- Reklama -

Dr. Eimantas Grakauskas

V. Valstybės atkūrėjų statusas, politinė padėtis ir problemos
1. 1990-03-11 Lietuvos Nepriklausomybę įteisino ir nepriklausomą Lietuvos valstybę atkūrė į paskutinę LTSR AT išrinkta deputatų Lietuvos Sąjūdžio (LPS) narių dauguma. Kartu vieningai dalyvavo ir LKP išrinkti deputatai, balsavime susilaikė tik dalis (šeši) lenkakalbių lietuvių28. Ši sovietinio okupacinio rėžimo institucija 1990-03-11 Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo akte jau įvardijama kaip LR Aukščiausioji Taryba. Praėjus 13 metų, prieš įstojant į ES, 2003-10-16 priimtas Lietuvos Nepriklausomybės akto Signatarų statuso Įstatymas29. Deputatų, kuriems suteiktas signatarų statusas, sąrašas (124 asmenys) yra įstatymo priedėlyje. Sąrašo II dalyje yra trys LR AT deputatai, kurie 1990-03-11/14 dienomis vykdė svarbią valstybinę užduotį Maskvoje (Stasys Kašauskas, Nikolajus Medvedevas, Mindaugas Stakvilevičius). Jie taip pat yra Signataro statuso deputatai (2 str. 1d.). Signatarams išduotas pažymėjimas ir ženklas (3str.). Esminės teisės normos įstatyme yra signatarų teisės ir pareigos, reglamentuotos 4str. Dar vienas svarbus yra įstatymo 5str. reglamentuojantis Nepriklausomybės akto Signatarų klubo teisinę padėtį. Klubas yra įstatymų nustatyta tvarka įsteigta visuomeninė signatarus vienijanti organizacija ( 5str.1d.). Klubo buveinė yra Seimo rūmuose. Klubas išlaikomas ir techniškai aprūpinamas Seimo kanceliarijos lėšomis (5 str.1d.). Visi LR AT deputatai (ne signatarai), aktyviai dalyvavo valstybės atstatymo darbuose ir yra Signatarų klubo (SK) nariai.
Visos keturios įstatymų nustatytos Signatarų teisių ir pareigų grupės yra tarpusavyje susijusios. Nuo įstatymo įsigaliojimo praėjusį beveik 20 m. laikotarpį šios teisės/pareigos niekada pilnai ir realiai nebuvo galimos realizuoti. Signatarai matydami valdžios aparato nenorą priimti ir bendrauti, nesant ypatingo reikalo stengėsi valdžios institucijų netrukdyti. Valstybės politikai ir valdininkai dėjo pastangas išvengti bendravimo, net ir esant svarbiems reikalams, signatarams kreipiantys dėl esamų ir matomų negerovių ir problemų sprendimo. Mandagaus neutraliteto (nebendravimo) periodas baigiasi apie 2004 m. Vykdomosios valdžios pareigūnų elgesio staigus pasikeitimas – lūžis nuo dalykiško ir korektiško bendravimo persivertė į ignoravimą, statuso suteiktų signatarui teisių nepaisymą ir nevykdymą. Tai prasidėjo nuo įstojimo į ES, po susidorojimo su prezidentu Rolandu Paksu. Ypač signatarų nustūmimas į paraštes sustiprėjo nuo D. Grybauskaitės prezidentavimo pradžios. Dauguma (išskyrus keletą kairiųjų pažiūrų) signatarų atsisakė ir nenuėjo pas ją paimti teikiamo, jos asmeninio, nieko bendro su valstybę neturinčio medalio. Be to, daugeliui nepatiko (darė slegiantį įspūdį) viešai žinoma jos veikla iki Sąjūdžio, Nepriklausomybės atkūrimo ir tuoj po to, bei jos prezidentinės veiklos metodai ne tik užsienio bet ir vidaus politikoje.
