- Reklama -

KK nuotr.

Seimas baigė eilinę Seimo II (pavasario) sesiją, per kurią nuo kovo 10 d. iki liepos 4 d. surengti 54 plenariniai posėdžiai, priimta daugiau kaip 230 įstatymų, 90 nutarimų, 10 kitų teisės aktų.

Pavasario sesijoje didžiausias dėmesys skirtas energetikos, finansų ir ekonomikos, socialinės apsaugos ir darbo, teisės ir teisėtvarkos, valstybės valdymo, žemės ūkio klausimams. Sesijos metu taip pat buvo priimti svarbūs sprendimai, susiję su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje ir Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu, išklausytas ketvirtasis Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

Energetika, kaip ir praėjusiose sesijose, toliau išlieka prioritetinė sritis. II sesijoje Seimas pritarė šilumos ūkio pertvarkai, kuria siekiama gerinti situaciją šilumos ūkyje, kurti palankias sąlygas biokuro dalies didinimui centralizuotos šilumos tiekimo sektoriuje. Taip pat pritarta Respublikos Prezidentės pasiūlytoms pataisoms, kuriomis siekiama užtikrinti konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje ir taip sumažinti šilumos kainas vartotojams.

Sesijoje priimtomis Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įstatymo pataisomis patikslintas gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo modelis, pakeistos nuostatos dėl terminalo projekto įgyvendinimo ir finansavimo, terminalo infrastruktūros naudojimo, prekybos gamtinėmis dujomis aspektų; patikslintas per SGD terminalą įvežamų ir Lietuvos Respublikos rinkoje prekiaujamų gamtinių dujų kainų reguliavimas. Be to, Seimas nusprendė įtvirtinti centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų reguliavimą.

Žemės gelmių įstatymo pataisomis įtvirtinta išsklaidytųjų angliavandenilių (t. y. skalūninių dujų) sąvoka, reglamentuoti šių išteklių paieškos, žvalgybos, gavybos ir kiti su šia veikla susiję klausimai. Patikslintu Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu nustatyta, kad numatytos nekintančios skatinimo priemonės taikomos 12 metų laikotarpiu nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, patobulinta fiksuoto tarifo didžiausio galimo dydžio nustatymo tvarka.

Pavasario sesijos pabaigoje parlamentas priėmė svarbius ir aktualius mokesčių sistemos pakeitimus. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis nutarta iki 570 litų (per mėnesį) padidinti neapmokestinamą pajamų dydį, iki 200 litų padidinti už pirmą vaiką taikomą papildomą neapmokestinamą pajamų dydį; įtvirtinta, kad vertybinių popierių (įskaitant ir išvestinių priemonių) perleidimas nebus pripažįstamas individualia veikla, kad visam paskirstytajam pelnui (įskaitant dividendus) bus taikomas 15 proc. tarifas, kad bus panaikinta pajamų mokesčio lengvata palūkanoms už gyventojų įmonėms ir gyventojams suteiktas paskolas. Taip pat nuspręsta apmokestinti visas kitas palūkanas iš indėlių ir skolos vertybinių popierių nustatant tokioms pajamoms minimalų 10 tūkst. litų per mokestinį laikotarpį neapmokestinamųjų pajamų dydį, taip pat pajamas iš kitų finansinių priemonių perleidimo ar realizavimo, viršijančias 10 tūkst. litų.

Pavasario sesijoje Seimas priėmė sprendimą pratęsti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų taikymą: iki 2014 m. gruodžio 31 d. pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai ir karštam vandeniui; nenustatant lengvatos galiojimo termino pratęstas lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Nuo 2015 m. sausio 1 d. parlamentas įtvirtino lengvatinį 5 proc. PVM tarifą turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms. Be to, Vyriausybei pasiūlyta iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Seimui šių metų valstybės biudžeto pakeitimo projektą.

Seimas nuo kitų metų pavasario padidino akcizų tarifus alkoholiniams gėrimams ir rūkalams, penkeriems metams pratęsė į esminį technologinį atsinaujinimą investuojantiems vienetams pelno lengvatos taikymą, suteikė valstybės garantiją Europos investicijų bankui dėl akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ teikiamos paskolos. Pagal priimtas Pelno mokesčio įstatymo pataisas apmokestinamosios pajamos ir pelno mokestis galės būti mažinamas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų.

