- Reklama -
Seimo narys Kęstutis Pūkas. KK nuotr.
Seimo narys Kęstutis Pūkas. KK nuotr.

Pranešu, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal mano ieškinį dėl žiniasklaidoje paskleisto šmeižto, neva aš, Seimo narys Kęstutis Pūkas, seksualiai priekabiauju prie kandidačių į darbo vietą.

Taip pat informuoju, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Seimo narės Dovilės Šakalienės veikimo mano apkaltos procese.

Tikiu, kad teisinėje valstybėje įmanoma apsiginti teisėtomis priemonėmis, tą ir stengiuosi daryti.

Dėl Specialiosios komisijos pirmininkės Seimo narės D. Šakalienės savivalės ir visiško Konstitucinio Teismo nustatytų apkaltos proceso taisyklių ignoravimo, esu priverstas jau ketvirtą kartą kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, informuodamas ją apie tęstinius, sistemingus ir sąmoningus pažeidimus mano, Seimo nario K. Pūko, apkaltos procese.

Pabrėžiu, kad Specialiosios komisijos pirmininkė D. Šakalienė veikia absoliučiai priešingai Konstitucinio Teismo nustatytoms apkaltos proceso taisyklėms, t. y., posėdžius sąmoningai rengia man už akių, slapta ir „labai operatyviai“; mane bei mano teisėtus atstovus išvaro iš posėdžių. Aš, Seimo narys K. Pūkas, iki šiol net nesu supažindintas su kaltinimais ir tik iš viešosios erdvės – žiniasklaidos – sužinojau, kad Specialioji komisija, pasirodo, jau tiria ir jos pačios įslaptintų asmenų kaltinimus  man.

Toks Specialiosios komisijos pirmininkės veikimas, prieštaraujantis aiškioms įstatymo normoms ir Konstitucinio Teismo nustatytoms taisyklėms, kuo toliau, tuo labiau panašėja į už akių bandomą įvykdyti linčo teismą mano atžvilgiu, todėl negali būti toleruojamas teisinėje valstybėje.

Seimo narys Kęstutis Pūkas

Dokumento tekstas:

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkei Ritai Tamašunienei

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

Kopija: Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų Seniūnų sueigai

PRAŠYMAS
Dėl Specialiosios tyrimo komisijos darbo sustabdymo

2017-04-06 Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – LRS) Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Etikos komisija) raštu V-2017-8615 informavo mane, Seimo narį Kęstutį Pūką, kad nutarė pradėti tyrimą dėl Specialiosios tyrimo komisijos (toliau – Specialioji komisija) pirmininkės Seimo narės Dovilės Šakalienės galimai padarytų LRS Statuto ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Valstybės tarnautojų etikos kodekso nuostatų pažeidimų.

Aš, Kęstutis Pūkas, į Etikos Komisiją kreipiausi 2017-03-29, 2017-04-05 ir 2017-04-06 prašymais, nurodydamas, kad Specialioji komisija (jos pirmininkė) sistemingai ir sąmoningai pažeidžia teisės normas, nustatytas LRS Statuto 233 str. 3 d. ir 4 d. ir kylančias iš LR Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 28, 29 ir 31 str. 1 d., o taip pat akivaizdžiai ir grubiai pažeidžia bendruosius teisės principus.

LR Konstitucinio Teismo (toliau – Konstitucinis Teismas) doktrinoje nustatytos imperatyvios apkaltos proceso taisyklės

Atkreipiu Jūsų dėmesį į Konstitucinio Teismo doktrinoje suformuotas esmines apkaltos proceso taisykles, kurios Specialiajai komisijai yra privalomos, o jų nesilaikymas reiškia, kad Specialiosios komisijos veikimas yra neteisėtas ir neatitinkantis konstitucinės apkaltos sampratos.

Konstitucinis Teismas 1999-05-11 nutarime Nr. 3/99-5/99 ir 2004-03-31 išvadoje Nr. 14/04 nurodė, kad Seimas, vykdydamas apkaltos procedūrą, yra saistomas apkaltos konstitucinės sampratos. Ši samprata suponuoja teisingą teisinį procesą, kuriame asmens teisių apsaugai teikiamas prioritetas, todėl apkaltos procesui yra nustatyti griežti reikalavimai. Tiek nurodytame nutarime, tiek išvadoje Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad jei vykdant apkaltą būtų nesilaikoma teisingo teisinio proceso principų, tai liudytų, jog prasilenkiama su teisinės valstybės reikalavimais. Taigi, Konstitucinio Teismo nustatytos apkaltos proceso taisyklės imperatyviai saisto Specialiąją komisiją, o jų nesilaikymas neabejotinai reiškia tiek mano, kaip apkalton traukiamo asmens, teisių, tiek įstatymo pažeidimą, o tai savo ruožtu lemia apkaltos proceso ir Specialiosios komisijos sprendimo neteisėtumą.

Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarime Nr. 3/99-5/99 ir 2004-03-31 išvadoje Nr. 14/04 yra vienareikšmiškai nustatyta:

Normos, reguliuojančios apkaltą, turi ne tik sudaryti galimybę pašalinti asmenį iš pareigų ar panaikinti jo mandatą, bet ir užtikrinti asmens, kurio atžvilgiu vykdoma apkalta, teises.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas apkaltos proceso taisykles, aukščiau nurodytuose nutarime ir išvadoje pabrėžia, kad vienas iš esminių teisinės valstybės požymių – asmens teisių ir laisvių apsauga, o asmens teisių pripažinimas – būtinas teisės viešpatavimo elementas. Kad apkaltos procesą būtų galima pripažinti atitinkančiu teisinės valstybės principus, jis turi būti teisingas. Teisinėje valstybėje asmens teisė ginti savo teises yra nekvestionuojama, įstatymui ir apkaltą vykdančiai institucijai visi asmenys turi būti lygūs, jie turi turėti teisę būti išklausyti ir teisiškai garantuotą galimybę ginti savo teises.

