- Reklama -
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis siekia uždaryti katalikišką šv. Mato mokyklą. KK nuotr.
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis siekia uždaryti katalikišką šv. Mato mokyklą. KK nuotr.

Panemunės bendruomenė ir Šv. Mato gimnazijos mokinių tėvai sunerimę dėl  Kauno mero Visvaldo Matijošaičio daromo spaudimo siekiant sunaikinti jau trejus metus sėkmingai dirbančią nevalstybinę šv. Mato gimnaziją.

Bendruomenei grasinama, kad 2018 m. nebus pratęsta patalpų panaudos sutartis, ir siekiama, kad mokykla pati nutrauktų veiklą ir išsižadėtų išsikeltų tikslų – ugdyti mokinius remiantis katalikiškomis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Mokyklos bendruomenė yra sutrikusi ir nesupranta, kodėl jiems daromas spaudimas ir siekiama, pažeidžiant panaudos sutarties galiojimo terminus, jau nuo šių metų rugsėjo 1 d. nutraukti jiems priimtinų vertybių ugdymą Šv. Mato gimnazijoje ir patalpas perduoti KTU inžineriniam licėjui.

Pirmadienį, gegužės 30 d., 18  val. į visuotinį mokyklos susirinkimą kviečiamas meras V. Matijošaitis, kurio bus prašoma pasiaiškinti dėl mokyklos Steigėjui daromo spaudimo, siekiant nutraukti sėkmingą dorinio, vertybinio bei bendrojo ugdymo nevalstybinėje katalikiškoje gimnazijoje veiklą.

Plačiau apie susidariusią situaciją:

2012 metų liepos 12 dienos Kauno miesto savivaldybės taryba pasirašė sprendimą, kuriuo sutiko registruoti nevalstybinę katalikišką mokyklą Kaune, Vaidoto g. 11. Steigėjo teisės perduodamos Vilkaviškio vyskupijos kurijai.

 Mokykla, pradėjusi veiklą kaip nevalstybinė katalikiška mokykla, pasirinko šv. Mato vardą ir išsikėlė sau svarbų uždavinį – ypatingą dėmesį skirti krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių ugdymui, ką pastaruosius trejus metus labai sėkmingai darė, gimnazijoje besimokantiems mokiniams sudarydama sąlygas dalyvauti vertybinio ugdymo programose, apie kurias mokiniai ir tėvai atsiliepia itin teigiamai. Pabrėžtina, kad šv. Mato gimnazija Panemunėje yra vienintelė mokykla, kuri yra ilgoji gimnazija, ugdanti 1 – 12 klasių vaikus. Vaikai nėra atsirenkami, priimami visi, norintys mokytis katalikiškoje gimnazijoje.

Šios gimnazijos vykdomai veiklai iškilo realus išlikimo pavojus. Kas mums kelia nerimą ir susirūpinimą?

Kauno miesto mero kvietimu 2016 m. vasario 5 d. savivaldybėje lankėsi gimnazijos Steigėjas bei jo atstovai. Steigėjui buvo pasiūlyta svarstyti galimybę užleisti dabartinės gimnazijos patalpas, esančias  adresu Vaidoto g. 11, ten ketinamai kurti savivaldybės mokyklai  (pageidautų nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 1 d.),
nes, savivaldybės mero nuomone, po 2018 m. liepos 24 d. turto – patalpų – panaudos sutarties neketinama  pratęsti.

2016 m. vasario 9 d. gimnazijos Steigėjas, kartu su Vilkaviškio vyskupijos kunigų taryba, atsižvelgdamas į
3 metų gimnazijos akademinius pasiekimus bei dvasinį-moralinį įdirbį ugdant mokinius, priėmė sprendimą tęsti ilgalaikėje perspektyvoje numatytą katalikišką vertybinį ugdymą. Šis sprendimas žodiniu būdu buvo perduotas merui per švietimo skyriaus vedėją.

Gavus atsakymą, kuriuo buvo išreikšta gimnazijos Steigėjo pozicija ilgalaikėje perspektyvoje tęsti vykdomą katalikiškąjį ugdymą, vieno iš tėvų iniciatyva 2016 m. kovo 9 d. buvo organizuotas gimnazijos tėvų komiteto posėdis, į kurį atvyko Kauno meras ir kiti savivaldybės atstovai bei svečiai. Jie tėvams pristatė galimybę vietoj nevalstybinės Šv. Mato gimnazijos kurti savivaldybei priklausysiančią naują švietimo įstaigą – KTU inžinerijos licėjaus filialą, kuriame mokytųsi mokiniai tik nuo 5 iki 12 klasės. Iš 40 tėvų komiteto narių minėtame susitikime dalyvavo 11 tėvų, kurie nevienareikšmiškai įvertino tokį pasiūlymą bei išsakė pagrįstus nuogąstavimus dėl savo vaikų ateities.

