- Reklama -

Lapkričio 1 d. Lietuvos radijo laidoje eilinį kartą viešai buvo paskleista SADM vadovybės neteisinga ir šmeižikiška informacija apie Ginčų komisijos prie SADM veiklą. Eteryje nuskambėjo minimalus epizodas iš Seimo SRDK 2023-10-18 parlamentinės kontrolės posėdžio ,,Dėl Ginčų komisijos veiklos žlugdymo“.

Kadangi Komisijos pirmininkui Seimo komiteto posėdyje nebuvo suteikta galimybė išsamiai pristatyti Komisijos kreipimesi išsakytas problemas, 2023-11-08 komiteto nariams buvo pateikti ,,Papildomi Ginčų komisijos prie SADM paaiškinimai LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariams“ (tekstas pridedamas).

Tenka apgailestauti, kad SRDK parlamentinės kontrolės posėdyje (2023-10-18 SRDK posėdžio įrašas nuo 2 val. 40 min.) SADM vadovybę atstovavusi kanclerė Ana Selčinskienė pademonstravo totalų diletantizmą dėl negalios vertinimo ir ginčų narinėjimo, o Ginčų komisijos darbo tapatinimas su Energetikos reguliavimo ir Konkurencijos tarybomis atskleidė visišką jos nesigaudymą Neįgaliųjų socialinę politiką ir Ginčų komisijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Pastebėtina tai, kad SADM vadovybė, taip pat ir pati Ministrė viešai apie Komisiją nesyk skleidė melagingas žinias, žeminančias Komisijos reputaciją, dėl ko Komisija buvo priversta viešai šias netiesas paneiginėti.

Tokią Ministerijos rūstybę Ginčų komisija užsitraukė po to, kai atsisakė palaikyti SADM vadovybės suplanuotą, o gal kažkieno užsakymu sugalvotą akivaizdžiai žalingą žmonėms su negalia neįgaliųjų socialinę reformą.

Komisijos nariai nuosekliai priešinosi šiai buldozerio principu stumiamai socialinei pertvarkai ir ne kartą viešai informavo visuomenę dėl jos galimų grėsmių neįgaliesiems. Ilgą laiką SADM vadovybė savo neatsakingos politikos pasekmes bandė pridengti pramanytais kaltinimais Komisijai ir jos pirmininkui, siekdama suformuoti opiniją, neva tai tik Komisijos ir jos pirmininko ambicijos bei prasimanymai.

Ir štai rezultatas – vis gilėjanti visaapimanti ir visapusiška negalios vertinimo sistemos krizė. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos – NDNT darbuotojai taip pat suprato, kad toliau taikstytis su neatsakinga SADM vadovybės politika ir jos propaguojama neįgaliųjų socialine reforma nebegalima. Tai akivaizdžiai atsispindi Tarnybos (NDNT) darbuotojų raštuose.

Po susitikimo su SADM viceministre Justina Jakštiene, SADM, SAM atstovais, Tarnybos vadovybe, darbuotojai konstatavo, kad supratimo susirinkime nesulaukė, ,,Tapo aišku, kad tikrai nemaža dalis tarnybos darbuotojų, nesikeičiant darbo sąlygoms ir darbo užmokesčiui, nusprendė nebetęsti darbo santykių naujai kuriamoje Agentūroje.“

Toliau kreipimesi, po kuriuo renkami darbuotojų parašai, teigiama: ,,Nežinia, kaip vyks vertinimai po reorganizacijos, kadangi normalaus būsimos vertinimo sistemos testavimo nebuvo.

Darbuotojams kyla baimė dėl galimos atsakomybės, kadangi vertinimo kriterijai neaiškūs, reikiamai neatidirbti, mažai atlikta tyrimų, kyla galimybė neskaidriam vertinimui, nepriklausomai nuo darbuotojo sąžiningumo ir noro būti doram, nes palikta daug vietos interpretacijom.

„Buldozeriu” stumiama reorganizacija, neapgalvojus ir neatlikus reikiamų tyrimų gali atnešti daug žalos ar netgi sugriauti visą negalios vertinimo sistemą, kuri gal ir nebuvo ideali, bet veikė. Galbūt būtų užtekę tik patobulinti patį vertinimą, šiai dienai turimus ir naudojamus vertinimo kriterijus, o ne iškart viską griauti. NDNT darbuotojai taip pat apgailestauja, kad tenka dirbti viceministrės J. Jakštienės ,,sapnų karalystėje.“

Pratęsiant Tarnybos darbuotojų poziciją dėl viceministrės ,,sapnų karalystės“, būtina pastebėti, kad SADM vadovybė nepagrįstai kaltino Ginčų komisiją ne vien nekokybišku, neefektyviu darbu, bet ir statistikos gadinimu, biudžeto lėšų eikvojimu, nes tenkinant žmonių su negalia skundus (2023 m. per 9 mėn. buvo tenkinta 68,06 proc. skundų, spalio mėn. – 75 proc., o kažkokia mistinė norma, pagal SADM, turėtų būti apie 15 proc.), priimant objektyvius, teisingus sprendimus dėl žmonių su negalia, tenka atstatyti ir mokėti jiems priklausančias didesnes išmokas.