Tokia valstybės politikų ir vykdomosios valdžios institucijų nebendravimo su dar gyvais signatarais politika tęsiasi iki šių dienų. Paskutinis akordas – piktybinė, piktavalė politinė akcija prieš Z. Šličytę, LR Seime per 2022m. Kovo 11-osios minėjimą. Konkretaus blogio dalykai signatarų santykiuose su valdžios pareigūnais netilptų surašyti net į jaučio odą.
Pateiksiu tik keletą pavyzdžių: Asmeniškai aš dėl Aplinkos (AM) sistemos VTPSI (teritorijų ir statybos inspekcija) veiklos diskriminuojant žmones pertekliniu biurokratiniu statybų varžymo žinybinių teisinių reguliavimu, 2019m. nutariau kreiptis susitikti ir aptarti tai su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku. Oficialiai prisistatęs 3 mėn. bandžiau pramušti pastatytą, sumaniai valdomą, biurokratinę ministerijos patarėjų, padėjėjų, sekretorių ir etc. valdininkų kordoną. Deja, nesėkmingai. Net skambinant į ministro asmeninį telefoną atsiliepdavo ir užpildavo maloninga demagogijos doze ministerijos darbuotoja. Savo ilgametėje darbovietėje: ŽŪM (15metų) susitikti ir bendrauti su kolektyvu teko tik ministro Kazio Starkevičiaus darbo periode30. Bandymas susitikti su D. Grybauskaite ar bent su vyr. patarėja teisės reikalais, dėl nacionalinės agrarinės politikos ir teisės Lietuvoje turėjimo ir vykdymo būtinumo, po biurokratinio žaidimo liko be rezultatų. Signataras E. Bičkauskas savo įstatymų suteiktų teisių vykdymo – pateikti prašomą dokumentą iš prokuratūros, buvo priverstas išsireikalauti teismo sprendimu31. Signataras S. Vaišvila apie savo didvyriška ilgametę veiklą ir kovą su valdžios institucijomis dėl jo statuso teisių vykdymo, galėtų parašyti didelę bestselerio lygio knygą32. Atlikus daugumos dar gyvų signatarų sukauptos informacijos apie jų teisių ignoravimą ir pažeidinėjimą analizę, gautųsi labai liūdnas vaizdas.
2. Jau antras dešimtmetis kaip tenka (esu verčiamas prisiimtos misijos ginti signatarų garbę ir orumą) reaguoti bent į stambiausius piktavalius išpuolius prieš valstybės atkūrėjus. Dar Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio minėjimo metu (išvakarėse) 2018m. įvykdytas išpuolis ir jo turinys paskatino atlikti gilesnę, jau tęstinės diskreditacijos, jau kaip programos, analizę. Tada išryškėjo šios signatarų diskreditacijos programiniai (DP) tikslai ir sudėtinės dalys. Tada išpuolis buvo prieš SK prezidentę. Matydama tęstinę nepagarbą įstatyminiam signatarų valstybiniam statusui, eskaluojamą D. Grybauskaitės, Prezidentūroje, per žiniasklaidą. B. Valionytė diplomatinę kalba, korektiškai (kaip ir šiemet Z. Šličytė) viešai išdėstė nuomonę dėl valstybinei valdžiai garbės nedarančių dalykų33. Tada politinės valdžios viršūnei labai nepatikusi klubo vadovės pozicija, sulaukė žurnalistinių interpretacijų su atviru melu ir netiesos sklaida, (kaip ir Z. Šličytės atveju): Lrytas.lt A. Kavaliauskas 2018-02-13; Lietuvos žinios. R. Ramelienė; delfi.lt D. Plikūnė; Lrytas.lt. D. Žeimytė ir kt34. Kaip parodė delfi.lt ir lrytas.lt paskleista informacija, pokalbiai su kalbinamais žmonėmis ir komentarai internete, tada jų paskelbta dezinformacija davė efektą. Komentarų turinys parodė piliečių dalies sąmonės išplovimo lygį ir neigiamo emocinio būvio