmus, turėtų būti pasirengusi apsvarstyti galimybę taikyti tolesnes sankcijas, įskaitant tikslines asmenines sankcijas;
19. ragina parengti vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantą;
20. ragina imtis pasitikėjimo stiprinimo priemonių Donbase;
21. smerkia nepagrįstas priemones, pagal kurias draudžiama ES politikams, įskaitant dabartinius ir buvusius Europos Parlamento narius ir ES pareigūnus, atvykti į Rusijos PE630.526v01-00 6/6 PR\1169097EN.docx EN teritoriją; ragina nedelsiant ir besąlygiškai panaikinti draudimą atvykti;
22. ragina Rusiją visapusiškai bendradarbiauti atliekant tarptautinį MH17 reiso lėktuvo numušimo (šis aktas galėtų būti laikomas karo nusikaltimu) tyrimą; smerkia bet kokias pastangas ar sprendimą atleisti nuo bausmės nustatytus atsakingus asmenis, vilkinti jų baudžiamąjį persekiojimą, nes kaltininkai turi būti patraukti atsakomybėn;
23. pritaria sparčiam integruotos Europos energetikos sąjungos, kuri ateityje apimtų ir Rytų partneres, užbaigimui;
24. pritaria tam, kad būtų padidintas Europos demokratijos fondo ir kitų priemonių, skirtų demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, finansavimas;
25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!