- Reklama -

Vladimiras Troščenka (nuotr. autoriaus)

Legendinė JAV Prezidento Ronaldo Reigano kalba, pasakyta Nacionalinėje Evangelikų asociacijoje, 1983 metų kovo 8 dieną.

Būtent šioje kalboje pirma kartą buvo įvesta sąvoka “Blogio imperija”. Jei ši kalba būtų pasakyta šiuolaikinėje, NEOkomisarų valdomoje Europos Sąjungoje, Ronaldas Reiganas būtų paniekinamai priskirtas prie marginalų, kurie nesuvokia “tikrų vakarietiškų vertybių”:

Ilgai ieškojau internete visos kalbos vertimo į lietuvių kalbą, bet radau tik visokių neokomjaunuolių (tokių kaip pseudokonservatorius Adomėnas) naudojamas, iš konteksto išplėštas citatas, pagrindžiant savo neokomunistines, antibendruomeniškas ir atvirai išdavikiškas vertybes. Todėl teko versti pačiam, atsiprašau už galimus kalbos netikslumus:

Gerbiami dvasininkai, senatoriau Hokinsai, Floridos delegacijos nariai ir visi kiti susirinkusieji, leiskite išreikšti jums savo jausmus, kurie pripildė mane dėl jūsų nuoširdaus priėmimo. Šiandien aš esu laimingas būti čia.

Norėčiau pareikšti Jums savo ypatingą dėkingumą už jūsų maldas, mes su Nence visa laiką jas jaučiame. Patikėkite, jos daug mums reiškia.

Aš džiaugiuosi susitikimu su Jumis, nes būtent ant Jūsų laikosi Amerikos Didybė. Tik Jūsų parama ir parama milijonų kitų mūsų tėvynainių padeda mums pergyventi šį pavojingą šimtmetį.

Noriu, kad Jūs žinotumėte, kad mano administracijos filosofija yra grindžiama Dievo vertybėmis. Mes matome Amerikos didybę Jumyse, Jūsų šeimose, Bažnyčiose, kaimynystėje ir bendruomenėse. Taipogi aš negaliu nutylėti, kad ši mūsų pozicija priešpastato mus tiems, kas žavisi šiuolaikiniu ateizmu, atsisakydami laiko išbandytų vertybių, kuriomis grindžiama mūsų civilizacija. Nežiūrint į tai, šių žmonių vertybių sistema radikaliai skiriasi nuo tos vertybių sistemos, kurios laikosi dauguma amerikiečių. Ateistai skelbia, kad išlaisvina mus nuo prietarų tamsybės, imasi atsakomybės rūpintis „tamsuolių“ valdymu. Retkarčiais jų balsai skamba garsiau nei mūsų, bet tai tikrai nėra daugumos amerikiečių nuomonė !!!

Leiskite man trumpai išdėstyti savo samprotavimus. Viena mūsų piliečių grupę, kuri suinteresuota neplanuotai gimusių vaikų skaičiaus mažinimu, ikivedybinio amžiaus mergaičių tarpe, įsteigė nacionalinį tinklą klinikų, suteikiančių šioms mergaitėms pagalbą neplanuoto nėštumo atveju. Šios klinikos nutarė suteikti vaikams visiška anonimiškumą ir „pagalbą“ be jų tėvų sutikimo.

Iki mūsų administracijos atėjimo, keliolika metų federalinė valdžia subsidijavo šias klinikas. Nors Kongresas aiškiai įstatymiškai įpareigojo maksimaliai suteikti tėvams galimybę dalyvauti procese, bet šių klinikų vidaus taisyklės ir nuostatai sudaryti taip, kad tokia „pagalba“ mergaitėms gali būti teikiama ir be tėvų sutikimo arba pranešant jiems jau po to, kai viskas atlikta.

Mano administracija nurodė, kad šios klinikos, gaunančios pinigus iš federalinio biudžeto, privalomai informuotų tėvus apie tai, kad tokia „pagalba“ bus teikiama jų vaikams. Bet po šio nurodymo, vienas iš įtakingiausių nacionalinių dienraščių užsipuolė mus kaltindamas, jog kišamės į privatų vaikų gyvenimą. Pažeidžiame VAIKŲ TEISES. O federalinis teismas neseniai uždraudė taikyti šį mūsų administracijos nurodymą. Aš stebėjau televizines laidas, kuriose gvildenamos šios problemos, dauguma komentatorių sako, jog mes klystame, bet niekas net neužsimena, jog būtent etika yra esminis faktorius sekso klausimuose. Kas iš Žydiškai/Krikščioniškų tradicijų neteisinga? Argi tokie veiksmai (pastaba. Dabar agresyviai diegiamas Juvenalinės justicijos principas dėl vaikų teisių daryti ką tik nori) nepažeidžia tėvų teisę patarti savo vaikams nedaryti klaidų, kurios gali nulemti visą jų likusį gyvenimą?

