- Reklama -

KK nuotr.

Seimas priėmė Žemės gelmių įstatymo pataisas. Priimtomis pataisomis įstatyme, įtvirtinta išsklaidytųjų angliavandenilių (t.y. skalūninių dujų) sąvoka, reglamentuoti minėtų išteklių paieškos, žvalgybos, gavybos ir kitus su šia veikla susijusius klausimi.

Įstatyme įtvirtintos šios formuluotės:

Naudingosios iškasenos – žemės gelmėse esančios gamtinės medžiagos, kurias galima naudoti gamyboje ar kitoms reikmėms: išsklaidytieji angliavandeniliai – angliavandeniliai, esantys mažai laidžiose, nuosėdinėse uolienose ir nesusitelkę į tradicinius telkinius; tradiciniai angliavandeniliai –angliavandeniliai, susitelkę gamtinėse kaupavietėse poringose, plyšiuotose uolienose (tradiciniuose telkiniuose); metalų rūdos; nemetalinės naudingosios iškasenos; vertingieji mineralai;

Hidraulinis uolienų ardymas – gelmių išteklių (dažniausiai tradicinių angliavandenilių, išsklaidytųjų angliavandenilių, ir žemės gelmių šiluminės energijos) tyrimo ir naudojimo būdas, kai, gręžinyje sukėlus didelį slėgį, uolienų storymėje atveriami plyšiai ir į juos įspaudžiamas vandens, smėlio ar dirbtinių kietų dalelių ir cheminių medžiagų mišinys, siekiant padidinti uolienų storymės laidumą ir produktyvumą;

Laidojimas žemės gelmių ertmėse – žemės gelmių išteklių tyrimo ir naudojimo bei kitos pramoninės veiklos metu susidariusių atliekų (toliau – kasybos pramonės ir kitos atliekos) talpinimas arba palikimas žemės gelmių ertmėse, nesudarant galimybės kontroliuoti jų būklę ir iškelti visą jų kiekį į žemės paviršių jas panaudoti ar perdirbti;

Laikymas žemės gelmių ertmėse – kasybos pramonės ir kitų atliekų talpinimo žemės gelmių ertmėse būdas, kad būtų galima kontroliuoti jų būklę, o prireikus visą jų kiekį iškelti į žemės paviršių jas panaudoti ar perdirbti.

Įstatyme įtvirtinta, kad tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys teisę užsiimti šia veikla ir gavę leidimą atlikti konkretų (konkrečius) atitinkamos rūšies (atitinkamų rūšių) tyrimą (tyrimus), arba sudarę sutartį šiems tyrimams atlikti su leidimą atlikti tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus turinčiais juridiniais ir fiziniais asmenimis ir šių asmenų grupėmis, veikiančiomis pagal jungtinės veiklos sutartis. Leidimą atlikti šiuos tyrimus Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Lietuvos geologijos tarnyba, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, kai leidime naudoti tradicinius ir (arba) išsklaidytuosius angliavandenilius, kurį išduoda Vyriausybė, yra numatyti ir šių žemės gelmių išteklių tyrimai.

Nustatyta, kad veikla, susijusi su išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimu ir naudojimu, turi būti vykdoma nepažeidžiant požeminio ir paviršinio vandens telkinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimas ir (arba) naudojimas turi būti vykdoma pagal angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo gręžinių projektą.

Priimtomis pataisomis reglamentuota, kad asmenys, vykdantys išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą, privalo užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos išsklaidytųjų angliavandenilių paieškai tyrimui ir (arba) naudojimui, nepatektų į požeminio ir (arba) paviršinio vandens telkinius, aplinką ir jų neužterštų. Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą vykdantys asmenys privalo užtikrinti, kad kasybos pramonės atliekos ir gamtinės kilmės radioaktyviosios atliekos, susidariusios išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo metu, būtų sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

Saugomose teritorijose turi būti užtikrinta žemės gelmių ir jų vertingųjų savybių apsauga, o žemės gelmių naudojimo apribojimai nustatomi saugomų teritorijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

Draudžiama vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir naudojimą naudojant hidraulinį ardymą saugomose teritorijose, vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose, įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, taip pat vartotojų apsirūpinimo geriamuoju vandeniu sistemų (gręžinių, šulinių, vandens ėmimo kolonėlių) zonose.

Draudžiama naudoti žemės gelmių ertmes radioaktyviosioms ir toksiškoms medžiagoms laidoti, taip pat draudžiama tokias medžiagas palikti žemės gelmėse, atliekant žemės gelmių tyrimus ir (arba) naudojant žemės gelmių išteklius. Radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas galima laikyti tik dirbtinėse, tam tikslui įrengtose saugyklose, užtikrinant jų izoliaciją (atskyrimą) nuo aplinkos ir antrinio panaudojimo arba perdirbimo galimybę.

Draudžiama naudoti natūralias žemės gelmių ertmes kasybos pramonės atliekoms laidoti ir laikyti, išskyrus anglies dioksidą. Kasybos pramonės atliekos, susidariusios hidraulinio ardymo metu, gali būti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paliekamos dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, susidariusiose tų gamtinių išteklių gavybos procese, kurių gavybai buvo naudojamas hidraulinis ardymas.

Nustatyta, kad leidimo tirti žemės gelmes galiojimą gali sustabdyti arba panaikinti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija savo nuožiūra arba žemės gelmių tyrimus kontroliuojančios institucijos rašytiniu reikalavimu, jeigu šie darbai buvo atliekami nesilaikant darbų projekto arba techninės užduoties; pažeidžiant aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus; pažeidžiant kitus šio įstatymo ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes panaikinamas, jeigu: išteklių ar ertmių naudojimo sutartį sudarančios šalys nesutaria dėl sutarties sąlygų; naudojimo projekte numatyti žemės gelmių išteklių naudojimo būdas ir priemonės neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų; žemės gelmių išteklių naudotojas nesutvarko kasybos pramonės atliekų ir gamtinės kilmės radioaktyviųjų atliekų teisės aktuose nustatyta tvarka.

Žemės gelmių įstatymo pataisos priimtos už balsavus 74, prieš – 12, susilaikius 23 Seimo nariams.

Lydimuoju Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-488(2) planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas papildytas išsklaidytųjų angliavandenilių tiesioginiu tyrimu ir (ar) gavyba, kai taikomas hidraulinis ardymas.

Už šias pataisas buvo 80, susilaikė 23 Seimo nariai.

LRS  inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!