- Reklama -

Dr. Eimantas Grakauskas

III. Valstybės politikų demaršas ir jo rezultatai
Pirmapradė ir esminė valdžios pareiga yra tarnavimas žmonėms. Tai konstitucinis valdžios įstaigų veiklos principas (Konstitucijos 5 str. 3d.) . Konstitucija nustato valstybės sąrangą, žmogaus ir visuomenės santykių pagrindus, valstybinę valdžią vykdančių institucijų sudėtį, jų pagrindines funkcijas, teises ir pareigas. Tautos sukurtas valstybės suverenitetas ir priklauso Tautai (2 str.). Konstitucijoje uždrausta varžyti ar riboti Tautos suvereniteto galias. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas kėsinasi į 3-is pagrindinius dalykus : valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką (3 str.) Tauta savo aukščiausią suverenią galią turi teisę vykdyti tiesiogiai arba per išrinktus (demokratiškai) savo atstovus (4 str.)
Čia šioje vietoje ir prasideda problemos. Atstovai, jų organizacijos (partijos), nepagrįsto/neteisėto susireikšminimo pagrindu, imasi veiksmų, suvereną – Tautą pastumti į šalį, palikti jai tik rinkimų, balsavimo funkciją, nepaisyti atskaitomybės Tautai būtinumo. Tautos ir jos atstovų santykiuose svarbiausia šiuolaikinė problema yra konstitucinės Tautos aukščiausios suverenios galios atėmimas. Prie šios didžiausios Tautos ir valstybės ateičiai nusikalstamos veiklos, lygiagrečiai vyksta atstovų – LR Seimo narių pareigų vykdymas nesilaikant, ignoruojant, užmirštant ir t.t. Konstitucijos 59 str. 4d. nuostatą – vadovautis Konstitucija, valstybės interesais, sąžine ir nebūti varžomam jokių mandatų (partinių, verslo, tarptautinių ir etc.). Iš čia, iš šios antikonstitucinės „versmės“ – jau nuo pat įstojimo į ES ir srūva dvi skirtingų Lietuvių: valdžios ir Tautos atskirties, politikų – tautos atstovų negebėjimas girdėti it susikalbėti, išsikristalizavęs iki sveikam protui nesuvokiamo demaršo Seime per Kovo 11-os minėjimą į organizuotą akciją prieš vieną iš valstybės atkūrėjų, nusipelniusią Tautos moterį Zitą Šličytę. Per praėjusius nuo valstybės atkūrimo 32 m. valstybės valdymui sukurta didelė nacionalinės teisės normų sistema, pradedant nuo Seimo ir iki smulkiausių valstybės institucijų bei savivaldos reglamentavimo. Seimo nariai privalo veikti ir dirbti vadovaudamiesi LR Seimo statute nustatytomis teisės normomis, laikytis duotos priesaikos (statuto 3 str.). Apie priesaikos pagrindinių nuostatų ignoravimą, savo pareigų netinkamą vykdymą, prikalbėta ir prirašyta aibė info leidinių.6 Tūkstančių visuomenės narių reakcija palaikant Z. Šličytę yra faktinis įrodymas, kad Lietuvos žmonės išgirdo pagrindinę jos kalbos turinio konstantą dėl Konstitucijos imperatyvių reikalavimų vykdymo. Valdantieji visais įmanomais ir neįmanomais būdais stengiasi Z. Šličytės nurodytų Konstitucijos normų nesilaikyti, nevykdyti, apeiti, išvengti. Dar 2011 m. priimtoje Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, valstybės politikai ( VP ) pripažino, kad įstojus į ES lietuvių tauta nukraujavo demografiškai dėl emigracijos ir senėjimo procesų. VP nebetiki valstybės signatarų užprogramuotu lietuvių tautos atgimimu. Todėl savo veiklą pagal šią strategiją iki šiolei grindžia globalios Lietuvos kūrimu, atviros multikultūrinės visuomenės orientacija, vykdant jos vertybinį „perkrovimą“.7