Kitais priimtais finansiniais sprendimais parlamentarai įtvirtino akcininko arba jų grupės (valdančių 1/2 ir daugiau akcijų) teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais, pakeitė bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarką, fizinių asmenų bankroto bylų teismingumą priskyrė apylinkių teismams, suteikė galimybę mažosioms bendrijoms tapti kredito unijos asocijuotomis narėmis, sudarė palankesnes sąlygas reklamos verslui plėtoti, nustatė efektyvesnę reklamos naudojimo pažeidimų nagrinėjimo tvarką ir sugriežtino atsakomybę už reikalavimų pažeidimus, supaprastino viešosios įstaigos steigimo procedūras, suteikė galimybę viešosios įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui atšaukti vadovą, sudaryti kolegialių organų narius.

Socialinės apsaugos ir darbo srityje Seimas įtvirtino darbingumo ir neįgalumo lygio terminus ir sąlygas, naujai reglamentavo tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, patvirtino statutinių valstybės tarnautojų socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo gaires, suteikė teisę užsieniečiams steigti profesines sąjungas.

Taip pat patobulinta ligos ir motinystės socialinio draudimo sistema, panaikinta galimybė draudikui atsižvelgti į apdraustojo lytį vertinant gyvybės draudimo riziką, patikslintos nuostatos dėl gaunamos gyvybės draudimo ar iš pensijų fondo mokamos pensijų išmokos neapmokestinimo pajamų mokesčiu. Priimtomis Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pataisomis nustatyta, kad įdarbinimo įmonė privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip prieš valandą iki jo darbo pradžios.

Pavasario sesijoje Seimas priėmė itin aktualius žemės ūkio srities sprendimus. Įtvirtinti nauji atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminai, kurie sudarys palankesnes ekonomines ir finansines sąlygas pirkti ir parduoti žemės ūkio ir maisto produktus, laiku atsiskaityti už juos ir iki minimumo sumažinti pradelsto termino skolų sumas.

Priimtomis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pataisomis nustatyta, kad asmuo ir su juo susiję kiti juridiniai asmenys kartu galės įsigyti tiek žemės, kad bendras iš valstybės įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip 300 ha, o bendras visiems susijusiems asmenims priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip 500 ha.

Seimas priėmė Pluoštinių kanapių įstatymą, nustatydamas pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir įvežamų kanapių sėklų, skirtų ir neskirtų sėjai, licencijavimo reikalavimus, licencijų išdavimo, galiojimo stabdymo ar panaikinimo tvarką.

Krašto apsaugos srities klausimais parlamentas įtvirtino Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo NATO vadovaujamose tarptautinėse operacijose Afganistane ir Kosove, ES ir NATO kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijose „Atalanta“ ir „Vandenyno skydas“ 2014–2015 m. teisinį pagrindą, patvirtino 2014 m. principinės kariuomenės struktūrą ir 6 metų planavimo gaires. Be to, parlamentas nusprendė profesinės karo tarnybos kariams apriboti galimybę dirbti kitą darbą.

Transporto srityje Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis nutarė patikslinti reikalavimus dviračių vairuotojams, nuostatas dėl papildomų mokymų pradedantiems vairuotojams, dėl teisės vairuoti motorines transporto priemones, jos atėmimo ir grąžinimo ir kt. Vienas iš svarbiausių šio teisės akto pakeitimų – papildomi mokymai pradedantiems vairuotojams bus privalomi tik pažeidusiems Kelių eismo taisykles.

Parlamentas taip pat nusprendė „Via Baltica“ ir Rytų–Vakarų transporto koridorių projektus pripažinti ypatingos valstybinės svarbos projektais, patikslino krovinius vežančių transporto priemonių masės reikalavimus.

Aplinkos apsaugos srityje priimtos svarbios Medžioklės įstatymo pataisos, kuriomis nutarta patikslinti nuostatas dėl draudimo medžioti medžioklės plotuose, keisti tvarką dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo, patikslinti medžioklės plotų naudotojų pareigas ir žemės sklypų savininkų teises.