Tačiau ne SADM vadovybės nuolat kartojami šmeižikiški pareiškimai Ginčų komisijos adresu, kurie, beje, niekados nebuvo pagrįsti jokiais argumentais ir faktais, tik kaip ne kartą minėta Komisijos pareiškimuose, bandymais Ministerijos vadovybės melą prisidengti duomenų iškraipymu, o beveik du kartus padidėjęs skundų skaičius, iki 300 proc. išaugę Komisijos narių darbo krūviai, apie 70 proc. siekiantis tenkinamų skundų skaičius, mūsų įsitikinimu, ne tik pagrindžia Komisijos veiklos efektyvumą, bet ir rodo žmonių su negalia pasitikėjimą Ginčų komisija. O tai, kad nė vienas Komisijos sprendimas iki šiol nebuvo nuginčytas teisme, kad ir kaip NDNT atstovai, beje, skatinami SADM vadovybės, stengėsi tai daryti, patvirtina Ginčų komisijos darbo kokybę.

Atkreiptinas dėmesys į tą faktą, jog Komisijos sprendimus pagrinde skundė NDNT vadovai, o ne žmonės su negalia.

Dabar viešai girdime, kaip Ministerija mokesčių mokėtojų pinigais, užuot juos skyrusi neįgaliesiems, reklamuoja neįgaliųjų socialinę reformą, kuri baus žmones už tai, kad jie yra likimo nuskriausti ir turi sveikatos negalią.

Tačiau Seime teko girdėti ir apie kitokią poziciją, ir apie kitokias iniciatyvas. LVŽS frakcija, atrodo, surinko reikiamus parašus ir registruos įstatymo pataisas, grąžinančias ginčų nagrinėjimą su Ginčų komisija į įstatymą.

Lapkričio 22 d. Seimo neįgaliųjų teisių komisija turėtų svarstyti klausimą dėl negalios vertinimo sistemos tobulinimo, siūlant nukelti 2022-12-22 priimto neįgaliųjų socialinės reformos įstatymų paketo įsigaliojimo datą.

Taigi, randasi iniciatyvos realiai padėti žmonėms su negalia ir išgelbėti juos nuo neigiamų reformos pasekmių. Tikėkimės, kad Seimas tam parodys ir politinę valią, ir empatiją.

PRIDEDAMA: 2023-11-08 Papildomi paaiškinimai SRDK.

Ginčų komisijos prie SADM pirmininkas Arvydas Akstinavičius

PAPILDOMI GINČŲ KOMISIJOS PRIE SADM PAAIŠKINIMAI LR SEIMO SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO NARIAMS

Ginčų komisija prie SADM (toliau – Komisija) 2023-10-18 gavo Socialinės apsaugos ir darbo ministrės M. Navickienės raštą, kuriuo Komisijai buvo atsakyta dėl kreipimosi į LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą „Dėl Ginčų komisijos veiklos žlugdymo“. Taip pat 2023-10-18 vykusiame Seimo SRDK posėdyje buvo nagrinėtas minėtas Komisijos kreipimasis, tačiau Komisijos pirmininkui Seimo komiteto posėdyje nebuvo suteikta galimybė išsamiai pristatyti Komisijos kreipimesi išsakytas problemas.

Komisija pažymi, kad Ministrės rašte pateikta klaidinanti, o atskirais atvejais ir melaginga informacija apie Komisijos veiklą. Atsižvelgiant į tai, Komisija pateikia papildomus paaiškinimus.

Pirma,

Ministrės rašte yra pateikta neteisinga informacija apie neva mažėjusį Komisijos darbo krūvį, sąmoningai ignoruojant pastarąjį 2022-2023 m. laikotarpį, o pateikiant 2020, 2021 m. duomenis, nes per 2021-2023 laikotarpį Komisijoje gaunamų skundų skaičius nuosekliai augo nuo 263 (2021 metais) iki 326 skundų per 10 šių metų mėnesių. Šis didėjimas Ministrei yra žinomas, nes Komisija Ministerijai teikia periodines (ketvirtines, metines) ataskaitas, todėl informacijos nutylėjimas ir Seimo narių klaidinimas yra mažų mažiausiai nesąžiningas.

Antra,

iš Ministrės rašto matyti, kad Ministrė Komisijos veiklos ir jos funkcijų vykdymui sąlygų sudarymo užtikrinimo prievolę bando perkelti Komisijos pirmininkui. Akivaizdu, kad Ministrė arba nesuvokia skirtumo tarp Komisijos veiklos vidinio organizavimo ir Komisijos veiklos ir jos funkcijų vykdymui sąlygų sudarymo užtikrinimo, arba tiesiog mėgina vengti atsakomybės už ydingus sprendimus ir neveikimą, dėl ko nuo 2022 metų buvo dirbtinai apsunkintas Komisijos darbas. Paaiškiname, kad įstaigos funkcijų užtikrinimas ir vidinis veiklos organizavimas yra susiję, bet skirtingi dalykai, nes pagal galiojančius įstatymus Komisijos funkcijų užtikrinimas yra išimtinai steigėjo, t. y. SADM atsakomybė, gi Komisijos pirmininko atsakomybė yra Komisijos darbo vidinis organizavimas. Be abejo, nesudarant sąlygų įstaigos funkcijoms užtikrinti, apsunkinamas ir Komisijos veiklos organizavimas.

