- Reklama -

Biurokratai kankina žmones: nesutvarkę reikalingų lifto dokumentų valdininkai pasuko lengviausiu keliu - tiesiog atjungė liftus Tuskulėnų g. 52, Vilniuje. KK nuotr.

Apie daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose esančius liftus ir su jais susijusias įvairias problemas pastaruoju metu vis dažniau kalbama, skelbiama spaudoje ir kitomis masinio informavimo priemonėmis. Ypatingą vaidmenį šia tema atlieka visokie vadinamieji „teisės aktai“ , savivaldybių administracijų direktorių įsakymai, teismų (faktiškai atskirų teisėjų) sprendimai, netgi namus administruojančių uždarųjų akcinių bendrovių ir kitokio statuso įmonių (toliau- UAB ) vadovų niekuo nepagrįsti įsakymai ir kitokie, juridinės galios neturintys dokumentai.

Apie gyventojams butų ir kitų patalpų savininkams iškilusias problemas dėl UAB reikalaujamų iš jų mokėti nepagrįstus ir neteisėtus mokesčius už liftų remontus, naujų liftų pirkimą ir jų įrengimą yra parašyta taip pat laikraštyje „Karštas komentaras“ (žr. 2015m.balandžio 24- gegužės 8 d.,Nr.9, p.12-13 ).

Išanalizavus šią skaudžią neteisingumo prasme situaciją paaiškėjo, kad visų bėdų esmė yra tai, jog valdininkai , siekdami pasipelnyti piliečių sąskaita, kurpia „teisės aktus“, kuriais neva vadovaujantis tos UAB plėšia pinigus iš žmonių, kurie nėra ir negali būti konkretaus lifto savininkas, kuris yra visapusiškai atsakingas už savo įrenginį, jo priežiūrą, remontą ir kt.

Šį nepaneigiamą ir nenuginčijamą faktą nustatė kompetentingi įvairių sričių specialistai, vadovaudamiesi, be kita ko, galiojančiais Lietuvoje įstatymais, tarp jų LR Civiliniu kodeksu, LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, LR Statybos įstatymu, LR Valstybinės kalbos įstatymu ir kt.

Kadangi šie konkretaus lifto savininko ir jo funkcijų vykdymo klausimai yra svarbus žmonių saugos buityje dalykas, šios problemos sprendimu susirūpino Lietuvos profesinės saugos lygos ( toliau-Lyga) mokslininkai specialistai.

Sprendžiant šią aktualią valstybinės reikšmės problemą teko ištirti ne tik įstatymus, bet ir specialius saugą, liftų įrengimą, eksploatavimą reglamentuojančius dokumentus ir praktinį jų taikymą bei vykdymą.

Pažymėtina, kad šie specialieji techniniai dokumentai turi viršenybę sprendžiant konkretaus lifto, ypač saugos klausimus, kadangi įstatymuose nei šių konkrečių klausimų sprendimo, nei dėl to rezultatų nėra ir negali būti. Todėl konkretaus įrenginio-lifto įrengimo, saugaus eksploatavimo ir atsakomybės už tai klausimai, susiję su konkrečiu konkretaus lifto savininku, įstatymuose nėra išspręsti ir negali būti išspręsti.

Pinigų grobėjų choras „Vsio zakonno“

Sužinoję apie mokslininkų specialistų saugos srityje turimus surinktus liftų klausimais duomenis, nepaneigiamas kompleksines išvadas ir nustatytus konkrečius faktus, valdininkai puolė rengti teisės aktų įvairių pakeitimų projektus, kad kaip nors būtų įteisintos „ normos “, pagal kurias UAB galėtų toliau apgaudinėti, mulkinti piliečius ir prievartauti iš jų pinigus.

Reikia pažymėti, kad bene svarbiausias, pagrindinis įrankis tiems kurpėjams jau išsprūdo iš rankų.