Tokio „ perkrovimo“ darbai nuo 2021 m. yra ir šio Seimo darbotvarkėje. Tai atvedė į visuomenės supriešinimą su VP, jų rėmėjais ir valdžios finansuojama žiniasklaida. Tautos dauguma, įvairių, naujai susikūrusių (dėl priešiškos Tautai VP veiklos) judėjimų, organizacijų veikla: mitingai, akcijos, maršai ir etc., parodo aiškiai neigiamą valdžios vertinimą. Paskutinis, 2022-03-10/19 Vilmorus atliktas tyrimas taip pat rodo – visuomenė vienareikšmiškai patvirtina negatyvią poziciją lyčių neutralios partnerystės įteisinimui.8 Šie išdėstyti faktiniai duomenys ir esamas kitų daugetas, patvirtina Z. Šličytės kalboje išvardintų problemų aktualumą dėl VP netinkamo pareigų atlikimo: priesaikos nevykdymas/laužymas, VP elgesio kodekso nuostatų nesilaikymas. Kartu tai patvirtina kalboje išsakytų temų jautrumą ir išryškėjusią nuostatą: Neteisinga ir nusikalstama Tautai jautrius ir jaudinančius dalykus spręsti politinės konjunktūros galios priemonėmis, ignoruojant Konstitucijoje įtvirtintą ir aukščiausią suverenią galią turinčią Tautą ir jos valią. Po įstojimo į ES,9 siekiant įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnystės žmonėms principą, skatinti VP atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei, 2006-09-29 įstatymu priimtas LR Valstybės politikų elgesio kodeksas.10 Jis reglamentuoja VP elgesio viešame gyvenime principų ir reikalavimų pagrindus, jų elgesio kontrolės priemones ir atsakomybę už pažeidimus (1 str.). VP yra Seimo nariai, Prezidentas, ES parlamento nariai. Vyriausybės nariai, savivaldybių tarybų nariai ir merai bei jų pavaduotojai (2 str.). Visi VP viešame gyvenime privalo laikytis 9-ių pagrindinių principų: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Kiekvienas iš šių principų turi savo sąvokos ir esmės apibrėžimą (4 str.). Kodekse aiškiai apibrėžta viešo gyvenimo ir VP – viešo asmens samprata. Viešas gyvenimas yra visa VP politinė veikla ir jo politinis elgesys, nesusijęs su jo privačiu gyvenimu (2 str. 8 d.). Tokia yra teisinė viešo asmens – VP samprata ir esmė. Deja gyvenime būna atvirkščiai. Išdėstytų duomenų, argumentų ir įstatyminių normų pagrindu, VP elgesys ir veiksmai Seime Kovo 11-os minėjime organizuotoje akcijoje yra tokios veikos ir jų sudėtys:
1. Neigiami šūkiai, plojimai ir skandavimas – gėda. Tai VP elgesio kodekso 1,2,5,8,9 principų pažeidimas.
2. Organizuotas išėjimas iš salės. Tai VP elgesio kodekso 5,6,8 principų nesilaikymas.
3. Neigiamų nuostatų Z. Šličytės atžvilgiu išsakymas ir jų tiražavimas žiniasklaidoje. Tai VP elgesio kodekso 1,5,6,7,8,9 principų nuostatų ignoravimas.
4. Z. Šličytės kalbos skelbimo užblokavimas, įtaka Tautos deputatės asmeninio terorizavimo veiksmams. Tai VP elgesio kodekso 2,4,5,7,8,9 principų ignoravimas. Politika be teisinių nuostatų, be principų yra veidmainiška, pasaulio istorijoje ir teisės moksle seniai žinoma ir aprašyta.
Dabartinė valdžia, R. Karbauskio pagrįstu teigimu, išplatino net 6-as blogybes: nesutarimus, be precedentinį susiskaldymą, Lietuvos pasidalijimą į Vilnių ir kitą Lietuvą, demonstratyvų abejingumą ir Tautos išniekinimą, laisvo žodžio ribojimą ir kitaminčių persekiojimą.11 Išvardintų valdžios toleruojamų blogybių pagrindu tarpsta dar trys VP veikloje dominuojančios blogio ir netvarkos klestėjimo rūšys: platinamos politinės manipuliacijos; plūsta politinė ir moralinė melagiena; klesti politikų nebaudžiamumas. Visa tai tarpsta dėl dviejų teisinių, įstatyminių ydų: nėra objektyvios politinės atsakomybės; nėra jokios teisinės atsakomybės.