Pakartotinis tėvų komiteto posėdis tėvų nuomonei išsakyti buvo organizuotas 2016 m. balandžio 12 d. Jame iš 40 tėvų komiteto narių dalyvavo 18 ; svečio teisėmis į šį susitikimą taip pat buvo pakviesti švietimo skyriaus vedėjas bei abiejų švietimo įstaigų – Šv. Mato gimnazijos ir KTU inžinerijos licėjaus – direktoriai. Švietimo skyriaus vedėjas dar kartą pristatė tėvams savivaldybės ketinimus Kaune, Aukštojoje Panemunėje, turėti vidurinį išsilavinimą teikiančią savo mokyklą, KTU inžinerijos licėjaus direktorius – mokymosi programų inžinerijos licėjuje ypatumus.
Nors ir nesudarydami balsavimui reikalingo kvorumo, į posėdį susirinkę tėvų komiteto nariai nutarė išsakyti savo nuomonę balsavimu dėl klausimo, ar pritartų inžinerijos licėjaus steigimui. Iš 18 dalyvaujančių komiteto narių 14 balsavo „už“, 3 balsavo „prieš“ ir 1 „susilaikė“. Gimnazijos direktorius kun. Arvydas Jakušovas susirinkime dar kartą patvirtino  nesikeičiančią Steigėjo poziciją – tęsti įsipareigojimą tėvams ugdyti jų vaikus nevalstybinėje katalikiškoje ugdymo įstaigoje.

Po šių susitikimų šv. Mato gimnazijos Steigėjo įgaliotas asmuo du kartus vyko į Kauno miesto savivaldybę, deja, nebuvo išgirstas ir jokie argumentai dėl šv. Mato gimnazijos veiklos tęstinumo nebuvo priimti, neita į jokį kompromisą ir dialogą, kad minima gimnazija galėtų kryptingai tęsti savo veiklą.

Susidariusi situacija kelia didžiulę įtampą gimnazijoje dirbantiems mokytojams, mokiniams, ypatingais savivaldybės pažadais (pastatų renovacija, ugdymo kokybės gerinimu, įvairių veiklų pasiūla) gluminami tėvai, per kuriuos savivaldybė ir bando palenkti visą gimnazijos bendruomenę. Tėvai siekdami aiškumo kreipėsi į Lietuvos Tėvų Forumą, kuris visoje Lietuvoje atstovauja tėvų interesams. Ir sėkmingai bendradarbiauja su juo.

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros ir meno srityse  aiškiai pabrėžia, kad mūsų šalyje turi būti sudarytos sąlygos nevalstybinėms katalikiškoms mokykloms steigtis ir valstybė neturi jų ignoruoti materialinio bei kitokio rėmimo prasme. Gimnazija pajėgi dalyvauti Europos ir Lietuvos Respublikos fondų siūlomoje veikloje, siekdama atnaujinti materialią bazę, panaudos davėjui sutinkant.

Gimnazijoje svarbu tiknkamai vykdyti ir bendrąjį ugdymą, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas bei kiti su švietimu susiję dokumentai. Atsižvelgiant į tai, kad gimnazija mokinių neatsirenka, bet priima mokytis visus norinčius, mokymosi rezultatai yra aukščiau bendrojo šalies vidurkio. Tai rodo ir šių (2015 – 2016) mokslo metų šeštų, aštuntų klasių standartizuotų testų bei dešimtų klasių anglų kalbos testų suvestinė, pateikta gimnazijai Nacionalinio egzaminų centro.

Nevalstybinė Šv. Mato gimnazija, įkurta ilgalaikei perspektyvai ir savo veiklą pradėjusi 2013 09 01  (2013 metais liepos 25 dieną pasirašyta nekilnojamojo turto panaudos sutartis, kurioje nurodytas panaudos terminas nuo 2013 liepos 25 d. iki 2018 liepos 24 d.), yra bendrojo ugdymo ilgoji (1-12 klasės) akredituota gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdanti mokinius remdamasi katalikišku tikėjimu ir bendražmogiškomis vertybėmis.

Sudarytą sutartį prieš numatytą terminą nutraukti galima tik tokiais sutartyje numatytais atvejais: jei panaudos gavėjas nevykdo veiklos, numatytos sutartyje, ir jei panaudos gavėjas turtą naudoja ne pagal paskirtį.

Šiuo atveju, švento Mato gimnazija vykdo veiklą, numatytą sutartyje, ir turtą naudoja pagal paskirtį. Steigėjo numatyta skirti naują gimnazijos direktorių, kuris prisiima atsakomybę stiprinti vertybinio ugdymo kryptį bei kreipti dėmesį į bendrojo ugdymo kokybės gerinimą.

Mums kelia nerimą, kad norima uždaryti vertybinėmis nuostatomis grindžiamą ir kryptingai ugdymo veiklą vykdančią mokyklą, kuri jau turi savo tradicijas ir aiškų suvokimą, kur link eina ir ką nori pasiekti.

Prašome visuomenės pagalbos išsaugoti šią gimnaziją tiems, kuriems rūpi žmogus ir vertybės.

Į visuotinį šv. Mato gimnazijos bendruomenės susirinkimą pirmadienį, gegužės 30 d. 18 val. kviečiami visi, neabejingi katalikišką vertybinę kryptį pasirinkusiai ugdymo įstaigai.

Padėkite mums apsiginti nuo Kauno mero V. Matijošaičio įgeidžių ir siaurų jo ar jam artimų žmonių interesų patenkinimo paminant katalikiškas ir bendražmogiškas vertybes. Tik kartu mes tai galime išsaugoti.

Šv. Mato gimnazijos bendruomenė

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!