Čia reikia pabrėžti epizodą, kai Aplinkos ministerijoje dirbantys valdininkai, pagrindinį vaidmenį vaidinantis „mulkinimo specialistas“ Vytautas Jonaitis, parengė LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalies pakeitimo net du projektus, kadangi šiame kodekso straipsnyje parašyta, jog „butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga“.

Šią teisės normą savaip, o ne pagal lietuvių kalbos normas ir taisykles supratę teisininkai, taip pat kai kurie teisėjai, klaidina piliečius – butų ir kitų patalpų savininkus, teigdami, jog jiems priklauso „dalinės nuosavybės teise“ ir liftai. Taip atsirado pinigų grobėjų UAB choras, garsiai traukiantis dainelę apie pinigų už liftų remontą ir jų keitimą priklausymą mokėti butų ir kitų patalpų savininkams, netgi tiems, kurie UAB teikiama liftų paslauga nesinaudoja, kuriems liftas nereikalingas, nes jų butai, kuriuose jie gyvena, yra namo 1-ame arba žemiau 1-ojo aukšto, kur lifto iš viso nėra. Tokiu „teisingumo vykdymu“ daroma žala valstybei, žeminamas teismų vardas, piliečių garbė bei orumas (žr., pvz., „Karštas komentaras“, 2015m. birželio 19 – liepos 3 d., Nr.13, p.24).

Žodžio „liftas“ prastumti nepavyko

Perskaičius nurodytų Civilinio kodekso normų tekstą paaiškėjo, kad jame žodžio „liftas“ nėra. O liftas – tai ne bet kokia ar „kitokia“ įranga, o didesnio pavojingumo (neteisingai vadinamas potencialiai pavojingas) įrenginys.

Dėl to, kaip jau minėjome, tai supratę, tie valdininkai ėmėsi gudrybių – apgauti juos valdančius kitus valdininkus, kad būtų gauti jų parašai, laiminantys teisės aktų pakeitimo projektus.

Taip atsirado Aplinkos ministerijoje parengtas LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalies pakeitimo projektai , kurių viename po žodžių „kitokia įranga“ įrašyta žodžiai : „pvz. liftai“, kitame – „liftai“ .

Tačiau tie projektų rengėjai, siekdami apmulkinti kitus, patys susimovė. Pirma, tokiais Kodekso pakeitimo projektais jie pripažino, kad sąvokoje „kitokia įranga“ įrenginio – lifto nėra. Antra, nurodytam Kodekso pakeitimui nepritarė Teisingumo ministerija, Lietuvos profesinės saugos lygos specialistai pateikė savo išvadas ir siūlymus dėl negalimumo į minėtą Civilinio kodekso normą įrašyti žodį „liftai“.

Todėl nurodytas Civilinio kodekso straipsnis pasiliko nepakeistas.

Kaip „liftus“ norėjo paversti „liftų sistemomis“

Nepavykus prastumti minėtos įstatymo normos pakeitimo, valdininkai-mulkintojai neatsisakė savo veiklos. Pavyzdžiui , LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 61 punkte sugalvojo ir prastūmė nesąmonę, nes Seime niekas neįsigilino į projektą, kuriame parašyta, jog „statinio inžinerinės sistemos“- tai…„ žmonėms vežti skirtų liftų sistemos“.

Čia galima tik pridurti – „vargas dėl proto“.

Tačiau nepaisant ir šios nesąmonės, mulkintojams ir čia nepavyko, nes ir čia nėra įrenginio lifto, o tik sukurptos kažkokios „liftų sistemos“.

Toliau, gerbiamasis skaitytojau, bus dar įdomiau, todėl prašome susikaupti ir atidžiai paskaityti, ką pacituosime iš tos pačios nesąmonių kraitelės, kurią iš Seimo Aplinkos ministerijos veikėjai perkėlė į Vyriausybę.