Esame ne kartą minėję, kad Komisijai taip ir nebuvo sudarytos galimybės prisijungti prie ESPBI IS, t. y. e. sveikatos, kas būtų garantavę dar efektyvesnį žmonių su negalia skundų nagrinėjimą Ginčų komisijoje, Komisijos narių skaičius nepagrįstai buvo sumažintas nuo 7 iki 5, piktavališkai buvo atmetami kandidatai į Komisijos narius, pagaliau, kuomet beliko tik 3 Komisijos nariai, buvo atmestas motyvuotas prašymas Komisijos narės – medikės kadenciją pratęsti keletui mėnesių, dėl ko likusių Komisijos narių darbo krūvis dar labiau išaugo ir, lyginant su 2022 m. pirma puse, padidėjo apie 300 procentų, negaunant už tai jokio atlygio ir laikant Komisijos narius – valstybės pareigūnus žemiausiame apmokėjimo lygyje.

Trečia,

pažymime, kad skundų nagrinėjimo funkcija pagal įstatymą yra priskirta ne Komisijos darbuotojams, o Komisijos nariams-valstybės pareigūnams, kuriuos į pareigas skiria Socialinės apsaugos ir darbo ministras. Šiuo metu teisės aktais nustatytas sprendimų priėmimo kvorumas – 3 komisijos nariai, todėl, nesant nustatyto Komisijos narių kvorumo, Komisija jai priskirtų funkcijų vykdyti negalėtų.

Mus pribloškė absoliučiai nekompetentingas Ministerijos kanclerės Anos Selčinskienės pasisakymas Seimo komiteto posėdyje, nes ji Ginčų komisiją prilygino juridinio asmens kolegialiam valdymo organui, teikdama, kad, pavyzdžiui, sergantį Komisijos narį gali pakeisti kitas įstaigos darbuotojas.

Iš tokio Kanclerės pasisakymo akivaizdžiai matyti, kad Ministerijos kanclerė visiškai nesuvokia, kokias funkcijas atlieka ikiteisminio ginčo nagrinėjimo institucija. Paaiškiname, kad Ginčų komisijos prie SADM veikla neturi nieko bendro su įstaigos kolegialaus valdymo organo veikla. Ginčų komisija kolegialiai nagrinėja neįgalių asmenų skundus, tačiau kolegialaus valdymo organo Komisijoje nėra ir Komisijos nariai bei darbuotojai neatlieka įstaigos kolegialaus valdymo funkcijų. Siūlome Ministerijos Kanclerei atidžiau perskaityti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą ir Ginčų komisijos prie SADM nuostatus, nes tokie nekompetentingi pareiškimai klaidina ir LR Seimo narius bei visuomenę.

Ketvirta,

Komisija apgailestauja ir atsiprašo už Ministerijos politinę vadovybę, kad Seimo nariai buvo klaidinami nekompetentingais Ministerijos vadovų paaiškinimais apie Komisijos veiklą ir jos darbo rodiklius. Kanclerės teiginys, kurį, beje, nuolatos kartoja SADM vadovybė neva Komisijos veikla yra neefektyvi, vertintinas kaip šmeižtas, nes jis niekados, kaip ir 2023-10-18 SRDK posėdžio metu, nebuvo pagrįstas jokiais argumentais ir faktais, tik, kaip jau buvo minėta aukščiau, bandymais ministerijos vadovybės melą pridengti duomenų iškraipymu.

Ginčų komisijos įsitikinimu, gaunamų ir išnagrinėjamų skundų gausa (kaip minėta, Komisijos narių darbo krūviai išaugo apie 300 procentų), tenkintų skundų skaičius per devynis 2023 m. mėnesius siekė beveik 70 procentų, spalio mėn. – 75 procentus) – tai yra pagrindiniai Ginčų komisijos veiklos efektyvumo rodikliai. Kaip ir tai, kad nė vienas Ginčų komisijos sprendimas iki šiol nebuvo nuginčytas teisme, kad ir kaip NDNT atstovai, skatinami SADM vadovybės, stengėsi tai daryti. Atkreiptinas dėmesys į tą faktą, jog pagrinde Ginčų komisijos sprendimus skundė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovai, o ne žmonės su negalia.

Siekiant apginti teisingumą ir objektyvumą, Seimo nariams ir teikiame šiuos paaiškinimus bei gaunamų skundų rodiklius.

PRIDEDAMA: Ginčų komisijos prie SADM gautų skundų skaičiaus lentelė, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas Arvydas Akstinavičius

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!