- Reklama -

MIESTO PLANAS

Priedas prie plano “DĖL APYGARDOS DALIŲ PANAUDOJIMO UŽGNIAUŽIANT EKSTREMIZMĄ IR LIETUVOS SSR VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ APSAUGĄ”

Pastaba: Treniruotes pravesti kartą per tris mėnesius netikėtai

Pagal SSSR Gynybos Ministro įsakymą Pagal SSSR Vyriausybės nutarimą, aštuoniasdešimtųjų metų viduryje kai kuriose sovietinėse respublikose, ypač Pabaltijyje atsirado “ ekstremizmo židiniai, kurių tikslas buvo sukelti betvarkę kasdieniniame gyvenime, partinių ir valstybės vadovų kompromitaciją, gyventojų nuteikimą prieš valdžią, skilimą komunistų, darbininkų ir valstiečių gretose, iššauks šantažą, grąsinimus ir per vykdomuosius valdžios organus iššauks valstybės perversmą”.

Kad šito neįvyktų, garnizonu daliniams buvo iškeltas uždavinys “užgniaužti ekstremizmą ir paimti apsaugon” valstybines įstaigas Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Vilniuje tai privalėjo padaryti garnizono viršininkas 107 motorizuotos šaulių divizijos vadas, kuriam buvo pavaldžios visos karinės dalys, karinės mokyklos, VRM kariuomenė (42 konvoinaja divizija), zenitinė raketinė priešlėktuvinės šalies apsaugos brigada (Visoriai), karinė ligoninė, VRM Bartašiūno mokykla.

Valstybinės įstaigos ir objektai, kurie turėjo būti kariškių „saugomi“ buvo šie:

-Lietuvos SSR Ministrų Taryba;

-Lietuvos komunistų partijos CK;

-Lietuvos Aukščiausioji Taryba;

-Civilinės gynybos štabas;

-Lietuvos KGB;

-Garnizonai ir kariškių namai;

-Vilniaus rajono, Lenino, Spalio, Tarybų rajonų vykdomieji komitetai;

-Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerija;

-Vilniaus m. Civilinės gynybos štabas;

-Miesto vykdomasis komitetas;

-Priešlėktuvinės gynybos karinė mokykla;

-Garnizono spec. dalių politinis skyrius;

-Karinis Lietuvos SSR komisariatas;

-Visi miesto rajonų kariniai komisariatai;

-Miesto karinis komisariatas;

-“Vojentorgo “ bazė;

-Partijos miesto rajonų komitetai;

-Miesto partijos komitetas;

-29- atskiroji SSSR Ginkluotųjų pajėgų geležinkelininkų brigada;

-Vilniaus rajono “KEČ” bazė;

-Karinė ligoninė;

-Aerodromas;

-Geležinkelio stotis;

-107-psios divizijos šaudmenų sandėliai Jeruzalėje;

-Visi tiltai Vilniuje per Neries upę;

-“Vojentorgas” Nr.203;

-Visi (zaglublionnyje) valdymo punktai mieste ir už miesto;

2.Lietuvos SSKP CK, Aukščiausioji Taryba, Ministrų Taryba, Lietuvos KGB 107-sios divizijos pajėgomis ir priemonėmis užimama per 15 minučių po signalo paskelbimo (žemėlapyje paskelbimo laikas žymimas rusiškomis č ir p raidėmis – čas pik. Užėmimo laikas žymimas č.p. –015);

3.Kitos miesto įstaigos užimamos per 20-55 min.;

4.Aerouostą ir jo apylinkes užima;

-antžeminę teritorija – motorizuotas šaulių batalionas BTR-ais –70 – sustiprinta tankų (rota) – 13 tankų;

-iš oro dengia zenitinė raketų (batarėja) apginkluota OSA (rus) kompleksu; viena MI-6 eskadrilė, kuri atsiranda per dvi valandas po signalo; Tuo pačiu metu ( atskrenda po 2 val.) ir virš aerouosto teritorijos skraidžioja (baražiruet – rus.) Kaliningrado srities Černiachovsko miesto karinė aviacija;

5.Jeruzalėje esantys šaudmenų atsargų sandėliai “ginami” tankų kuopa – 13 tankų T-72, motorizuota šaulių kuopa – 10 BMP (BTR), iš oro dengia 664 motorizuoto šaulių pulko zenitinė raketų batarėja;