Vienas apie Saulę, kitas – apie Mėnulį

Visai neseniai, 2015 m. rugpjūčio 5 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Nutarimą Nr.831, kurio toks pavadinimas: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001M. GEGUŽĖS 23D. NUTARIMO Nr.603 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Šio Nutarimo 1 punkto toks tekstas:

„Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m.gegužės 23d. Nutarimą Nr .603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

Malonėkite neįsižeisti, jog prašome įdėmiai dar nors vieną kartą perskaityti pateiktus du Vyriausybės Nutarimų pavadinimus, kad tvirtai įsitikintumėte, jog šie du nutarimai yra visiškai skirtingi, t. y. jog pirmasis yra apie butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją dalinę nuosavybę, o antrasis – apie daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektus. Liaudiškai tariant, vienas apie Saulę, o kitas – apie Mėnulį.

Toliau Vyriausybė iš esmės pakeisto pavadinimo nutarimo, t. y. kitame nutarime, nutarė:

„Patvirtinti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus“, t. y. kitus nuostatus (ne apie Saulę, o apie Mėnulį).

Tačiau šio kito nutarimo 2 punkte mulkinančiai parašyta: „Šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.5,4.6.1 ir 4.6.3 papunkčiai įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 dieną.“

Taigi, įsigilinus į šį Vyriausybės nutarimą, kurį liaudiškai galima pavadinti „ perliuku“, pateksiu į tą nesąmonių kraitelę, kadangi akivaizdu, jog nutarimu patvirtinta „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų“ nauja redakcija, t. y. nuostatų, kurių nebuvo, nes buvo ir tuo būdu pasiliko galioti „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai“, kadangi pastarieji nuostatai nurodytu Vyriausybės nutarimu nėra panaikinti ar pripažinti netekusiais galios.

Kad patvirtintume tai, ką išdėstėme, pateikiame minėto Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5d. Nutarimo Nr.831 kopiją, kad nekiltų dėl to jokių abejonių.

Tačiau iš esmės ir šiuo atveju mulkintojams nepavyko lifto prikergti butų ir kitų patalpų savininkams, nes liftą perkėlė iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sąrašo į bendrojo naudojimo objektų sąrašą.

Taigi, valdininkai pripažino, kad lifto minėtoje LR Civilinio kodekso 4.82 str. 1 dalyje pateiktoje teisės normoje nėra.

Dabar pamėginsime išnarplioti, kas, kodėl ir kuriuo tikslu prastūmė tokį Vyriausybės nutarimą.

Vyriausybės nutarimas – dovana UAB pelnytis iš žmonių?

Vyriausybėje pavyko sužinoti, kad minėto nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento (direktorė Elvyra Radavičienė ) Būsto skyriaus (vedėjas Ramūnas Šveikauskas) vyriausieji specialistai Jūratė Kaklauskienė ir Vytautas Jonaitis. Kaip ir minėtų Civilinio kodekso pakeitimo projektų pagrindinis vykdytojas buvo tas pats Vytautas Jonaitis.

Tokiu būdu čia rasta sąsaja su minėto Civilinio kodekso projekto dėl tariamos liftų priklausomybės „bendrosios dalinės nuosavybės teise“ butų ir kitų patalpų savininkams prastūmimo nesėkme ir pasisiekimu prastumti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame mulkinimo būdu „įteisinta“ galimybė minėtoms UAB plėšti iš žmonių pinigus, netgi iš tų butų ir kitų patalpų savininkų, kurie liftu nesinaudoja, t. y. mokėti mokestį už naudojimąsi liftu, nors faktiškai jie liftu nesinaudoja.

