- Reklama -

Zenonas Andrulėnas

Š. m. kovo 24 d. Seimo posėdyje pateikimo stadijoje buvo patvirtintas Susirinkimų įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuris Seime buvo registruotas dar praeitų metų rugpjūčio 13 d., tai yra po protesto prie Seimo praėjus trims dienoms. Seimo konservatoriai A. Kupčinskas bei P. Saudargas, matyt, išsigandę, jog tai gali kartotis, ir parengė šiuos įstatymo pakeitimus.
Pakeitimų esmė tokia, jog jeigu bus norima protestuoti prie Seimo – reikės tai derinti su Seimu. Prie Vyriausybės – derinti su Vyriausybe. Tas pats ir su Prezidento kanceliarija.
Pagal dabar galiojantį Susirinkimų įstatymą pranešimą apie organizuojamą susirinkimą jo organizatoriams derinti reikia tik su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jį pavaduojančiu asmeniu bei policijos atstovu.
Tame pačiame Seimo posėdyje bendrai sutarta, jog š. m. gegužės 10 d. jau vyks šių galimų pakeitimų galutinis įteisinimas.
Tai gal susirinkime prie Seimo gegužės 10 d., nes tai gali būti leista jau paskutinį kartą?
Seime pritarta šiems galimiems pakeitimams:
2 straipsnio pakeitimas ir papildymas
„5. Susirinkimo subjektai – susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys, susirinkimo dalyviai, savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, policijos pareigūnai, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų įgaliotas asmuo“.
7 straipsnio pakeitimas ir papildymas
„3) Pranešimą apie organizuojamą susirinkimą derina savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, susirinkimo organizatoriai ir policijos atstovas bei Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų įgaliotas asmuo, jei organizuojamas susirinkimas planuojamas šių institucijų prieigose. Derinant pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, gali dalyvauti kitų įstaigų atstovai, specialistai“.
Įdomi detalė: „prieš“ šį projektą balsavo tik du Seimo nariai – Arvydas Nekrošius ir Aurelijus Veryga.
Klausimas – ar yra Seime opozicija?
Šio klausimo pristatymo Seimo posėdyje stenograma
A. Skardžius užduoda klausimą A. Kupčinskui (vienam iš projekto autoriui):
Ger­bia­mas An­driau, aš vi­są lai­ką į jus žvel­giu kaip į lais­vo mies­to at­sto­vą, kaip į bu­vu­sį Kau­no me­rą ir ne­su­pran­tu, ko­dėl jūs pa­vyz­džius ban­do­te im­ti tiek iš vie­no dik­ta­to­riaus kai­my­no, tiek iš ki­to dik­ta­to­riaus kai­my­no ir ri­bo­ti pi­lie­čių kon­sti­tu­ci­nes tei­ses. Ar ma­žai jiems su­var­žy­mų sa­vi­raiš­kai reikš­ti šian­dien yra? Kam dar kur­ti tų per­tek­li­nių? Jei­gu prie Sei­mo vyks­ta, ma­tyt, jie ne­pa­ten­kin­ti Sei­mo spren­di­mais. Jei­gu prie Vy­riau­sy­bės – tai Vy­riau­sy­bės spren­di­mais. Jei­gu prie Pre­zi­den­to – tai Pre­zi­den­to spren­di­mais ar ne­veik­lu­mu. Ir mes da­bar at­si­klau­si­me, ar Pre­zi­den­tas, ar Sei­mas ne­pri­eš­ta­rau­ja, jei­gu vi­suo­me­nė no­ri iš­reikš­ti sa­vo va­lią. Aš ne­su­pran­tu jū­sų kaip jau­no žmo­gaus. Pa­aiš­kin­ki­te man.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!