- Reklama -

KT atvėrė kelią N.Venckienės apkaltai Seime. KK nuotr.

Šiandien pateiktoje KT išvadoje pripažinta, kad Seimo narės N. Venckienės veiksmai – nedalyvavimas be pateisinamos priežasties 2013 m. balandžio – lapkričio mėn. vykusiuose Seimo plenariniuose ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, kurio narė ji yra, posėdžiuose – prieštarauja Konstitucijai, šiais veiksmais N.Venckienė sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad Konstitucija iš Seimo nario besąlygiškai reikalauja ištikimybės priesaikos vien Lietuvos valstybei, pasižadėjimo gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus. Prisiekdamas Seimo narys besąlygiškai įsipareigoja laikytis visų konstitucinių vertybių, sąžiningai tarnauti Tėvynei. Pagal Konstituciją Seimo narys yra profesionalus politikas. Seimo veiklos nepertraukiamumas lemia ir Seimo nario veiklos nepertraukiamumą.

Pagal Konstituciją Seimo narys turi pareigą dalyvauti Seimo posėdžiuose. Seimo nario konstitucinė pareiga dalyvauti Seimo darbe apima ir jo pareigą dalyvauti ir tų Seimo struktūrinių padalinių, kurių narys jis yra, darbe.

Konstitucinio Teismo vertinimu, N. Venckienė, be pateisinamos priežasties nedalyvavusi minėtuose Seimo ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose, savo pareigas ėjo nesąžiningai, veikė savo asmeninius interesus iškeldama aukščiau už Tautos ir valstybės interesus, sąmoningai nevykdė Seimo nariui Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų pareigų, taip parodė nepagarbą Konstitucijai ir įstatymams, taigi neveikė taip, kaip įpareigoja duota Seimo nario priesaika. Šiais veiksmais ji diskreditavo Seimo, kaip Tautos atstovybės, autoritetą.

Išvadoje konstatuota, jog N. Venckienė Seimo posėdžių sekretoriatui ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui nepranešė, kad nedalyvaus 2013 m. balandžio-lapkričio mėn. vyksiančiuose Seimo plenariniuose ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose, neprašė Seimo valdybos pritarimo jos išvykimui iš Lietuvos Respublikos. Nors apkaltos procese buvo imtasi tinkamų priemonių pranešti N. Venckienei apie vykstantį procesą ir sudaryti galimybę jai pateikti paaiškinimus apkaltos byloje, ji nepateikė jokių paaiškinimų dėl savo nedalyvavimo minėtuose posėdžiuose.

N. Venckienė, naudodamasi deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, susirašinėja, taip pat kitais informacijos perdavimo (gavimo) būdais asmeniniais interesais bendrauja su tam tikrais asmenimis ir institucijomis, taigi nėra pagrindo abejoti, kad ji turėjo galimybių Seimo posėdžių sekretoriatui, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui pranešti, kad nedalyvaus minėtuose Seimo plenariniuose, Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose, pranešti nedalyvavimo priežastis, tačiau to nepadarė.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad nedalyvavimo Seimo ir minėto Seimo komiteto posėdžiuose, taip pat nepranešimo apie negalėjimą dalyvauti šiuose posėdžiuose svarbiomis ir pateisinamomis priežastimis savaime negali būti tokios priežastys, kaip išvykimas iš Lietuvos Respublikos, tai, kad asmuo yra įtariamasis baudžiamajame procese, kad yra paskelbta jo paieška, kad jis galbūt slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Išvadoje pažymėta ir tai, kad nuo 2013 m. balandžio mėn., kai N. Venckienė nedalyvauja Seimo plenariniuose posėdžiuose ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose, Seimo posėdžių sekretoriate įregistruoti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai, kuriuose nurodyta, kad kartu su kitais Seimo nariais juos teikia N. Venckienė. Tačiau įstatymų, kitų Seimo aktų projektų rengimas ir jų registravimas Seimo posėdžių sekretoriate yra tik vienas (pirmasis) iš Seimo statute nustatytų įstatymų leidybos procedūros etapų, o įstatymų leidyba yra viena svarbiausių, bet ne vienintelė Seimo funkcija.

Vien tai, kad Seimo narys įgyvendina savo teisę rengti įstatymų, kitų Seimo aktų projektus, nereiškia, kad jis tinkamai vykdo Tautos atstovo pareigas. Epizodinis dalyvavimas įgyvendinant dalį Seimo konstitucinių įgaliojimų leisti įstatymus negali būti vertinamas kaip nepertraukiama Seimo nario veikla ir tinkamas Seimo nario konstitucinės priedermės atstovauti Tautai įgyvendinimas, be kita ko, pareigos dalyvauti Seimo, jo struktūrinių padalinių posėdžiuose vykdymas.

Taigi vien tai, kad Seimo posėdžių sekretoriate buvo įregistruoti įstatymų, kitų Seimo aktų projektai, kuriuose nurodyta, kad kartu su kitais Seimo nariais juos teikia N. Venckienė, nereiškia, kad, be pateisinamos priežasties nedalyvaudama Seimo plenariniuose posėdžiuose, Teisės ir teisėtvarkos komiteto, kurio narė yra, posėdžiuose, ji esą tinkamai vykdė Seimo nario pareigas.

KT inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!