Kaip vertintinas VP grupės elgesys ir aukščiau išdėstyti jų veiksmai Seime šventinio renginio metu, daugiametei Tautos deputatei/valstybės atkūrėjai sakant prakalbą: trukdymas kalbėti, net lyderių (G.Landsbergis, V.Čmilytė-Nielsen, A. Armonaitė, I. Šimonytė, E. Dobrovolska, A. Dulkys, A. Bilotaitė, K. Navickas, S. Gentvilas ) paskatinta ir vedama 24/25 asmenų grupė pakyla ir išeina iš salės. Demonstruojama nepagarba valstybės institucijai ir šventinio susirinkimo dalyviams, panieka kalbančiai valstybės atkūrėjai, pažeminamas visos valstybės sąrangos autoritetas, šokiruojama visuomenė stebinti šventės procesą, pažeminama ir įžeidžiama Tautos dauguma išklausiusi kalbą ir pritarianti ir palaikanti joje išsakytus priekaištus valdžiai. Akcijos dalyvių daugumą sudarė VP prisiekusių ir turinčių laikytis pačio pirmojo jų veiklos ir elgesio viešajame gyvenime principo – pagarba žmogui ir savo Tautos valstybei. Viena iš valstybės atkūrėjų kalba apie blogai organizuojamą teisėkūros darbą, apie nederamą partijų vadovų ir ministrų elgesį bei veiklą, o šie VP lyderiai ploja, švilpia, skanduoja, straksi iš salės kaip paaugliai iš mokyklos suolų. Kur čia iš jų elgesio dingo pakantumas, pagarba, VP elgesio principų laikymasis. Valstybės ir jos Konstitucijos kūrėja, nusipelniusi Tauta ir jos valstybei advokatė kalba apie neleistiną visuomenės supriešinimą, pateikia to pavyzdžius, o VP lyderiai organizuoja destrukciją ir jai vadovauja ir net 22 iš jų išeina iš renginio išsivedami keletą svečių, savo rėmėjų. Dar daugiau, išėję iš salės šie VP suformavo ir organizavo netiesos apie deputatės kalbos turinį sklaidą. Kur čia iš jų elgesio dingo padorumo, pavyzdingumo, nešališkumo, atsakomybės principų privalomas laikymasis. Demonstruojama sveiku protu nesuvokiama nepagarba, panieka, pažeminimas, pasityčiojimas iš deputatės, iš šventės ir jos dalyvių iš piliečių, deputatei prašant nepriešinti visuomenės, o vienyti, užtikrinti Konstitucijos ir įstatymų viršenybės principų laikymąsi. Dar daugiau, organizuojamas aukščiausio rango VP išpuolis ir akstinas žiniasklaidai, bei savo rėmėjams vykdyti masini terorą. Atkreiptinas dėmesys į dviejų aukščiausio rango valstybės politikių išsakytą ir išplatinta Z. Šličytės kalbos vertinimą:
– A. Armonaitė „… salėje išpiltų pamazgų … Pyktis, tamsa ir neapykanta… gauna aukščiausias tribūnas…“
– V. Čmilytė-Nielsen „… atsiprašau visų… dėl to ką teko išgirsti… mes esame tokie.. turime tokias ydas… vieno žmogaus žodžiai… tėra vieno žmogaus žodžiai…“12
Žinotina, kad yra ištobulinta ištisa plejada politinio melo variacijų. Lietuvoje, pagal politologą Algį Krupavičių, naudojama net dešimtis politinio melo būdų.13 Šiuolaikinėje Lietuvos politikoje dominuoja – melas ir veidmainystė. Išraiška tokioje sekoje: melas + pusiau melas + demagogija. Viso šio VP projekto – užčiaupti priešingą valdžiai mąstymą ir elgesį, besitęsiančio nuo įstojimo į ES, paskutinės masinės akcijos prieš Z. Šličytę ir jos kalbos turinį rezultatai:
1. Tiesioginiai išpuoliai naktį iš 2022-030-11 į 12 d., 56 skambučiai su patyčiomis ir grasinimais. Pjudymas per medijas ir socialinius tinklus skelbiant melą, patyčias, absurdiškiausias paskalas – paleistas žiniasklaidos triuškinimo volas.