Sprendžiant konstitucinės arba kitokios teisinės atsakomybės klausimą minėtieji teisinės valstybės principai realizuojami per asmens, kuriam ši sankcija taikoma, procesines teises ir jų garantijas. Tiek Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarime Nr. 3/99-5/99, tiek 2004-03-31 išvadoje Nr. 14/04 yra imperatyviai nurodyta, kad asmeniui, kuriam taikoma apkalta, turi būti užtikrintos šios teisės:

būti supažindintam su kaltinimu, dėl kurio sprendžiamas jo pašalinimo iš pareigų ar jo Seimo nario mandato panaikinimo klausimas;
būti supažindintam su svarstymo Seime tvarka;
turėti gynėjus arba kitus atstovus;
pateikti įrodymus, turinčius reikšmės sprendžiant jo konstitucinės atsakomybės klausimą;
dalyvauti ginčuose;
paskutinės replikos teisė;
baigiamojo žodžio teisė.

Nurodytoje Konstitucinio Teismo doktrinoje įtvirtinta tokia taisyklė: procesas, kuriame neužtikrinamos minėtosios teisės, neatitinka konstitucinės apkaltos sampratos.
Specialioji komisija pažeidė visas aukščiau išvardintas Konstitucinio Teismo nustatytas apkaltos proceso taisykles, t. y.:

aš nesu supažindintas su kaltinimu (-ais);
man yra nežinoma, kokie liudytojai buvo apklausti ir kokius įrodymus jie pateikė;
aš neturėjau galimybės užduoti liudytojams/ekspertams/kitiems Specialiosios komisijos kviestiems asmenims klausimus, kiekvieno kaltinimo atžvilgiu teikti savo įrodymus, paaiškinimus ir argumentus;
man iki šiol nebuvo leista pateikti jokių įrodymų ir dalyvauti ginčuose;
aš nebuvau ir nesu supažindintas su mano apkaltos svarstymo Specialiojoje komisijoje tvarka.
Įvertinus išdėstytą, darytina pagrįsta išvada, kad Specialiosios komisijos veikimas vienareikšmiškai neatitinka konstitucinės apkaltos sampratos, todėl yra neteisėtas.
Dėl Specialiosios tyrimo komisijos darbo sustabdymo

2017-04-07 Specialioji komisija raštu V-2017-3656 informavo mane, Seimo narį Kęstutį Pūką, kad 2017-04-19 bus rengiamas Specialiosios komisijos posėdis, kuriame Specialioji komisija nuo 17.25 iki 18.25 val. ketina išklausyti mano, kaip apkalton traukiamo asmens, paaiškinimus ir argumentus.

Pažymiu, kad Specialioji komisija neteisėtai, t. y. pažeisdama LRS Statutą ir Konstituciją bei nesilaikydama šiame prašyme nurodytų Konstitucinio Teismo nustatytų imperatyvių apkaltos proceso taisyklių neleido nei man, nei mano atstovams dalyvauti 2017-03-29 ir 2017-04-04 vykusiuose Specialiosios komisijos posėdžiuose, tokiu būdu man buvo užkirstas kelias susipažinti su šiuose posėdžiuose tirtais duomenimis, t. y. žinoti, kas ir kuo mane kaltina, kokiais įrodymais remiasi, dalyvauti apklausiant liudytojus (specialistus/ekspertus), užduoti jiems klausimus, teikti savo įrodymus, paaiškinimus ir argumentus.

Neturėdamas jokios informacijos apie 2017-03-29 ir 2017-04-04 vykusiuose Specialiosios Komisijos posėdžiuose tirtus duomenis aš, Kęstutis Pūkas, objektyviai neturiu jokių galimybių šios medžiagos atžvilgiu pateikti savo argumentų ir paaiškinimų.

Papildomai pažymiu, kad nagrinėdama mano 2017-03-29, 2017-04-05 ir 2017-04-06 prašymus šiuo metu Etikos komisija, be kita ko, sprendžia:

dėl 2017-03-29 Specialiosios komisijos posėdyje tirtų įrodymų ištyrimo iš naujo, dalyvaujant man (mano atstovams) ir naujos sudėties Specialiajai komisijai, arba tokių duomenų pašalinimo iš apkaltos proceso medžiagos;
dėl neteisėto ir nepagrįsto apklausiamų asmenų įslaptinimo 2017-04-04 Specialiosios komisijos posėdyje ir tokių duomenų ištyrimo iš naujo, dalyvaujant man (mano atstovams), arba tokių duomenų pašalinimo iš apkaltos proceso medžiagos;
dėl Specialiosios komisijos pirmininkės Seimo narės Dovilės Šakalienės galimybės toliau eiti Specialiosios komisijos pirmininkės pareigas ir/ar būti Specialiosios komisijos nare.

Įvertinus nurodytus argumentus ir Konstitucinio Teismo doktrinoje suformuotas imperatyvias apkaltos proceso taisykles yra akivaizdu, kad Specialiosios komisijos darbas turi būti sustabdytas iki Etikos komisija priims sprendimus dėl aukščiau nurodytų klausimų.

Atsižvelgiant į išdėstytą, p r a š a u:
1. Sustabdyti Specialiosios komisijos darbą iki Etikos komisija išspręs mano, Kęstučio Pūko, 2017-03-29, 2017-04-05 ir 2017-04-06 prašymus Etikos komisijai.

Pagarbiai
LR Seimo narys Kęstutis Pūkas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!