- Reklama -

PAGERBKIME PREZIDENTO JONO-ŽEMAIČIO-VYTAUTO ATMINIMĄ

2017-07-05 Nepriklausomybės aikštėje vykusi ATGIMIMO BANGA kreipimesi „Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje” Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui, Arkivyskupui Gintarui Grušui, Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui, LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui, LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui, LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson, LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui, Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei, LR Seimo nariams, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams, LIETUVOS ŽMONĖMS, Žiniasklaidai rašė:

Artėja Lietuvos Šimtmečio jubiliejus. Šiai iškilmingai datai paminėti atliekama labai daug svarbių darbų. Kad šį jubiliejų galėtume iškilmingai švęsti labai daug pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Lietuvos Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas.

Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto vardą įamžinti Butyrkų kalėjime.

Dėkojame visiems skatinusiems ir padedantiems vykdyti šią kilnią misiją.

Prašome Gerbiamą Prezidentę globoti šią kilnią misiją, kad LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikai būtų perkelti į Lietuvą.

2018-06-06 Vilniaus Sąjūdžio taryba rašė Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui, LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei, LR Seimo nariams, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams, LIETUVOS ŽMONĖMS, Žiniasklaidai „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metais 2019-02-16 minėsime 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejų”.

Šiam Vilniaus Sąjūdžio kreipimuisi buvo skirtas ypatingas dėmesys. Labai operatyviai sureagavo Seimas ir profesorius Arūnas Gumuliauskas. Profesorius ėmėsi iniciatyvos. Valdančioji dauguma ir opozicija labai aktyviai dalyvavo rengiant įstatymines normas dėl Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto pagerbimo. 2018-06-30 Seimas priėmė nutarimą: 1. Straipsnis. Paskelbti 2019 metus Jono Žemaičio-Vytauto metais.

Nuo 2018-12-06 d. Lietuvą siaubina žinia, kai Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija nusprendžia suteikti Nacionalinę kultūros ir meno premiją rašytojui Mariui Ivaškevičiui, kurio romanas „Žali“ 2000 egz. išleistas Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondui parėmus. Visame romane niekinami laisvės kovotojai ir jų vadas Jonas Žemaitis. Prisiminkime, kad J. Žemaitis buvo realus kovojančios prieš sovietinius okupantus Lietuvos vadovas.

Kauno miesto savivaldybės V. Matijošaičio partinė dauguma panaikino Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos pavadinimą.

Valdžiažmogiai, politikieriai, svetimų valstybių agentai ir kolaborantai džiūgavo, kad prokurorai ir teismai neapgynė nuo M. Ivaškevičiaus išniekinto vieno iš žymiausių 9 metus kovojusio ketvirtojo LR Prezidento, Lietuvos partizanų vado, generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir tuo pačiu iš viso pokario Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio. Tada nei Prezidentė D. Grybauskaitė, nei Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, nei Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, nei Seimo opozicija, turėdami milžiniškas komandas ir galias bei įgaliojimus nereagavo į Laisvės Kovotojų pastabas, prašymus ir protestus ir NEGYNĖ Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto.

2019-02-01 Lietuvos Mokslų Akademijos Didžiojoje salėje Vilniaus Sąjūdžio taryba kartu su partneriais ir rėmėjais paminėjo Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metus. PAŽYMĖTINA, kad valstybės mastu nebuvo paminėta Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai. Susirinkimas nutarime „Dėl Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo“ kreipėsi į aukščiausius Lietuvos vadovus ir politikus spręsti palaikų paieškos, pargabenimo ir palaidojimo Lietuvoje klausimus.

2020-12-10 laišku Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, Jo Eminencijai Kardinolui Laisvės premijos laureatui Sigitui Tamkevičiui, Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui, Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Antanui Terleckui, Jos Ekscelencijai Laisvės premijos laureatei Nujolei Sadūnaitei, Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Juozui Jakavoniui, Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Bronislovui Juospaičiui, Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Jonui Kadžioniui, Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Juozui Mociui, Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Albinui Kentrai, Jo Ekscelencijai Giedriui Gataveckui Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo Pirmininkui, Jų Ekscelencijoms Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nariams, Jų Ekscelencijoms Laisvės kovotojams , Jos Ekscelencijai Aušrai Vilkienei Jono Žemaičio sesers dukrai, LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen, LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei, LR Seimo nariams, Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams, Europos Parlamento nariams, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Vienam iš Kryžkalnio memorialo autoriui Tadui Gutauskui, Lietuvos žmonėms, Žiniasklaidai „Palaidokime Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus Lietuvoje“ buvo prašoma organizuoti Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus palaidoti Lietuvos vadovų panteone Antakalnio kapinėse.

Atkreipiame dėmesį, kad visuomeninės organizacijos stengėsi priminti Lietuvos vadovams ir politikams, kad Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto atminimas būtų tinkamai garsinamas ir viešinamas.

Daugybė dokumentų sugulė valstybės vadovų, politikų ir institucijų stalčiuose. Apie tai buvo rašoma spaudoje. Tačiau reikalai nepajudėjo iš vietos. Perlaidojimo iniciatoriams buvo aiškinama, kad Rusijos Federacijos ir Maskvos institucijos neįsileidžia Lietuvos atstovų į archyvus ir Butyrkų kapinynus. Tokie argumentai labai patinka užkietiejusiems biurokratams, Jono Žemaičio-Vytauto ir Laisvės kovotojų priešams. Prasidėjus COVID-19 pandemijai valdžiažmogiai ir politikieriai užsibarikadavo nuo visuomenininkų. Todėl manome, kad Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto pagerbimo klausimai nebesprendžiami.

Reikėtų baigti tyčiotis iš sovietų sušaudyto Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Prezidento, generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir Laisvės kovotojų.

2024 lapkričio 26 dieną sueis 80 metų kai Maskvoje Butyrkų kalėjime buvo sušaudytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas, Prezidentas, generolas Jonas Žemaitis-Vytautas.

PRAŠOME iki 2024-11-26 pastatyti paminklą Antakalnio kapinių Lietuvos vadovų panteone Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui, Prezidentui, generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui. Jeigu kada nors pavyktų surasti Jono Žemaičio-Vytauto palaikus – juos galima bus palaidoti greta.

Ateis diena, kai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Prezidento, generolo Jono Žemaičio-Vytauto pelenai ar žemių žiupsnelis bus parvežti iš Butyrkų kapinyno ir bus palaidoti Antakalnio kapinėse Lietuvos vadovų panteone. JĮ pagerbs visa Lietuva.

Tau lauru spindinčią karūną,
Nupins poetai dainose,
Garbė ir meilė tau tebūna,
Per amžius mūsų širdyse.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!