dominavimo. Dabartinis išpuolis prieš Z. Šličytę jau parodė masinį visuomenės reakcijos lygį. Tačiau atsirado esminis skirtumas – VP ir žiniasklaidos paskleistą melą ir dezinformaciją priėmė kaip tiesos etaloną ir retransliavo tik nedidelė dalis etatinių valdžios atstovų gerbėjų ir suinteresuoti asmenys (net ir negirdėję bei neskaitę kalbos turinio). Didžioji dauguma visuomenės narių ir per pastaruosius metus jau kylantys iš letargo piliečiai aiškiai girdi ir mato kas yra kas. Todėl socialiniai tinklai virė Z. Šličytės palaikymo ir protesto prieš jos puolimą bangomis. Tada – 2018m. labiausiai viešoje erdvėje pateikti signatarus sukompromituoti info spekuliacijų pagrindu, žeminančiu, neigiamu rakursu pasistengė Lryto TV buvusi laidos „24/7“ vedėja D. Žeimytė, 2018-02-17 ir D. Grybauskaitės patarėjas M. Lingė35. Dabar nuo 2020m. Mindaugas Lingė – jau Seimo narys, partija TS/DK, išpuolyje prieš Z. Šličytę jau reikalauja kolektyvinės atsakomybės iš SK, pasiūliusios kalbėtoją, už jos „neapykantos kalbą“36. Per nuo 2018m. praėjusį laikotarpį, tolesnio valstybės atkūrėjų diskreditavimo programa (DP) taip pat nestovėjo vietoje. Vyko LR AT deputatų ženklinimas užmaršties dulkėmis, jų tolesnio niekinimo ir diskreditavimo programos vykdymo veiksmai. Turimas asmeninio archyvo dokumentų duomenų bankas šia tema pastoviai auga.
Šios diskreditacijos programos pagrindiniai tikslai: 1) Psichologinės invazijos pagrindu, naudojant manipuliavimo ir patiklumo sudėtį – formuoti, valdyti ir nukreipti žmonių mąstymą ir viešąją nuomonę. 2) Naudojant pirmojo tikslo sudėties priemones, plėtoti globalizaciją – genderizmo/leftizmo ideologijų diegimą. Šie du tikslai papildyti dar vienu itin pavojingu Tautos egzistencijai tikslu: Skatinti greitesnį nacionalinio identiteto nykimą ir tautinės valstybės likučių apmirimą. Tuo tikslu Lietuvos teritoriją siekiama paversti įvariataučių, įvairiarasių, įvairiakalbių su pagrindinę anglų kalba gyventojų konglomeratu – eksperimentine teritorija naujos pasaulio tvarkos modeliavimui.
DP sudėtinių, planinių dalių tematika palaikoma dinamikos stovyje: 1) išlieka pirminė esminė dalis – toliau diskredituoti, neigti ir nuvertinti LR AT atliktus valstybės atkūrimo ir jos statybos darbus, kritikuoti jų reikšmę ir svarbą; 2) itin aktualizuota vieno pirminiu plano sudėtinių dalių – nuvertinant ir niekinant, stumiant į užmarštį pirminį 1990/92 m. valstybės pamatų dėjimo laikotarpį, kurti ir naudoti visus įmanomus būdus ir metodus bei priemones deputatų/signatarų asmeniniam paniekinimui, asmenybių naikinimui. Organizuoti jų psichologinį ir teisinį persekiojimą, menkinimą, įžeidinėjimą, žeminimą, moralinį ir psichologinį žlugdymą. 3) išryškėjo ir suaktyvintas ne tik politinės visuomenės ir istorinės atminties naikinimo, bet ir valstybės atkūrimo veiklos atliktų darbų iškraipymo, neigimo ir net naikinimo. 4) suaktyvinta dar viena plano dalis – maksimaliai blokuoti signatarų kontaktų su Tauta ir valdžios atstovais galimybes ir viešo bendravimo būdus. Tai ryškiai parodo išpuolio prieš Z. Šličytę atvejo duomenys. Susiformavo nauja VP veiklos tendencija – blokuoti LR AT deputatų/signatarų kritinę/politinę saviraišką ir viešas teisines iniciatyvas.