Šiuo nutarimu patenkintos UAB, ypač UAB „Karoliniškių būstas“, pasižymintis sugebėjimais netgi suklaidinti teismus. Pavyzdžiui, teisėja Renata Beinoravičienė konkrečiu atveju civilinėje byloje nutarė patenkinti šios UAB ieškinį atsakovams, gyventiems savo butuose, esančiuose namo pirmame aukšte, ir priteisti iš šių atsakovų nurodyto ieškovo naudai pinigus netgi už keitimą lifto, kuriuo pagal pateiktus teismui į bylą dokumentus tame name, kuriame yra atsakovų butai, nėra. Apie minėtą Nutarimu atvertą naują galimybę pasipelnyti ši UAB paskelbė informaciją internete.

Tai štai, kokie kurioziški įvykiai ir koks teisingumas Tėvynės Lietuvos sostinėje Vilniuje Vyriausybei palaiminus, o ką jau kalbėti apie provinciją.

Manome, kad tokiems teisės aktams rengti ir vykdyti esama užsakovų. O paprastai joks užsakomasis darbas veltui nedirbamas.

UAB tarnauja ir Darbo inspekcija

Taigi, mielasis skaitytojau, turbūt sutiksite su išsakytomis mūsų mintimis apie jau vykstantį procesą , kurį būtų galima pavadinti „Raganų medžiokle“.

Akivaizdu, kad šios piliečių mulkinimo ir apiplėšinėjimo istorijos esmė ir pagrindas yra tai, kad uoliai slepiami tikrieji liftų savininkai, dėl to jais būti (tapti) nepagrįstai ir neteisėtai verčiami butų ir kitų patalpų savininkai, šių savininkų bendrijos ir jų vadovai.

Ekonomiškumo tikslu aprašysime tik vienos, naujai įsteigtos bendrijos Tuskulėnų g.52,Vilniuje, su šiame name esančiais 2-iems liftais situaciją, kuri susidarė dėl Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus (toliau-VDI) inspektorės Galinos Krukonienės neteisėtų veiksmų ir dėl to besiplėtojančią žmonių saugos bloginimo ir sveikatos žalojimo istoriją.

Čia nors ir kyla natūralus klausimas: kaip gali darbo inspektorė, kurios pareiga, pagrindinė funkcija ir prievolė pagal įstatymus – saugoti žmonių sveikatą, elgtis priešingai – ką ji padarė konkrečiu atveju? Jau padaryta žmonių sveikatai didelė žala, o nurodytą inspektorę dėl to gelbsti jos viršininkai – aukštesni pareigūnai, netgi dirbantys valstybės valdymo institucijose.

Kviečiame atidžiai skaityti toliau ir viską apie tai sužinosite, rasite svarbiausią atsakymą į pateiktą klausimą ir dar daugiau – gausite svarbios visiems piliečiams, ypač kurių butai yra namuose, kuriuose įrengtas ir funkcionuoja (veikia) bent vienas liftas.

Kas konkrečiai yra lifto savininkas?

Kaip jau minėjome, lifto savininkas nėra ir negali būti butų savininkai, juolab kad savininkas tik yra vienas asmuo. LR Civilinio kodekso 4 .82 straipsnio 1-oje dalyje taip pat žodžių „liftas“ ar „liftai“ nėra. Taigi, kas (kuris konkrečiai asmuo) yra konkretaus lifto savininkas?

Šis klausimas daug kartų buvo užduotas raštu Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei, nes buvusi ministrė Vilija Blinkevičiūtė yra patvirtinusi Liftų naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės) ir visų su liftų įrengimu ir jų eksploatavimu susijusių klausimų sprendimas priklauso šiai ministerijai.

Taisyklėse nėra sąvokos „lifto savininkas“ apibrėžties, tačiau yra nurodyta, kas vykdo savininko funkcijas. Vienas iš tokių „vykdytojų“ nurodytas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkas.

Minėtos Taisyklės yra taip pat teisės aktas, todėl, kaip minėjome, jose, kaip teisės akte, nėra ir negali būti konkrečių sprendimų, konkrečiu atveju dėl savininko liftų, esančių name Tuskulėnų g.52 Vilniuje.

