- Reklama -
N. Dušanskiui š Lietuvos leista išvykti 1989m dar prie Tarybų Sąjungos okupacijos. Jokio V. Landsbergio dar tada nebuvo. KK nuotr.
N. Dušanskiui iš Lietuvos leista išvykti 1989 m., dar prie Tarybų Sąjungos okupacijos. Jokio V. Landsbergio dar tada nebuvo. KK nuotr.

Sigitas Martinavičius

Šiandien R. Janutienė “Patriotuose” bandys paskleisti eilinį melą. Tame mele aktyviai dalyvauja Aloyzas Sakalas.
Kad visi suprastumėte, kaip formuojama visuomenės nuomonė, prieš laidą skelbiu Išvadas dėl N.Dušanskio laikino išvykimo į užsienį:

Slaptai 41 Tvirtinu

Lietuvos SSR VSK pirmininkas Generolas majoras parašas E.Eismuntas

1989 sausio 23

1989 m. sausyje buvęs Lietuvos SSR VS organų darbuotojas N.Dušanskis kreipėsi į respublikos komiteto vadovybę prašydamas leisti jam laikinai išvykti pas dukrą E.N. į Izraelį.

Susipažinę su dimisijos papulkininkio Dušanskio Nachmano Noachovičiaus, g. 1919 m. Šiaulių m., žydo, SSKP nario, aukštojo išsilavinimo, VSK organų pensininko, gyv. Vilniuje, PCvirkos 25/4 bt.14 archyvinės asmens bylos Nr. 74 dokumentais, nustatėme:

Buržuazinės santvarkos metais N.Dušanskis aktyviai dalyvavo revoliuciniame judėjime, dėl ko jis 1936 m. buvo suimtas ir nuteistas, kalėjo politinių kalinių kalėjime iki 1940 metų. Atkūrus Lietuvoje sovietų valdžią, jis, komjaunimui rekomendavus, buvo nusiųstas dirbti valstybės saugumo organuose ir nuo 1940 m. rugpjūčio iki 1941 m. birželio 23-os dirbo Liet. SSR NKVD-NKGB Telšių apskrities skyriaus operatyviniu įgaliotiniu. Didžiojo Tėvynės karo metais N.Dušanskis kartu su kitais pasitraukė į Permės sritį, kur toliau dirbo valstybės saugumo organuose.

Išvadavus Lietuvą nuo vokiškųjų fašistinių okupantų 1944 m. N.Dušanskis pradėjo dirbti Lietuvos SSR KGB Kauno skyriuje, o 1953 m. – pervedamas į LSSR KGB centrinį aparatą, kuriame dirbo įvairiose vadovaujančiose pareigose.

Darbo laikotarpio charakteristikos teigiamos, dalyvavo likviduojant nacionalistinį pogrindį ir jo buržuazines gaujas. Planavo buržuazinių nacionalistinių centrų vadeivų likvidavimo priemones, verbavo agentus, tvarkė operatyvines įskaitos bylas.

Pašlijus sveikatai 1971 m. N.Dušanskis dėl amžiaus buvo atleistas iš tikrosios karinės tarnybos į VSK atsargą.

Atleistas, dirbo Vilniuje „Lietuvos buitinės chemijos” plataus vartojimo cheminių prekių gamybos firmoje juriskonsultu, o vėliau – vyresniuoju inžinieriumi Vyriausiojoje skaičiavimo darbų valdyboje.

Jo žmona – Dušanskienė Tamara, Jokūbo, g. 1924 m. Kauno mieste, žydė/mirė 1988 m./ 1975 m. buvo laikinai išvykusi į JAV pas savo dėdę, kuris iš Lietuvos išvyko 1935 metais.

N.Dušanskio duktė – Mindelienė Esfyra Nachmanova, g. 1947 m. Kauno m., žydė, 1971 m. ištekėjo už Mindelio Geselio Avnerevičiaus, g. 1948 m., Vilniaus Namų statybos kombinato meistro, ir 1987 m. kartu su juo išvyko nuolat gyventi į Izraelį pas vyro tėvus.

Pastaruoju laiku respublikos spaudoje skelbiama daug straipsnių apie vadinamąją „Rainių“ bylą, kurioje N.Dušanskis figūruoja kaip to laikmečio (1940-1941 m.) įvykių liudininkas ir dalyvis. Kad išvengus jo patraukimo liudytoju tardyme bei teismuose nagrinėjant minėtąją bylą, taip pat kaltinimų jam ir atsižvelgiant į tai, kad, prabėgus daugeliui metų, jo žinios apie VS organus nebėra valstybinės paslaptys, – manytume:

Neprieštarauti N. Dušanskio laikinam išvykimui į Izraelį pas jo dukrą E.Mindelienę, turint omenyje galimą jo pasilikimą nuolat gyventi užsienyje.

Tuo būdu KGB vietinių struktūrų aukščiausi pareigūnai žengė net prieš LSSR civilinės (AT) ir teisinės valdžios pastangas siekti teisingumo.

LSSR VSK KS 1 poskyrio vyr. operatyvinis įgaliotinis

majoras /parašas/V.Vilutis

LSSR VSK KS viršininko pavaduotojas majoras/parašas/A.Rodionovas

LSSR VSK 5-os tarnybos viršininkas pulkininkas/parašas/E. Baltinas

1989 sausio 24 N 6/335

Vertimas teisingas

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba Komisija Sovietų Sąjungos KGB Veiklai Lietuvoje ištirti

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai

Vilnius 1992 07 20

Prašome atlikti tyrimą ir, nustačius nusikalstamus veiksmus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn už Lietuvos gyventojų genocidą buvusį KGB papulkininkį, 1989 m. KGB teikimu išvykusį į Izraelį, Nachmaną Dušanskį.

N. Dušanskis 1940 -1941 m. buvo Telšių NKVD operatyvinis įgaliotinis, pokario laikotarpyje aktyviai dalyvavo naikinant Lietuvos rezistenciją, asmeniškai dalyvavo daugelyje karinių operacijų, tame tarpe ir suimant partizaninio pasipriešinimo vadovą A.Ramanauską.

Pridedame KGB pirmininko E.Eismunto patvirtintą 1989 02 23 nutarimą leisti N.Dušanskiui išvykti į užsienį su trumpai išdėstytais jo biografiniais duomenimis, kurie gali būti svarbūs Rainių žudynių tyrime.

9 N.Dušanskis dalyvavo ir A.Ramanausko – Vanago sadistiškame kankinime, kurio metu įvykdytas suimtojo kastravimas labai primena kankinimus Rainiuose.
10 Žr. šios kn. p. 141.

Komisijos Sovietų Sąjungos KGB veiklai tirti pirmininkas B.Gajauskas.

Mielieji, N. Dušanskiui iš Lietuvos leista išvykti 1989 m., dar prie Tarybų Sąjungos okupacijos. Jokio V. Landsbergio dar tada nebuvo.

O A. Sakalas toks pat “patikimas” liudininkas, kaip R. Vanagaitei – N. Dušanskis.

Mąstykite, mielieji.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!