Ryškų įvardintų diskreditacijos plano dinamikos sudėtinių dalių būvį pagrindžiančių pavyzdžių yra daug, pateiksiu po vieną kiekvienai daliai:
Pirmas: Dar LDDP pradėta tikslinė akcija – susigrąžinti šalies valdymą LR AT veiklos diskreditacijos pagrindu – davė rezultatą. Šios partijos sudėtis pirmojo LR Seimo narys (1993/96m.), miškininkystės pagrindų ekonomistas Kęstutis Jaskelavičius, parašė ir 2020m. išleido knygą „Slaptoji naujųjų laikų Lietuvos istorija“?!. Pirmoji jos dalis (beveik pusė viso turinio) yra skirta netiesos sklaidai ir interpretacijoms apie LR AT ir jos vyriausybių blogą – nekompetentingą, žalingą veiklą. Pateikiama tai visažinio, neklystančio „eksperto“ tonu ir maniera. Nutylint (slepiant) jo partijos -LDDP ir jo judėjimo – LAF tuometinę totaliai vykdytą šalies pertvarkymo darbų trukdymo bei konfrontacijos žalingą, destruktyvią veiklą37.
Antras: Asmeninio LR AT deputatų/signatarų psichologinio ir teisinio persekiojimo paniekinimo ir žeminimo pilnas visas atkurtos nepriklausomybės laikotarpis. Vien tik pastaruoju metu ryškiausi, pvz.: Zigmo Vaišvilos persekiojimas; Rolando Paulausko „putinizacija“38. Jų abiejų darymas „grėsmėmis nacionaliniam saugumui?!“. Prof. V. Radžvilo neobjektyvus rašinys „Apie Kovo 11-osios signatarus“ (Tiesos.lt 2020-01-27). Naujausias penkių signatarų: B. Genzelio, E. Butkevičiaus, E. Grakausko, E. Klumbio, Z. Vaišvilos, Seimo nario V. Valkiūno, buvusio Seimo nario A. Nako ir kitų referendumo iniciatyvinės grupės narių šmeižimo, garbės ir orumo įžeidimo atvejis. 2022-03-25 dienraštyje „Klaipėda“ ir 2022-03-26 interneto puslapyje „Klaipėdos diena“ publikuotas Astos Aleksiejūnaitės straipsnis „Penktoji kolona kelia galvas ir eina į butus“. Paskelbta nei tik tikrovės neatitinkanti ir sąmoningai (tyčia) klaidinanti informacija. Signatarai ir visi iniciatyvinės grupės piliečiai referendumui dėl jo sušaukimui būtinos 300tūkst. piliečių valios sumažinimui iki 100tūkst., – apšmeižti paskelbiant, kad jie vykdo antivalstybinę veiklą ir yra penktoji (Rusijos?!) kolona. Šį piktavalį melą, šmeižtą ir ne tik piliečių iniciatyvos, bet ir valstybės atkūrėjų diskreditacijos aktą pakarotojo (tiražavo) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje, 2022-04-12 LRT atstovas papildomai pareikšdamas, kad piliečių referendumas (Tautos valios išraiška- E.G.) yra grėsmė39. Tai patvirtina, kad buvo vykdyta surežisuota, planinė šmeižto akcija ir tai, kad VP bijo, vengia susidurti akistatoje su Tautos valia.