6.Miesto gatvės kontroliuojamos liaudies milicijos drauge su karinės mokyklos kursantais;

7.Garnizono komendanto nurodymu tam tikrose vietose jo sprendimu įrengiami blokuojantys postai su būtinu vietinių gyventojų dokumentų tikrinimu;

8.Pagal Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ypatingąjį potvarkį įvedama komendanto valanda;

9. Visi asmenys, atvykstantys ir išvykstantys iš miesto, visapusiškai patikrinami (iškratomi);

10.Pagal ypatingą Apygardos armijos vado nurodymą (ukazanije) CK, Aukščiausios Tarybos ir Vyriausybės nariams į rankas išduodami tabeliniai ginklai, pistoletai PM;

Pastabos:

1.Šis planas pilnos apimties (išskyrus armijos veiksmus) buvo suderintas su Lietuvos SSR Vyriausybe;

2.Šis priedas Nr.1 Vyriausybės vadovų kabinetui (Ministrų Tarybos Pirmininkas ir jo pavaduotojai) nepateikiamas;

3.Vyriausybės, SSKP, Aukščiausios Tarybos evakuacija numatyta vykdyti Šiaurės miestelio karinėje teritorijoje, kur jiems buvo garantuota pilnai apsauga ir veiklos galimybės, jų šeimos savo gyvenamojoje vietoje turėjo buti saugomos milicijos ir SSSR VRM kariuomenės;

4.Namai, kuriuose gyveno SSSR Gynybos ministerijos kariškių šeimos turėjo būti saugomos Ginkluotųjų pajėgų.

Išvada: Visi partiniai organai, visi valstybės tarnautojai nuo mažo iki didelio turėjo būti saugomi SSSR karinių pajėgų drauge su jų šeimų nariais, kadangi jie buvo reikalingi ir jais rūpinosi SSSR vyriausybė.

107 Motorizuotos šaulių divizijos vadas pulkininkas V. Uschopčikas

Divizijos štabo viršininkasPapulkininkis V.Uvarovas

Mastelis 1:10 000                    

———————–          

Tai, kad antrojo tūkstantmečio paskutinis šimtmetis – tikras tamsos apogėjus – vienas baisiausių pasaulio istorijoje, apribojęs, deformavęs, sunaikinęs ir iškreipęs ne tik šimtų milijonų žmonių bet ir daugybės tautų bei ištisų kontinentų gyvenimą, evoliuciją, raidą, pasibaigė prievartos imperijos subyrėjimu, o trečiasis tūkstantmetis galėjo prasidėti laisvės, demokratijos bei santarvės viltimis ir kad mūsų senojo žemyno – Europos- gyvenimas galėjo pereiti į naują kokybę kurio principai – darna ir laisvė – tai yra NUOPELNAS TŲ, KAS PIRMIEJI IŠ VISŲ PAVERGTŲ TAUTŲ SUGEBĖJO PASKELBTI SAVO LAISVĘ IR IŠSIVADAVIMĄ.

Jie išsaugojo gyvą tautos dvasią ir jos galią, jie pajuto tinkamą laiką, jie parodė pavyzdį ir kelią ir visa tai atliko gana tolimos ateities politikos ir diplomatijos priemonėmis – be ginklo. Tai buvo kova ateities su praeitimi – pilna to žodžio prasme ir pergalė aiškiai parodo, kokia bus pasaulio ateitis. Tai: LIETUVOS IŠRINKTIEJI IR IŠLYDĖTIEJI TSRS AUKČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI, LIETUVOS AUKŠČIAUSIOSIS TARYBOS DEPUTATAI PASKELBĘ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR PIRMOJI VYRIAUSYBĖ (tą įrodysiu savo knygoje „Visiškai slaptai. Egzemliorius vienintelis“).

Ir tai yra visų, kas identifikuoja save su šiuo istoriniu aktu, pasididžiavimo pagrindas. Tai leidžia didžiuotis aukščiausia žmogiškumo kokybe, kurią sudaro šviesus prota, tvirta valia ir aiški žmogiškųjų idealų visuma. Ir visa tai mes turėjome!

Vidmantė Jasukaitytė

 

 

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!