Mūsų administracija norėtų žinoti, ar yra tokie tėvai, kurie mano, jog toks mano administracijos reikalavimas klinikoms tikrai yra valstybės kišimasis į šeimos vidaus gyvenimą, kaip tai pateikia žiniasklaida? Mes rengiamės toliau kovoti teismuose, nes tėvų teisės ir šeimų teisės yra mūsų didžiausias prioritetas.

Totali kova prieš tėvų teisę žinoti, kas daroma su jų vaikais, – tai tik vienas pavyzdys iš daugelio, kuriais agresyviai bandoma pakeisti tradicines vertybes ir netgi anuliuoti Amerikos demokratijos išskirtinumą.

Laisvė tik tada yra tikra, kai religija yra ryški visuomenėje ir Dieviškos teisinės normos yra aiškiai pripažintos. Kada mūsų valstybės Tėvai-įkūrėjai įvedė Pirmąją Konstitucinę Pataisą, jie stengėsi apsaugoti bažnyčią nuo valstybės įsikišimo. Jie tikrai niekada nebandė statyti priešiškumo sienos tarp vyriausybės ir religinio tikėjimo sampratos, tai liudija mūsų istorija ir mūsų valstybė. Nepriklausomybės deklaracijoje Dievas minimas net keturis kartus. „DIEVU MES TIKIME“ – tai išgraviruota ant mūsų pastatų, Aukščiausiasis Teismas pradeda savo posėdžius malda, Kongreso nariai pradeda savo posėdžius malda. Aš įsitikinęs, kad Jungtinių Amerikos Valstijų mokyklų mokiniai turi teisę į tokias pačias privilegijas kaip ir Aukščiausias Teismas bei Kongresas.

Aš jau nusiunčiau į Kongresą Konstitucijos pataisą, kuri atnaujintu maldas visuomeninėse mokyklose ir prašau, kad ją kuo skubiau priimtų ir leistų mūsų mokiniams melstis.

Abortų laisvė atima iki pusės milijono vaikų gyvybių per metus. Įstatymo projektas dėl žmogaus gyvybės, kuriame gvildenama ši tragedija, turi būti svarstomas Kongrese. Nei aš, nei Jūs neturite likti ramūs iki tol, kol Kongresmenai to nepadarys. Tik tuomet, kai bus įrodyta, kad būsimas vaikas yra teisės subjektas, tuomet jo teisė gyventi bus apsaugota.

Jūs turėtumėte prisiminti, kad tuomet kai mūsų šalyje pradėjo praktikuoti abortų laisvę, daugelis iš Jūsų, aš įsitikinęs, kalbėjote apie tai, kad tokia praktika išesmės sumažins pagarbą žmogaus gyvybei, kad abortų laisvė bus pirmas žingsnis pulti žmogaus gyvybės šventumo sąvoką, tai atves prie vaikžudystės ir žudymo iš mielaširdingumo (eutanazijos) pateisinimo. Tragiška, bet tie perspėjimai buvo neįtikėtinai teisingi. Praeitais metais mūsų šalyje teismas leido numarinti badu kūdikį invalidą.

Neseniai Ilinojaus atstovas Kongrese Genris Haidas pasiūlė įstatymą smarkiai ribojantį visuomeninį finansavimą abortams, bei nurodo į didelę egzistuojančią vaikžudystės problemą. Aš bandau įtikinti Kongresą pradėti debatus šiuo klausimu ir priimti pagaliau įstatymą ginantį visų vaikų teisę gyventi, tame tarpe ir invalidų.

Aš įsitikinęs, kad Jūs supratote, kaip svarbu Dvasinis prabudimas Amerikoje, tradicinių vertybių atnaujinimas, kurios buvo mūsų šalies tobulumo ir didybės pagrindas.

Vašingtone atlikto tyrimo išvados vienareikšmiškai rodo, jog amerikiečiai labiau religingi nei kitų tautų žmonės. 95 procentai pareiškė, kad tiki Dievą ir dauguma jų įsitikinę, kad 10 Dievo Įsakymų turi realią reikšmę jų gyvenime. Kitas tyrimas parodė, kad dauguma amerikiečių neigiamai vertina svetimavimą, vaikų seksą, pornografiją, abortus ir narkotikus. Tuo pat metu nustatyta, kad dauguma amerikiečių jaučia gilią pagarbą šeimyninėms vertybėms ir religijai.