Trečias: LR Pirmosios (K. Prunskienės) Vyriausybės veiklai įamžinti yra išleistos trys knygos. Pirmoji – 2000m. parašė patys vyriausybės nariai. Antroji – 2008m., parašė signataras Gediminas Ilgūnas, joje jau yra įvairių nemažos įtakos elementų ir interpretacijų. Trečioji – 2020m. parašė pagal užsakymą žurnalistė R. Sakalauskaitė. Tai knyga absoliučiai pilna netiesos ir melo sklaidos – LR AT ir jos deputatų diskreditacijos bei šmeižto. Teko imtis jos analizės, kurios rezultate atsirado keturių sudėtinių dalių straipsnio „LR pirmosios Vyriausybės santykiai su LR Aukščiausiąja Taryba“2021-03-10. Verta dėmesio šio 30 psl. analitinio darbo publikavimo istorija: Alkas.lt atspausdino pirmąją dalį (2021-05-08) ir paveiktas suinteresuotų asmenų, tolesnį dar trijų dalių publikavimą sustabdė. Žurnalas „Nepriklausomybės sąsiuviniai“, iki toliai publikavęs visus mano pateikiamus straipsnius, nuo publikavimo susilaikė taip pat paveiktas iš išorės. Publikavo vienintelis – Ekspertai.eu visas keturias dalis: 2021-06-13 I dalis; 2021-06-14 II ir III dalys; 2021-06-17 IV dalis.
Apie valstybės atkūrėjų, LR AT deputatų/signatarų statusą, esamą jų politinę socialinę padėtį ir buvusių, esamų ir naujų valstybės politikų veiklos keliamas problemas, rašiau 2018-03-04 straipsnyje pavadinimas „Dėl eilinio, sisteminio, proginio signatarų paniekinimo“. Jis publikuotas tik SK vidiniame tinklapyje (į viešąją erdvę neprasimušė,nepateko). Praėjęs keturių metų laikotarpis įtikinamai rodo, kad būtiną apie tokias problemas informuoti visuomenę. Todėl, kad piliečių nemažos dalies sąmonės informacinis išplovimas pasiekė aukštą lygį. Todėl, kad tai Tautoje jau turi neigiama emocinio būvio dominantę. Todėl, kad net keleto kolegų signatarų dalyvavimas Z. Šličytės diskreditavimo akcijoje motyvuojamas net emociniais, nepamatuotais, akibrokštiškais pareiškimais ir net apskebta žinia apie narystės SK atsisakymą/sustabdymą.
3. Lietuvos Nepriklausomybės akto Signatarai pagal seną nuo Imperijų griūties prasidėjusią „Tautų pavasario“ tarptautinės teisės tradicija yra : Lietuvos valstybės atkūrimo/atstatymo autoriai; konstitucingumo pagrindų autoriai; Tautos ir valstybės suvereniteto sudėties suformavimo autoriai; valstybinės jurisdikcijos ir teisėtvarkos sistemos pagrindų autoriai; valstybės ekonomikos, ūkio sistemos ir nuosavybės teisinių pagrindų autoriai; tautinės kultūros švietimo ir mokslo pagrindų autoriai; socialinių pagrindų harmoningo vystymosi autoriai; užsienio politikos pagrindų ir valstybės pripažinimo tarptautinių lygių pamatų autoriai. LR AT deputatai/signatarai yra čia išvardintų visų aštuonių Tautos ir jos valstybės raiškos pagrindų kūrėjai. Didžiausia problema, kad per 30 metų išrenkami Tautos atstovai – VP išvardintus aštuonis valstybės pagrindus jau labai stipriai išardė, išdarkė, išnaikino.
Dėl to aukščiau nurodytu, specialiu įstatymų (2003-10-16 Nr.IX-1789) yra nustatyta, kad signatarai turi išskirtini statusą (2 ir 3str.) teises ir pareigas (4str.) ir socialines garantijas (6-13str.). Tai LR piliečiai – Valstybės atkūrimo statybos darbų atlikėjai. Tai reiškia, kad Signataro specialus statusas pripažįstamas ir įteisintas Valstybės jurisdikcijoje – de jure ir de facto. Tai reiškia, kad nei Sąjūdis (LPS), nei V. Lansbergis, ar dar kas nors nepagrįstai ir neteisėtai susireikšminęs, uzurpacinių užmačių turintis fizinis ar juridinis asmuo neturi jokios juridinės ir moralinės teisės kvestionuoti šių politinių ir teisinių faktų.