2. VP lyderių grupė, organizavusi ir realizavusi išpuolį, pasiekė užsibrėžto tikslo:
2.1. Nukreipti dėmesį nuo Tautos deputatės kalbos turinio ir jame išdėstytų: katastrofiškos būklės įstatymleidystėje; nederamo atskirų Vyriausybės ministrų elgesio ir Tautos valios ignoravimo LGBT- grupelės asmenų specifinių poreikių labui.
2.2. Nukreipti visuomenės dėmesį nuo besikaupiančių valdžios neteisingų ir neteisėtų veiksmų kritikos lavinos.
2.3. Iškrauti nepasitenkinimo VP veikla krūvį be jokių moralinių stabdžių ant valstybės atkūrėjos, nusipelniusios moters pečių, bandant sugriauti jos autoritetą.
2.4. Bandyti, tuo pačiu eilinį kartą pakenkti SK ir valstybės atkūrėjų autoritetui ir įvaizdžiui bei galutinai eliminuoti juos iš politinio ir viešojo valstybės gyvenimo.
2.5. Melagingos bei dezinformatyvios propagandos sklaidos priemonėmis eskaluoti LGBT ir kitokių lytinių bei tautinių mažumų neteisėtą, agresyvią, amoralią veiklą.
3. Akcija ir eiga bei rezultatai padarė didelę žalą valdžios institucijų autoritetui, dar labiau kris ir taip žemi jų reitingai.
4. Mąstančios, turinčios savo nuomonę visuomenės dalis socialiniuose tinkluose ir info medijose (išskyrus LRT ir užsienio kapitalo Lietuvoje veikiančią žiniasklaidą) masiškai palaikė ir pritarė Z. Šličytės kalbos turiniui, pasmerkė prieš ją vykdomą VP organizuotą puolimą.
5. LR Seimo pirmininkės organizuotame susitikime su SK vadovais ir signatarų dauguma:
5.1. SK nariai išreiškė pasipiktinimą dėl VP lyderių grupės organizuoto išpuolio prieš Z. Šličytę. Pareikalavo iš Seimo vadovybės užtikrinti išpuolio organizatorių atsiprašymą dėl nusipelniusios Tautai ir valstybei bei teisingą ir moralią kalbą pasakiusios SK narės garbės ir orumo įžeidimo.
5.2. Išdėstė svarbiausius kritiškai Tautoje vertinamus VP veiklos dalykus, įstatymleidystėje ir Vyriausybės veikloje. Pateikė konkrečius pasiūlymus užsienio ir vidaus politikos gerinimui.
6. VP veikloje dominuoja blogio triada: politinės manipuliacijos; politinis melas; politikų nebaudžiamumas – nėra nei politinės nei teisinės atsakomybės.
7. VP veikla demonstruoja žemą politinį, teisinį, ekonominį ir asmeninį profesinį lygį. Daug Seimo narių ir net ministrų neturi net reikiamų politinių žinių, būtinų Tautos ir valstybės interesų atstovavimui bei gynimui. Dalies VP yra nulinis arba visiškai žemas teisinių žinių lygis. Akivaizdaus teisinių pagrindų neturėjimas.
Pvz.: 1) Seimo narys, net komiteto pirmininkas, politologas ir žmogaus teisių teisininkas T.V. Raskevičius, apkaltino Z. Šličytę net dviejų nusikaltimų padarymų14. Tačiau LR BK tokių nusikaltimų įstatyminių formuluočių, konkrečių veikų sudėties nenumato. 2) Seimo narys socialinio darbo specialistas M. Lingė pareikalavo „kolektyvinės atsakomybės už Z. Šličytės neapykantos kalbą, atsakomybę turi prisiimti SK“15. Toks reikalavimas parodo visiška teisinį analfabetizmą. LR AT deputatų/signatarų, atkurtos valstybės čia aukščiau nurodytų aštuonių valstybės pagrindų įstatyminių normų Seimo nariai nežino. Todėl neadekvačiai kalba apie jų sufantazuotą kolektyvinę atsakomybę už leidimą Z. Šličytei kalbėti ir neatliktą jos kalbos cenzūrą (nors tokia veikla draudžiama įstatymų?!).