VDI išduotuose liftų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažymėjimuose parašyta, kad liftų savininkas yra UAB „Šnipiškių ūkis“. Kad tai įrodytume, pateikiame pažymėjimų kopijas.

Svarbu, kad UAB „Šnipiškių ūkis“ jau nėra , o kito asmens, kuriam būtų VDI išdavusi liftų savininko pažymėjimus , irgi nėra.

Lifto LF-01-03763 pase parašyta, jog šio lifto savininkas yra Žirmūnų seniūnijos Valstybinė įmonė „Žirmūnų valda“, o lifto LF-01-03764 pase parašyta, jog šio lifto savininkas yra Specialios paskirties įmonė „Žirmūnų valda“.

Todėl minėtoji VDI inspektorė Galina Krukonienė (toliau – Inspektorė) sugalvojo liftų savininke padaryti Tuskulėnų g.52,Vilniuje naujai įsteigtos bendrijos pirmininkę Tamarą Soldatenko (toliau – Pirmininkė). Šiuo klausimu inspektorė pasikvietė pirmininkę į VDI Kauno g.1a,Vilnius, ir reikalavo, kad ji pateiktų prašymą įregistruoti 2 liftus, esančius Tuskulėnų g.52,Vilniuje, Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Nes, inspektorės teigimu, pagal Taisyklių 9. ir 9.1. punktus pirmininkė vykdo lifto savininko funkcijas.

Pirmininkė, pasitarusi su specialistais, teisininkais, paprašė, kad inspektorė pateiktų tokį reikalavimą raštu. Bet inspektorė savo reikalavimo raštu pirmininkei nepateikė, nes akivaizdu, kad šis reikalavimas yra neteisėtas.

Pateikti prašymą VDI įregistruoti liftus Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre gali (turi teisę) tik liftų savininkas, o konkrečiu atveju pirmininkė nėra liftų savininkė.

Pažymėtina, kad lifto savininkas, be kita ko, pagal Taisyklių 8 p., yra atsakingas už liftų nuolatinę priežiūrą ir tinkamą, funkcionalų bei saugų jų naudojimą. Konkrečiu atveju nei pirmininkė, nei minėtos bendrijos nariai – butų ir kitų patalpų savininkai negali būti atsakingi už nurodytų Taisyklių 8 p. reikalavimų vykdymą, kadangi nei pirmininkė, nei bendrijos nariai nėra ir dėl to negali būti liftų savininkai, nes, be kita ko, jie neturi tokiems reikalavimams vykdyti kompetencijos ir nėra tų 2-jų liftų, kaip materialaus turto, įsigiję (nusipirkę, priėmę kaip kieno nors dovaną ar pan.). VĮ „Registrų centras“ duomenimis, bendrija daiktų (objektų) – liftų – neturi.

Inspektorė pateikė pirmininkei ir kitą neteisėtą reikalavimą – pateikti prašymą UAB „Inspekta“, kad ši atliktų liftų techninį patikrinimą, už kurį iš bendrijos sąskaitos bus privaloma sumokėti .

Pagal Taisyklių 8 ir 19 punktus, organizuoti liftų techninę priežiūrą ir patikrinimus priklauso lifto savininkui, o ne konkrečiu atveju pirmininkei.

Atsakydama inspektorei į šį reikalavimą pirmininkė paprašė raštu, adresuotu taip pat VDI vedėjai Teresai Aksionovai, nurodyti minėtų 2-jų liftų savininką ir kad tas savininkas duotų pirmininkei įgaliojimą, pavedimą vykdyti konkrečias jo funkcijas, kurias esant sutartoms sąlygoms ji galbūt ir vykdytų.

Pagal nurodytą prašymą nei inspektorė, nei VDI vedėja T.Aksionova atsakymo iki šiol nepateikė ir nenurodė tikrojo liftų savininko.