Visose vakarų civilizacijos valstybėse yra ištobulinti valstybinio etiketo nuostatai, kurių yra preciziškai laikomasi. Yra atitinkamos tarnybos užtikrinančios išskirtinę padėtį turinčių asmenų teisių ir pareigų, valstybinių procedūrų ir ceremonijų laikymąsi, atitinkamų etiketo, diplomatinių ir kitų nuostatų pagrindu. Lietuvoje deja, net per 32 metus dar nėra stabilių nuostatų ir kriterijų. Todėl valstybės politikai 2022 metinės Kovo 11-osios šventės metu gali sau leisti vykdyti grupines ir asmenines politinės reklamos akcijas, nieko bendro su tiesa neturinčiais melagingais pareiškimais, žeminti ir tyčiotis iš valstybės pagrindų kūrėjos. Tris dešimtmečius šią valstybinę šventę minint iškilmingo Seimo posėdžio formatu, staiga pereita į teatrinio/koncertinio lygmens renginį, kuriame galima viskas kaip gatvėje: paleisti žiniasklaidos atstovų išpuolius, nekorektiškų svečių toleruojamų pažiūrų propagavimą, nebalansuotos psichikos būklės asmenų „intermedijas“ ir etc. LR AT deputatų/ signatarų įstatymų įteisinta išskirtinė ir speciali veikla yra dviejų sudėtinių dalių turinio: individuali veikla įstatymų nustatyto statuso ir suteiktų teisių bei pareigų pagrindu ir kolektyvinė veikla – sutelktai SK sudėtyje. Klubas veikia įstatymų nustatytų statuso pagrindu, vadovaudamasis įstatais, įregistruotais JAR. Klubo veiklos forma – asociacija40. Įstatų turinyje yra tokie Tautai ir valstybei svarbūs dalykai kaip: Valstybingumo stiprinimas, demokratijos ir parlamentarizmo puoselėjimas, tautiškumo, patriotizmo tradicijų tąsa, Lietuvos vidaus ir užsienio politikos nagrinėjimas ir pasiūlymų valstybės institucijų teikimas ir t.t. Klubo tikslus realizuoja ir veikla organizuoja – valdymo organai (vienasmenis ir kolegialus). Jų kompetencija nustatyta įstatuose, detalizuojama visuotinio narių susirinkimo sprendimais. Klubo nariai yra signatarai ir visi LR AT deputatai, kurių balsavimo dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo metu buvo išvykę bei išrinkti po 1990-03-11 ir nepraradę Tautos jiems suteikto mandato.
Itin svarbus yra vienasmenis valdymo organas – Prezidentas. Jis yra oficialus klubo vadovas. Jo kompetencijai įstatuose yra nustatytas konkrečių funkcijų paketas (5.5.1.-5.5.3.p). Eilę metų šias pareigas eina kolegė Birutė Valionytė ir tai ne atsitiktinumas. Jos veikla iki šiolei yra geriausiai atstovaujanti klubo tikslus ir funkcijas. Jos kompetencija ir gebėjimais pasitiki dauguma klubo narių (išskyrus keletą nesantūrių ambicijų asmenų). Ryškiausiai ir garbingai vykdomos oficialios klubo vadovo pareigos yra teisėtai ginti Signatarų statuso garbę ir orumą bei tinkamai vykdyti šiems reikalams įstatų nustatytas funkcijas. Todėl prezidentės veikla negali būti varijuojama pagal VP pageidavimus arba atskirų signatarų norus ir „matymus“. Pabrėžtina, kad prezidentė Birutė Valionytė Signatarų valstybinio statuso teises nuosekliai ir ryžtingai gina jau 18 metų. Todėl net Estijos Respublika, prieš 2021m. Kovo – 11-os šventes, apdovanojo Lietuvos SK prezidentę Estijos Respublikos Marijos žemės ordinu ( Estijos Respublikos Prezidentės 2021-02-23 dekretas).