IV. Visuomenės reakcijos į politikų išpuolį prieš LR AT deputatės asmenį: turinys ir esmė
Audiatur ad altera pars
Pirmiausia konstatuotinas faktas, kad per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį, kasmet per Kovo 11-osios šventinį minėjimą, visada kalbėjo LR AT deputatai ir signatarai. Daugumoje jų kalbų buvo išreikšta rimta kritika į VP bei vykdomosios valdžios pastovų daromas klaidas ir žalingus Tautai bei valstybei sprendimus. Tačiau per visus 32 metus nė karto VP nedrįso organizuoti tokių nederamų akcijų. Daugelį kartų į šventinį minėjimą, vykstanti, kaip taisyklė Seimo iškilmingų posėdžių metu, pirmininkaujant pačiam Seimo pirmininkui, pakviesti ir susirinkę visuomenės atstovai audringais plojimais palaikė SK atstovų išreiškiamą dažniausiai kritišką valdžios veiklos poziciją. 2022m. Kovo 11-osios minėjimas vykdytas griežtai reglamentuoto, atrinkto asmenų rato sudėties (su padidinta įėjimo kontrolę?!). Organizavimo scenarijus – teatralizuotas. Vedantysis (moderatorius) pranešėjas – diktorius iš LRT, saviveikliniai, sceniniai intarpai, apdovanojimų scenarijai ir džiaugsmingi valdžios palaikymo pasisakymai. Tokiame fone vienos iš garbingiausių praėjusio nepriklausomybės atkūrimo periodo moters Z. Šličytės kalba buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Ypač šios kadencijos Seimo neoliberaliems naujokams, nepratusiems tiesiai į kaktą gauti skaudžius tiesos žodžius. Senbuviai tai ir panaudojo tolesniam projekto – užčiaupti priešišką valdžiai mąstymą ir elgesį, realizavimui. Tačiau jiems ir vėl nepasisekė. Savarankiškai ir racionaliai mąstanti Tautos dauguma masiškai ir ryškiai palaikė Z. Šličytę ir išreiškė tai viešai. Savaitraščio „Respublika“ teigimu su Z. Šličytę solidarizavosi 60proc. gyventojų. Socialiniai tinklai virė nuo jų reakcijos. Intelektualios visuomenės atstovai, aktyvūs visuomenininkai išsakė ir parašė argumentus, patvirtinančius kalboje išsakytus politinės veiklos problemas ir ydas. Dar daugiau išreiškė visą eilę kitų svarbių VP vykdomų Tautos ir valstybės naikinimo ilgalaikių, tęstinių dalykų. Svarbius, esminius Tautos atstovų, intelektualų išreikštus teiginius ir argumentus būtiną įvertinti ir užfiksuoti ateities žiniai:
1. Birutė Valionytė, garbi valstybės atkūrėja, signatarė, SK ilgametė prezidentė, pirmoji po Z. Šličytės kalbos 2022-03-16 pakvietė VP gerbti laisvą žodį, būti tolerantiškiems. Pažymėdama valstybės atkūrėjų kalbų cenzūravimo absurdą, patarė girdėti ir gerbti nusipelniusių žmonių nuomonę16.
2. Almantas Stankūnas, 2022-03-11, antrasis, nedelsiant sureagavęs į išpuolį Seime prieš Z. Šličytę, parašė: Lietuvos politikai paniekino iškilią Lietuvos moterį, paniekino Kovo 11-ąją ir paniekino Lietuvos Respubliką. Z. Šličytė kalbėjo tai ką mano Lietuvos žmonių dauguma. Viliuosi, kad Tauta įvertins tuos … politikus. Įsidėmėkime juos ir prisiminkime17.
3. Dr. Zigmas Vaišvila, 2022-03-12 signataras, parašė kreipimąsi į Z. Šličytę ir LR piliečius.“ Būkime verti Z. Šličytės drąsos ir žodžių, nepalikime jos vienos. Z. Šličytė per 13min. viena pati įveikė visą pulką dvasios vargšų – valdžios „elito“ pulką“18.