Aš manau, kad temos kurias mes šiandien aptarėme, turi tapti esmine dalimi mūsų nacionalinės politinės dienotvarkės. Pirmą kartą istorijoje Kongresas rimtai diskutuoja ir sprendžia vaikų žudymo (abortų) problemą. Tai didelis žingsnis į priekį. Aš pasikartosiu: Amerikoje prasidėjo moralinis ir Dvasinis prabudimas ir atsinaujinimas, bet mes niekada neturime pamiršti, kad jokie valstybiniai įstatymai nesukuria „nuostabaus žmogaus“. Mes žinome, kad gyvendami šiame pasaulyje , mes pastoviai susiduriame su tuo, ką filosofai pavadintų blogio fenomenologija arba kaip moko Dievoti žmonės – nuodėmės doktrina. Pasaulyje yra nuodėmė ir blogis, būtent todėl Šventasis Raštas ir Jėzus Kristus nurodo mums priešintis jiems. Mūsų nacija taipogi gavo blogį kaip palikimą su kuriuo turime kovoti. Šios žemės šlovė sutalpino savyje daug gėrio, morališkai viršydama mūsų praeities blogį. Pavyzdžiui, ilga pilietinė kova dėl rasinių mažumų teisių. Tai buvo mus skaldantis veiksnys sukėlęs pilietinį karą, dabar mūsų pasiekimas yra visų amerikiečių pasididžiavimas. Mes niekada neturime grįžti į praeitį. Nėra jokio pateisinimo rasizmui, antisemitizmui ar kitokioms, etninės ar rasinės neapykantos formoms šioje šalyje.

Aš žinau, jog esate išgąsdinti neapykantos banga, kuri kyla tam tikrose mūsų visuomenės grupėse. Jie propaguoja fanatizmą ir priešpriešą. Naudokite galingą savo katedrų balsą, pamokslininkus ir savo bažnyčių įtaką, kad pasmerkti ir izoliuoti šias neapykantos grupes mūsų šalyje. Mums duotas aiškus ir paprastas Kristaus įsakymas „Mylėk savo artimą kaip patį save“.

Nepaisant to, kad šie liūdni epizodai yra mūsų praeityje, bet kiekvienas objektyvus tyrinėtojas turi susidaryti teigiamą supratimą apie Amerikos istoriją, kuri buvo vilties ir svajonių istorija, tapusi realybe. Ypatingai šiame šimtmetyje, kuomet Amerika laikė laisvės fakelą ne tik sau, bet ir milijonams kitų žmonių visame pasaulyje.

Savo baigiamajame punkte aš norėčiau grįžti prie mano pirmos Prezidentinės preskonferencijos. Atsakydamas į tiesų klausimą, aš pažymėjau, jog, kaip geri marksistai leniniečiai, sovietų lyderiai atvirai ir viešai skelbia, kad vienintelė etika, kurią jie pripažįsta, tai tokia etika kuri atves prie pasaulinės revoliucijos. Aš manau, kad ši Lenino citata, kurią jis pasakė 1920 metais, jog jie anuliuoja visą etiką, kuri kildinama iš antgamtiškų idėjų, taip jie įvardina religiją, ir idėjų kurios yra klasių išorinės koncepcijos. Jų etika visiškai priklausoma nuo klasių kovos intereso. Jiems yra moralu viskas, kas tinkama sunaikinti „seną eksploatacinę santvarką“ ir veda link proletariato pergalės.

Aš manau, kad daugelio įtakingų žmonių atsisakymas pastebėti šį elementarų sovietinės doktrinos faktą, iliustruoja istorinį nenorą matyti jos totalitarinę esmę. Mes matėme kaip tai atrodė 1930 metais ir matome tai dabartiniu metu.

Tai ne reiškia, kad mes turėtume izoliuotis ir atsakyti pastangų suprasti juos. Aš bandysiu padaryti viską, ką galiu, kad įtikinčiau juos mūsų taikingumu. Aš jiems priminsiu, kad Vakarai atsisakė pasinaudoti savo branduoline monopolija keturiasdešimtais ir penkiasdešimtais metais ir dabar siūlome 50 proc. sumažinti balistinių raketų potencialą ir visiškai likviduoti visą klasę vidutinio nuotolio branduolinių raketų.

Bet Sovietai turi suvokti, kad mes niekada neatsisakysime ir neleisime grasinti mūsų principams ir standartams. Mes niekada neatiduosime savo laisvės. Mes niekada neatsisakysime savo Tikėjimo Dievu. Mes niekada nenustosime ieškoti tikros taikos. Bet tiesa yra tokia, kad jėgų pusiausvyra, šiuo metu tapo labai pavojingu sukčiavimu, nes tai tiesiog taikos iliuzija. Realybė yra tokia, kad mes turime rasti taiką jėgoje.