Nuo įstojimo į ES pradėtas vykdyti parengtas tikslinis signatarų palaipsninio išstūmimo ir pašalinimo iš Lietuvos politinės socialinės ir istorinės erdvės projektas. Pradžia buvo, prezidento V. Adamkaus Vasario 16-osios minėjimas į kurį vietoj signatarų buvo pakvieti pramogų šou ir verslo atstovai. Jį ištobulino ir išvystė D. Grybauskaitė, sugalvojusio Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejaus progą, vietoj atitinkamų valstybinių apdovanoti savo asmeniniais už valstybės lėšas užsakytais ir pagamintais medaliais?!41. Finišo akcentą sumodeliavo ir realizavo dabartinio LR Seimo 2022 Kovo 11-osios šventiniame renginyje (naujo formato projektas) valdančiosios koalicijos atstovų suorganizuotas ir įvykdytas grupinis išpuolis prieš vieną iškiliausių Sąjūdžio lyderių ir LR AT nepriklausomos valstybės pamatų kūrėją Dr. Z. Šličytę. Tai akivaizdus mobingas.
Nuo D. Grybauskaitės kadencijos pradžios jau antras dešimtmetis signatarai valstybės dieną (Liepos 6-oji) švenčia ne kartu su VP, o atskirai vykdami, kasmet ant pasirinkto istoriškai svarbaus Lietuvos piliakalnio. Su savo sudėtinėmis vaišėmis praleidžia laiką sugiedodami valstybės himną. Toks šventimo būdas jau patiko ir naudojamas ir kitų organizacijų veikloje. Tai galėtų tapti nacionalinę regionų ir rajonų bendruomenių šventine tradicija, puoselėjančia etnografines tautines vertybes, ugdančia susitelkimą, vienybę, aukštus moralinius ir dorovinius pagrindus.
Signatarai nevienareikšmiškai, ryžtingai pasisakė dėl VP prieš Z. Šličytę vykdytą, nepagrįstą, neteisėtą ir amoralų išpuolį. LR Seimo valdančioji dauguma, norėdama SK palaikymo savo neteisėtai ir amoraliai akcijai, surengė signatarų susitikimą su Seimo pirmininke. Į jį 2022-03-16 susirinkusi SK narių daugumą nepateisino brutalios akcijos dalyvių vilčių. Ryškiai, aiškiai artikuliuotai pasmerktas išpuolis prieš kolegę. Argumentuotai išreikštas jos kalbos svarbos ir turinio palaikymas. Politinių vadovų neteisėtas, nepagrįstas ir įžeidus elgesys buvo pasmerktas ir pareikalauta, kad būtų atsiprašoma, o akcijos organizatoriai būtų atitinkamai įvertinti. Signatarai kalbėdami jiems įprastu stiliumi išsakė gausią Seimo ir vyriausybės veiklos kritiką, nurodė visą eilę svarbių problemų, pateikė jų sprendimo pasiūlymus. Tačiau nors ir dalyvavo gausus žurnalistų (LRT, BNS, delfi ir kt.) būrelis, tačiau visuomenė apie tai nebuvo informuota. Pvz., tai patvirtina : J. Skėrytės (BNS) LRT.Lt., 2022-03-16, 14:19. 12-os sakinių straipsnis „Signatarai ragina dabartinę valdžią stiprinti krašto apsaugą ir labiau telkti visuomenę.“42. Jau seniai veikia ydinga praktika, kas nepatinka valdžiai tas nutylima, slepiama…

Bendros tyrimo išvados ir apibendrinimai
1. 2022m. paskelbti Konstitucijos metais:
– 100 m. kaip buvo priimta 1922-08-01 Pirmosios Respublikos -Valstybės Konstitucija.
– 30 m. kaip buvo LR AT parengta ir pateikta Tautai ir 1992-10-25 Tautos referendumu priimta Antrosios (atkurtos) Lietuvos Respublikos konstitucija.
