- Reklama -

Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas. KK nuotr.

Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai bendrame posėdyje patvirtino „Maršalo planą“ Ukrainai. Pagal šį planą, Lietuvos valdžia turėtų inicijuoti ES lygmens politines diskusijas su Europos Parlamentu, Europos politinėmis partijomis, ES valstybėmis narėmis, Europos Sąjungos institucijomis dėl 2014–2020 m. ES biudžeto peržiūros, siekiant, kad šiuo metu numatyto 1 000 mlrd. eurų biudžeto iki 3 proc. būtų skirti naujo „Maršalo plano“ Ukrainai įgyvendinimui.

Seimo komitetų patvirtinta Lietuvos paramos Ukrainai strategija, kurioje siūlomas naujas „Maršalo planas“ Ukrainai

1. Politinė parama, naudojantis Lietuvos naryste tarptautinėse organizacijose.

1.1. Ukrainos „draugų grupės“ kūrimas. Lietuva kartu su partneriais ES ir NATO telkia Ukrainos „draugų grupę“, aktyviai informuoja partnerius apie vykstančius procesus, veikia tarptautinėse organizacijose inicijuodama sprendimus dėl padėties Ukrainoje.

1.2. Parama Ukrainos narystės ES perspektyvai. Lietuva siekia, kad Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai metu vyksiančiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Rygoje būtų paskelbtas aiškus įsipareigojimas, kad asocijuotoms Rytų partnerystės šalims (Gruzijai, Moldovai, Ukrainai) oficialiai suteikiama narystės ES perspektyva.

1.3. Parama Ukrainos artėjimui prie NATO. Lietuva aktyviai remia Ukrainos ir NATO bendradarbiavimo stiprinimą, tam aktyviai išnaudojamos Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje, kaip NATO kontaktinės ambasados 2015-2016 m. galimybės, siekiant Ukrainos visuomenei suteikti daugiau išsamios informacijos NATO klausimais bei įgyvendinti NATO paramos Ukrainai iniciatyvas.

1.4. Okupacijos žalos atlyginimas. Lietuva remia Ukrainos Vyriausybę šiai keliant karinio konflikto ir dalies teritorijos aneksijos metu patirtos žalos atlyginimo klausimą tarptautinėse organizacijose ir teismuose.

1.5 Diskusijų ES Taryboje, Europos Parlamente ir kitose institucijose dėl okupuotose Ukrainos teritorijose neteisėtai sukurtų karinių-administracinių vienetų – „Donecko liaudies respublikos“ ir „Luhansko liaudies respublikos“ – įtraukimo į teroristinių organizacijų sąrašą inicijavimas.

2. Finansinė parama.

„Maršalo planas“ Ukrainai. Lietuva inicijuoja ES lygmens politines diskusijas su Europos Parlamentu, Europos politinėmis partijomis, ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, kitomis ES institucijomis dėl 2014-2020 metų ES biudžeto peržiūros, siekiant, kad šiuo metu numatyto 1 000 mrld. eurų biudžeto iki 3 proc. būtų skirti naujo „Maršalo plano“ Ukrainai įgyvendinimui ir taip būtų sukurtas iki 30 mlrd. eurų siekiantis finansinės paramos Ukrainai instrumentas.

3. Parama Ukrainos kariuomenei stiprinti.

3.1. Stiprinamas Lietuvos ir Ukrainos karinis bendradarbiavimas. Siekiama padėti Ukrainai reformuoti kariuomenę pagal NATO standartus, išlaikyti operacijose įgytą patirtį ir sąveiką, aktyviau įsitraukti į bendradarbiavimą regione ir euroatlantinėje erdvėje.

3.2. Mokymai Ukrainos kariams. Įgyvendinama didelės apimties mokymų programa Ukrainos kariams, jie kviečiami nuolatos dalyvauti bendrose pratybose Lietuvoje, organizuojamos pratybos Ukrainoje. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigada LITPOLUKRBRIG pagal NATO standartus parengiama veikti įvairaus spektro operacijose.

3.3. Karininkų rengimas Ukrainos kariuomenei. Didinamas vietų skaičius Ukrainos atstovams Lietuvos karinio rengimo institucijose ir Baltijos gynybos koledže, pagal poreikį steigiami papildomi kursai, parama karinio rengimo srityje derinama su kitomis valstybėmis.

3.4. Karinė parama Ukrainai. Lietuva pagal galimybes tiesiogiai aprūpina Ukrainos kariuomenę reikalinga apranga ir ekipuote bei kartu su NATO partneriais pagal išgales tiekia Ukrainai šaudmenis ir ginkluotę.

4. Parama demokratinėms, ekonomikos ir valdymo reformoms Ukrainoje bei ES ir Ukrainos Asociacijos susitarimo įgyvendinimui

4.1. „Paramos reformoms“ Ukrainoje paketo pateikimas. Lietuva pasiūlo Ukrainai „Paramos reformoms” paketą, kuris apima aiškų reformų sąrašą, ekspertų paslaugų ir jų finansavimo sistemą ir reformų igyvendinimo priemonių sistemą. Siūloma finansinė ir ekspertinė parama tose srityse, kuriose Lietuva turi reikalingos patirties ir žinių: valstybinių įmonių pertvarka, privatizavimas, monopolijų reguliavimas, viešųjų pirkimų reforma, teisinės sistemos pertvarka, energetikos sistemų reforma, partijų veiklos finansavimo ir rinkimų kampanijų finansavimo reforma, skaidrios verslo aplinkos užtikrinimas, kova su korupcija ir kitos sritys.