Aš sutikčiau su jėgų pusiausvyra, bet tik tuo atveju jei mes galėtume užšaldyti Sovietų globalius siekius. Strateginis paritetas apdovanotų Sovietų Sąjungą už jo didžiulį ir beprecedentį karinio potencialo didinimą. Pavėluotas Jungtinių Valstijų karinių pajėgų modernizavimas padarys mus vis labiau pažeidžiamais. Sąžiningas karinio potencialo ribojimas reikalauja visapusių derybų dėl sistemų ir skaičių, reikia nustatyti tvarką garantuojančią efektyvią kontrolę. Jų pateiktas siūlymas dėl mažinimo faktiškai eliminuoja galimybę patikrinti. Tokios pastangos atitrauktų mus nuo derybų dėl tikrai esmingo ginkluotės mažinimo.

Prieš daugelį metų aš išgirdau vieno jauno, dviejų dukterų tėvo pasisakymą Kalifornijoje. Jis kreipėsi į didelę žmonių minią: „Aš verčiau pasirinksiu pamatyti kaip miršta mano dukterys dabar, kol jos vis dar tiki Dievu nei, kad jos augtų komunistinėje santvarkoje ir numirtų suaugusios ir netikinčios Dievu“. Toje auditorijoje buvo tūkstančiai jaunų žmonių ir visi jie pripažino gilią ir teisingą šių žodžių prasmę, nes Dvasiniai dalykai (amžinybė) daug svarbiau nei kūniški (laikinumas).

Leiskite mums pasimelsti už išgelbėjimą tų, kurie gyvena totalitarinėje tamsoje. Prašykite, kad jie rastų džiaugsmą pas Mielaširdingą Dievą, bet visada prisiminkite, kad kol jie propaguoja valstybės visagalybę ir valdančiųjų pranašumą virš asmenybės, kol jie tiki į savo būsimą viso pasaulio žmonių valdymą, jie yra blogio centras šiuolaikiniame pasaulyje.

Pats didžiausias blogis daromas, ne koncentracijos stovyklose, jose mes matome galutinį šio blogio rezultatą. Blogį sugalvoja ir įsako jį vykdyti tie, kas sėdi švariuose, gerai apšviestuose, dideliuose kabinetuose išklotuose kilimais. Tai tylūs pilki žmogeliai, baltomis apykaklėmis, nukirptais nagučiais, švariai nuskustais žandeliais, malonūs ir niekada nekeliantys balso. Jie taip pat kaip ir diktatoriai buvę prieš tai, reikalauja tik atskiros teritorijos, kurioje jie galėtų ramiai gyventi terorizuodami jiems pavaldžius žmones, kai kuriems atrodo jog mes turime priimti juos tokius kokie jie yra.

Aš prašau Jus pasisakyti prieš tuos, kas bando pastatyti Jungtines Valstijas į karinio ir moralinio nevisavertiškumo pozicija. Jūsų diskusijose dėl branduolinės ginkluotės sumažinimo, ypatingai saugokitės išdidumo pagundos – pagundos palaimingo sugretinimo to kas vyksta t.y. abiejų pusių vienodo įvertinimo, neignoruokite istorijos faktų, nepasiduokite blogio imperijos agresyviam įtaigumui vadinti ginklavimosi varžybas tiesiog gigantišku nesusipratimu, nes tokiu būdu Jūs save atitraukiate nuo kovos tarp tiesos ir melo, gėrio ir blogio.

Aš prašau Jūsų priešintis tiems, kas bando atitraukti jūsų paramą mums, mano administracijai, vykdant Amerikos stiprinimo ir laisvės išsaugojimo politiką. Tai daroma būtent tuo metu, kuomet mes tariamės dėl realaus branduolinės ginkluotės mažinimo, kurį galima būtų patikrinti ir ateis laikas kuomet mes, su Dievo pagalba, visai pašalinsime branduolinius arsenalus visame pasaulyje.

Šiuo metu karinė jėga yra labai svarbi Amerikai, bet leiskite pasakyti, aš visada tvirtinau, kad besitęsianti kova už taiką, niekada ne bus sprendžiama bombomis, raketomis ar armijomis. Pati baisiausia krizė su kuria mes susidūrėme, tai Dvasinė krizė.

Aš įsitikinęs, kad mes priimsime iššūkį. Aš įsitikinęs, kad komunizmas tai liūdnas ir keistas žmonijos istorijos tarpsnis ir šio tarpsnio paskutiniai puslapiai rašomi būtent dabar. Aš tikiu tuo, nes mūsų šalies jėgos šaltinis, žmogaus laisvės paieškoje, yra ne materialinis, o Dvasinis. Todėl tai neturi jokių ribų ir tai turėtų įvaryti siaubą ir galutinai nugalėti tuos, kas pavergė mūsų brolius.

Pakeiskite savo pasaulį. Vienas iš mūsų Tėvų-įkūrėjų, Tomas Peinas, pasakė:

„Mes turime jėga ir valdžią pradėti savistovį gyvenimą iš naujo“. Mes galime tai padaryti kartu.

Te palaimina Jus Viešpats ir didelis ačiū.”

Vladimiras Troščenka

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!