2. LR Valstybės atkūrėja ir LR Konstitucijos projekto viena iš rengėjų, LR AT deputatė Dr. Zita Šličytė, 2022-03-11 valdančiosios koalicijos valstybės politikų grupės organizuotų išpuolių buvo paniekinta, pjudoma ir puolama. Tai nepaneigiamas įrodymais grindžiamas juridinis faktas.
3. Dėl LR Konstitucijos ir įstatymų nustatytų VP pareigų netinkamo vykdymo ir VP elgesio kodekso normų nesilaikymo, išpuolį organizavusį ir jame dalyvavusių VP elgesys turi būti nustatyta tvarka ištirtas ir įvertintas. Būtina nutraukti LR AT deputatų ir signatarų diskreditacijos programos vykdymą.
4. Valstybės atkūrime nusipelniusi Lietuvos piliečių pagarbos užtikrinimas, jų garbės ir orumo gynimas turi didelę ir svarbią moralinę, politinę ir teisinę reikšmę jaunosios karto auklėjime ir istorinę moralios politikos ir teisės išsaugojimo prasme. Pagarba Valstybės kūrėjams ir atkūrėjams turi didesnę nei bendrąją reikšmę. Tai yra moralinis indikatorius.
5. Situacija pasaulyje ir ES erdvėje iš mažos šalies kaip Lietuva reikalauja išmintingo elgesio Tautos nacionaliniams ir jos valstybės interesams bei išskirtinio trigrandžio būvio politinėje veikloje: protingumo, gudrumo, budrumo.
6. Karo Ukrainoje sąlygomis užaštrinta Lietuvos nestabilumo ir nesaugumo būsena, jos neapibrėžtas tęstinumas reikalauja iš VP kardinaliai peržiūrėti vykdomos vidaus ir užsienio politikos kryptis, jų strategiją ir taktiką. Prioritetu laikytini Tautinės sąmonės ir suverenios valstybės būsenos puoselėjimas ir stiprinimas. Dabartinė vykdoma politika su „globalios Lietuvos vizija“ ir seksualinių bei tautinių mažumų „teisių tobulinimu“, netruks atvesti į pražūtį.
7. VP suvokiant ir matant negebėjimo užtikrinti pozityvų šalies valdymą, geriausia išeitis ir didžiausia nauda Tautai ir valstybei visada yra politinės veiklos nutraukimas prieš terminą ir naujų rinkimų organizavimas.
8. Akivaizdus naujų, organizuotų, stiprių ir kvalifikuotų politinių jėgų (organizuotų struktūrų) būtinumas. Jų pagrindinis politinis credo – išlaikyti etninę ir kultūrinę Lietuvos tapatybę, kaip lietuvių Tautos išlikimo ir istorinio tęstinumo garantą ir pagrindą. Jos turėtų užtikrinti nuoseklų valdžios pereinamumą. Senosios, per 32 metus susikūrusios ir merdinčios bei visiškai supanašėjusios ir faktiškai mirusios partijos negali būti reanimuojamos. Todėl turi likti tik istoriniu reliktu.
9. Privalu sugrąžinti į valstybės valdymo prioritetus nacionalinę vertybinę politiką, padaryti ją Lietuvos valstybinės galios pagrindu. Tiksliai vertinti politinę, ekonominę ir socialinę realybę. Atsikratyti ES tarpstančios, tragiškai amoralios politikos bruožų.
10. Lietuvai, mažai valstybei gyvybiškai pavojinga užsienio ir vidaus politikoje vartoti provokacinius, radikalius, skandalingus veiksmus. Jų būtina atsisakyti.
(Deja, dabartinė Lietuva veikia su politinių ir tarptautinių skandalų mėgėjų ir rengėjų įvaizdžiu).

Tiesos ir moralės amnezija. Slinktis link Tautos ir Valstybės pražūties (II)

Tiesos ir moralės amnezija. Slinktis link Tautos ir Valstybės pražūties (I) 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!