4. Dr. Darius Kuolys 2022-03-13, pirmosios vyriausybės kultūros ir švietimo ministras, jumoristine forma trumpa tiesioginę nuostata įvertinęs VP: I. Šimonytės, T.V. Raskevičiaus, A. Armonaitės, Č. Čmilytės-Nielsen ir R. Juknevičienės išsakytas mintis konstatavo: „Seimo dauguma imasi neigti pamatinę tiesą – tarti iš parlamento tribūnos daugumai nepriimtiną nuomonę. Ir toks elgesys jau yra tikra gresmė“19.
5. Dr. Jūratė Sofija Laučiūtė 2022-03-13 apie Z. Šličytės kalbą parašė.“ Seimo rūmai pati tinkamiausia vieta ir proga atlikti … darbus sielai su didesnę išminti, turtingesniu gyvenimo patyrimu apdovanotu žmogaus įsipareigojimu. Savo kalbą oratorė ne skaitė kaip robotas ar zombis, o kaip buvo įprasta Sąjūdžio laikais – gyvai … emocingai… ir tai buvo išgirsta. Nei vieno argumento įrodančio, kad Z. Šličytės priekaištai nepagrįsti. Tik plūdimai ir žeminantys epiteta“20.
6. Prof. Dr. Rasa Čepaitienė, 2022-03-14. „Viena Kovo 11-osios valstybės tėvų – kūrėjų, SK atstovė Z. Šličytė pasakė nuo dūšios, taip kad salėje sukėlė sumaištį, lakstymą,… mažučiai… nebegebantys… skuodžia lauk. Viešoji erdvė… suskaldyta, nebelieka vietos… dialogui. Kita nuomonė jau baustina ir smerktina (neapykantos kalba). Susidoroti, užčiaupiant, bauginant, nebaudžiamai šmeižiant ir pjudant. Tam ir pratęsiama nepaprastoji padėtis… Pagarba Moteriai sugriovusiai valdančiųjų planus.“..21
7. Olava Strikulienė, 2022-03-19, apie Respublikos savaitės žmogų Zita Šličytę, „sugrįžo cenzūra,… kas puola, jaunikliai, laisvės šaukliai… kabinėjasi prie kitaminčių išorės, amžiaus. Z. Šličytė ne iš tų kurią… kurias galima… stumdyti, seniai įrodė, kad kalba, tai ką jaučia“22.
8. Prof. Dr. Vytautas Daujotis, 2022-03-19.“Gyvename melo pelkėje, penimi šarlatanų, genderizmo, multikultūrizmo, tiesos reliatyvumo pseudoteorijomis… slenkame totalitarizmo link. Pasakyta Z. Šličytės rūsti kalba, melo prisodrintoje aplinkoje. Tiesa yra vietoje, visur ir visada. Suprantama, valdžiai kelia grėsmę… protinga, svari kritika. Todėl ieškoma būdų, kaip tą kritiką užčiaupti, vienas iš jų apkaltinti neapykantos kalba… 23 Tą matome Z. Šličytės atveju … per 30 metų buvo padaryta viskas, kad būtų nutautinta mokykla. Lietuvos … strategijoje … globali Lietuva. Kitaip tariant… pasmerkta išnykti: štai genderizmas yra visiškas kretinizmas… Šiandien turime krūva politikų… kuriems suverenumas yra nacionalizmo apraiška, kuo jie skiriasi nuo kompartijos. Niekuo. Ir tie ir tie yra Lietuvos Nepriklausomybės duobkasiai“24.
9. Prof. Dr. Arvydas Jokūbaitis, 2022-03-20. „Mes kasdien naikiname vienas kitą. Žmonės nenustoja būti žiauriais barbarais. Vakarai senai serga sena sunkia plepėjimo liga. Žodis kažką reiškia tik esant norui susitarti. ES savo dabartiniu pavidalu atrodo apgailėtinai. Neieškokime papildomai priešų, nes jų dabar Lietuva turi pakankamai. Blogiausias dalykas, pavirsti … menkysta“25.