Analogiškus klausimus dėl tikrojo liftų savininko VDI vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ir ministrei A. Pabedinskienei raštu yra pateikęs advokatas ir Lygos pirmininkas. Tačiau ir jiems atsakymų šie valstybinių institucijų vadovai iki šiol nėra pateikę, o tik kaip papūgos kartoja tą pačią giesmęlę – nurodo, kas vykdo liftų savininko funkcijas.

Prieš bendrijos pirmininkę – drastiški veiksmai

Dabar, iškilus šiam svarbiam valstybinės reikšmės klausimui, inspektorė, siekdama apginti savo mundurą ir pasitarnauti valdininkams, ėmėsi drastiškų veiksmų – nutraukė minėtų 2-jų liftų funkcionavimą, kad tuo būdu priverstų pirmininkę paklusti neteisėtiems jos reikalavimams – kad pirmininkė savanoriškai taptų liftų savininke ir mokėtų valdininkams už liftų savininkus mokesčius, susijusius su liftų techniniu patikrinimu, o vėliau mokėtų ir už tų liftų remontą, naujų pirkimą, sumontavimą, priežiūrą, aptarnavimą ir kitus butų savininkams nepriklausančius mokėti mokesčius už kito asmens – liftų tikrojo savininko turto išlaikymą ir atnaujinimą.

Reikia žinoti, kad pagal dabartinę valdininkų nustatytą tvarką vienas naujas liftas ir jo įrengimas kainuoja maždaug 40 – 50 tūkstančių eurų.

Tai štai kokia būtų valdininkų „pagal įstatymus“ primesta našta bendrijos nariams (maždaug 100 000 eurų), jei pirmininkė būtų įvykdžiusi inspektorės reikalavimus.

Kada bus pagaliau išslaptintas tikrasis lifto savininkas?

Tai štai kokia tikrojo liftų savininko paieškos kaina. O jį išslaptinti privaloma nedelsiant, nes analogiška situacija gali pasikartoti ir kitose butų ir kitų patalpų savininkų bendrijose, kuriose yra logiškai mąstančių žmonių, sąžiningai atliekančių pilietines pareigas.

Reikia žinoti, kad visų piliečių teisės yra prigimtinės ir negali būti ribojamos ar kitaip pažeidinėjamos pagal valdininkų sukurpiamas prieštaraujančias formaliajai logikai „teisės normas“.

Tikimės, kad šį straipsnį perskaitys piliečių išrinktos valdžios atstovai ir padarys pagaliau tvarką Tėvynėje, sutvarkys teisingumo vykdymą, sutramdys savavaldžiaujančią VDI inspektorę Galiną Krukonienę, kad taikos metu nebūtų žalojami žmonės, luošinami jų gyvenimai.

Į pagalbą teisės aktų rengėjams ir leidėjams kviečiame taip pat dar išlikusius logikos mokslininkus.

Tikimės Prezidentės, Seimo Pirmininkės ir Ministro Pirmininko būtinos neatidėliotinos pagalbos Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Tuskulėnų g.52, Vilniuje, ir atsakymo į šiame name įsteigtos jų Bendrijos pirmininkės pateiktą klausimą: kas (kuris konkrečiai asmuo) yra tikrasis liftų LF-01-03763, LF-01-03764 savininkas ir kodėl jį taip uoliai iki šiol slepia VDI, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kiti valdininkai, kurie, užuot atsakę į pateiktą klausimą, tik seka pasakėles, kuriose galiūnui tas pat – Saulė ar Mėnulis.

Dr. Kazys Serbenta,

Lietuvos profesinės saugos lygos pirmininkas

Doc. dr. Algimantas Mieldažys

Lygos Mokslinės tarybos narys

Dr. Juozas Misevičius,

Lygos kalbos ir terminijos skyriaus pirmininkas

Dipl.teisininkė Liucija Borusevičienė,

Lygos narė teisininkė

Tamara Soldatenko,

Daugiabučio gyvenamojo namo Tuskulėnų g.52,Vilniuje,

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkė

Advokatas Igoris Manzurovas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!