Seimas priėmė itin aktualų naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymą, kuriuo pakeitė teritorijų planavimo teisinį reguliavimą ir sukūrė naują teritorijų planavimo sistemą, nustatė valstybės, savivaldybės ir vietovės teritorijų planavimo lygmenis, įtvirtino dvi teritorijų planavimo dokumentų rūšis: kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat nutarta naujai reglamentuoti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros atlikimo tvarką, priežiūrą atliekančios institucijos kompetenciją, pareigas ir teises.

Saugomų teritorijų įstatymo pataisomis reglamentuota žemės paskirties keitimo, sklypų padalijimo tvarka. Aplinkos apsaugos įstatymo pataisomis įteisintos pagrindinės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo nuostatos.

Teisės ir teisėsaugos srities priimtais sprendimais supaprastinta kreipimosi dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo tvarka, sudarytos sąlygos taikinamojo tarpininkavimo taikymui valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje. Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisomis Seimas įtvirtino taikos sutarties institutą nagrinėjant administracinių ginčų bylas, nustatė taikos sutarties sudarymo pagrindus ir sąlygas.

Seimas sugriežtino bausmes už svetimo turto vagystę, pagrobimą ar sunaikinimą iš strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės objektų, nustatė kompensacijų išmokėjimo tvarką sutrikdžius teisėjo sveikatą ar tyčia nužudžius teisėją dėl jo pareigų atlikimo, patikslino antspaudų naudojimo tvarką, įtvirtino atsakomybę už bet kokį smurtą artimoje aplinkoje, atsakomybę asmenims, pažeidusiems pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai, prekybos, sandėliavimo tvarkos reikalavimus, taip pat už kliudymą Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas, padidino baudas darbdaviams už darbo laiko apskaitos pažeidimus. Nustatyti nauji įgaliojimai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ne asmens, įtariamo administracinio teisės pažeidimo padarymu, akivaizdoje

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisomis reglamentuota galimybė elektroniniu būdu pateikti prašymus gauti leidimus įsigyti, laikyti ar nešiotis, registruoti ginklus; leidimų, ginklų pažymėjimų išdavimo terminai.

Valstybės valdymo srityje Seimas priėmė Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, kuriomis patikslintas pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas, praplėstos karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų tarnybinį kaitumą reglamentuojančios nuostatos.

Vidaus tarnybos statuto, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pataisomis reglamentuotas išmokų mokėjimas vaiko priežiūros atostogų nutraukimo atvejais.

Prieš Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai priimtos Seimo statuto pataisos, susijusios su Europos Sąjungos reikalų svarstymu Seime.

Seimas ratifikavo nemažai tarptautinių sutarčių, susitarimų ir konvencijų, kaip antai, susitarimą dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos, Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, Jungtinių Tautų konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo, Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) įkūrimo konvenciją.

Pavasario sesijoje Seimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjais paskyrė Aurelijų Gutauską ir Rimvydą Norkų, pritarė Egidijaus Bieliūno kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus, Danguolės Martinavičienės ir Egidijos Tamošiūnienės skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėjomis, Raimundo Šukio paskyrimui Seimo kontrolieriumi, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininku paskyrė Edmundą Vaitekūną; patvirtino naujos sudėties Privatizacijos bei Valstybinės kultūros paveldo komisijas, Laisvės premijų komisiją, Lietuvos mokslo tarybą.

Kovo 26 d. Seime prisiekė trys nauji Seimo nariai Aleksandras Zeltinis, Algimantas Dumbrava ir Kazys Grybauskas, birželio 11 d. – naujasis ūkio ministras Evaldas Gustas.

Sesijos metu Seimas paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Povilo Aksomaičio, Jono Mačio, Valerijono Šadreikos 75-ąsias gimimo metines, didžiausios 1948 metų Lietuvos gyventojų tremties 65-ąsias metines, 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines, Lietuvos narystės Europos Taryboje dvidešimtmetį, surengė iškilmingą posėdį Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai paminėti.

Seimas papildė Atmintinų dienų sąrašą liepos 17 d. paskelbdamas Pasaulio lietuvių vienybės diena, lapkričio 16 d. – Tarptautine tolerancijos diena.

Seimo inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!