10. Advokatas Saulius Dambrauskas. Viešojo intereso fondo vadovas. „Šličytė viena iš nedaugelio Lietuvos konstituciniame virsme dalyvavusių…teisininkų. Taigi… suprantantiems jos nuogąstavimus, kad…Konstitucijos nuostatos neveikia, tapo…deklaratyvia teisine fikcija. Audringa reakcija į … yra sukelta sąmoningai…ignoruojant…kalbos esmę, dėmesį nukreipiant į autorės pasirinkta iliustracijas bei pavyzdžius. Konstitucijos 9 str. nuostata – teisinė fikcija. Kur kas labiau turėtume bijoti: : dėl valdžios nepasitikėjimo savo tauta ir jos valia; dėl neužtikrintos asmens teisės į teismą ginant viešąjį interesą; dėl žiniasklaidos tapimo propagandos įrankiu, o ne info šaltiniu. Sąjūdžio lyderiai (tarp kurių ir Z. Šličytė ) kalbėjimo drąsa lėmė Lietuvos išsivadavimo aušros pradžią“.26
Tokią glaustą stenogramą galima ilgai tęsti. Nešališkos informacinės sklaidos rašiniais. Ypač gausus socialinių tinklų turinys. Tačiau ši dešimtis tikrai žinomų, garsių, ( ne menamų, kaip LGBT atstovai ) garsių visuomenės narių jau savo gyvenimo ir darbo dešimtmečius skyrė Tautos , valstybės bei žmonių labui. Todėl jų išreikšta pozicija ir mintys, kaip ir Z. Šličytės sistemingai rašomi spaudoje straipsniai,27 turi pažintinės ir išliekamosios atminties.
Rusijos vykdomas karinis įsiveržimas į Ukrainą, keičia situaciją visame pasaulyje. Tai reikalauja rimtai žiūrėti į Lietuvai jau antras dešimtmetis esamus ir iškylančius pavojus tiek išorėje, tiek ir vidaus gyvenime. Ypač pavojingi iššūkiai šalies viduje. Jų tarpe ryškiausios problemos bus : užsieniečių veržimąsias gyventi Lietuvoje, dirbtinai eskaluojama seksualinių ir tautinių mažumų radikali saviraiška, nacionalinių, ypač tautinių interesų apsaugos ignoravimas, valstybės ekonominio pagrindo – Tautos ūkio strateginių objektų atidavimas į užsienio šalių kapitalo nuosavybę, jaunosios kartos „internacionalizacija“ po „ pažangių europietiškų vertybių“ priedanga formuojant pasaulio, Europos piliečių savimonę ir antitautinę elgseną. Nesugrįžus prie Lietuvos tautinių nacionalinių vertybių ir suverenitetą išsaugančios valstybės, dar po 30 m. Lietuvos teritorija taps ateivių gyvensenos konfrontaciniu poligonu.
Apibendrinant atliekamo tyrimo pagal šio skyriaus turinio sudėtį, darytinos tokios išvados :
1. LR Seime per Kovo 11-os šventinį minėjimą VP elgesiu : 1) pasityčiota iš Konstitucijos; 2) nusispjauta į Valstybės politikų elgesio kodekso reikalavimus; 3) pasityčiota ir pritaikius mobingą, paniekinta Z. Šličytė; 4) tėkštas antausis Tautos daugumai, turinčiai suvereno teises – suverenitetą valstybės valdyme ir viešąjį- Tėvynės ir Valstybės interesą.
2. Z. Šličytės kalboje išreikštas Konstitucijos nuostatų gynimas, Tautos ir jos valstybės išsaugojimui būtinų veiksmų atlikimo dalykai.
3. Visuotinos svarbos poreikis dabarčiai ir Tautos ateičiai yra SK narės kalboje įvardinti ir akcentuoti dalykai. Tai turėjo, turi ir turės prasmę ir liks vertybėmis tol kol yra lietuvių žemės teritorija ir joje gyvena Lietuvos Tauta.
4. Z. Šličytės išdėstytos teisinės nuostatos ir socialinės aksiomos, didžiai prasmingos ir labai svarbios dabartiniame Tautos ir valstybės gyvenimo ardymo periode.
5. Valstybės politikų žalingos veiklos padariniai : 1) nyksta Tautos nacionalinė tapatybė ir savimonė; 2) naikinami pilietinės visuomenės sanklodos pradmenys ir nacionalinės tapatybės pagrindai; 3) žlugdoma tautinė, politinė ir visuomeninė santarvė ir demokratijos būvio galimybės.

B.d.

Tiesos ir moralės amnezija. Slinktis link Tautos ir Valstybės pražūties (I)

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!