4.2. Specializuotos Lietuvos ekspertų konsultacijos Ukrainos valdžios institucijoms. Svarbiausiomis reformų kryptimis įgyvendinama „Reformų dvynių” programa, pagal kurią Lietuvos institucijos, dirbančios reformų srityse, imasi globoti atitinkamas Ukrainos institucijas – į šalį siunčiami ekspertai, ilgalaikėms stažuotėms Lietuvos institucijose priimami atitinkamų Ukrainos institucijų pareigūnai. Šiam tikslui Lietuvoje sukuriamas reikalingas institucinis pagrindas, užtikrinantis sklandų patirties ir gebėjimų perdavimą Ukrainai ir viso „Paramos reformoms“ paketo įgyvendinimą.

5. Humanitarinė pagalba.

5.1. Pagalba nukentėjusiems Ukrainos kariams ir antiteroristinės operacijos (ATO) dalyviams. Lietuva tęsia per konfliktą Rytų Ukrainoje nukentėjusių Ukrainos karių ir antiteroristinės operacijos (ATO) dalyvių gydymą ir reabilitaciją.

5.2. Humanitarinė pagalba našlėms ir našlaičiams. Lietuva teikia paramą nukentėjusioms moterims ir vaikams, našlėms ir našlaičiams. Lietuva priima iki 30 dėl karinių veiksmų našlaičiais likusių vaikų.

5.3. Lietuvos ir Ukrainos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo humanitarinės pagalbos teikimo tikslais skatinimas.

6. Ekonominis bendradarbiavimas ir parama Ukrainos jaunimo švietimui.

6.1. Ukrainos investicijų ir kapitalo pritraukimas. Lietuva imasi priemonių plėtoti abipusiai naudingą ekonominį bendradarbiavimą su Ukraina, naudodamasi jau susiformavusiu Lietuvos, kaip labai artimos ir draugiškos Ukrainai šalies, įvaizdžiu, sudarydama palankias sąlygas investuotojams iš Ukrainos.

6.2. Galimybių Ukrainos kvalifikuotiems specialistams, mokslininkams dirbti Lietuvoje, realizuoti savo potencialą ir įgyti patirties sudarymas.

6.3. Stipendijos Ukrainos studentams. Lietuva įsteigia iki 200 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) stipendijų, kurios yra skiriamos gabiems Ukrainos studentams studijuoti Lietuvos universitetuose pagal bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programas.

6.4. Patirties perdavimas jauniems profesionalams. Lietuva įgyvendina specialią Jaunųjų lyderių ugdymo programą, sudarydama galimybes jauniems Ukrainos profesionalams atlikti darbinę praktiką Lietuvos aukštųjų technologijų ir kitose inovatyviose įmonėse.

7. Parlamentinis bendradarbiavimas ir partinė diplomatija.

7.1. Stiprinamas Lietuvos ir Ukrainos parlamentų bendradarbiavimas. Įgyvendinant įvairias iniciatyvas dvišaliu ir daugiašaliu lygmenimis toliau teikiama politinė parama Ukrainai, perduodama parlamentinė patirtis demokratinių reformų, teisės viršenybės, Europos Sąjungos teisės perėmimo ir įtvirtinimo srityse siekiant glaudesnės politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į Europos Sąjungą bei bendradarbiavimo su NATO stiprinimo.

7.2. Efektyvesnis egzistuojančių bendradarbiavimo formatų panaudojimas. Siekiama, kad Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėjos, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėjos posėdžiai būtų organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, o jų sprendimai prisidėtų prie demokratinių reformų Ukrainoje skatinimo ir įgyvendinimo (tuo tikslu siūloma svarstyti galimybę asamblėjų lygiu steigti komitetą ES ir Ukrainos Asociacijos susitarimo įgyvendinimui stebėti). Siekiama plėtoti Seimo tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės veiklą, Lietuvos ir Ukrainos delegacijų bendradarbiavimą tarptautinėse parlamentinėse organizacijose, visų pirma NATO parlamentinėje asamblėjoje, Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje. Plėtojamas parlamentų komitetų, kuruojančių atskiras sritis, bendradarbiavimas.

7.3. Plėtojama partinė diplomatija. Lietuvos pagrindinėms (tradicinėms) politinėms partijoms dalyvaujant ir tarpininkaujant sukuriama ir plėtojama ilgalaikė partinės diplomatijos iniciatyva – valstybės biudžeto lėšomis finansuojama Vakarų valstybių partijų bei Ukrainos politinių jėgų bendradarbiavimo platforma, skirta Ukrainos politinėms partijoms konsoliduoti ir skatinti jų reformavimąsi pagal vakarietišką modelį.

7.4. Stiprinamas bendradarbiavimas su Europos Parlamentu siekiant telkti paramą Ukrainai ir inicijuoti tam reikalingus veiksmus ES institucijose.

8. Kitos paramos priemonės.

8.1. Parama pilietinei visuomenei. Skatinami ir remiami bendri Lietuvos ir Ukrainos nevyriausybinių organizacijų projektai, į kuriuos pritraukiami ir partneriai iš kitų ES, NATO valstybių narių ir Rytų partnerystės šalių, kurie prisideda prie demokratinių idėjų sklaidos, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio sektoriaus Ukrainoje stiprinimo.

8.2. Kova su Rusijos skleidžiama propaganda. Ieškoma papildomų galimybių viešosios diplomatijos priemonėmis, per pilietinio sąmoningumo iniciatyvas atsverti Rusijos propagandą viešojoje erdvėje.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!